unit 11 lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 11 lớp 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

1. Write a or an.

(Điền a hoặc an.)

1. ............ egg

2. ............... friend

3. ............... sink

4. ................ arm

5. ................ mouth 

6. ................. onion

7. .................. umbrella

8. ................... classmate

Phương pháp giải:

* Mạo từ 

Có nhì loại mạo kể từ vô giờ đồng hồ Anh: mạo kể từ (a / an) và mạo kể từ xác lập (the).

* Chúng tớ dùng a/an:

- Sử dụng với danh kể từ kiểm điểm được số hiếm khi bọn chúng không được xác định

- Chỉ nghề ngỗng nghiệp

- Các cụm từ/ kể từ chỉ lượng

- Dùng vô câu cảm thán

a + phụ âm

an + vẹn toàn âm (a,e,i,o,u)

* Chúng tớ dùng the:

- Sử dụng với danh kể từ số không nhiều hoặc số nhiều Khi bọn chúng đã và đang được xác định

- Chỉ những nhân tố duy nhất

- Đứng sau tính từ

- Đứng trước kể từ chỉ thương hiệu riêng

- Chỉ quốc tịch

the + phụ âm

the + vẹn toàn âm (a,e,i,o,u)

Lời giải chi tiết:

1. an

2. a

3. a 4. an
5. a 6. an 7. an

8. a

1. an egg (một trái ngược trứng)

2. a friend (một người bạn)

3. a sink (một loại bể cọ mặt)

4. an arm (một cánh tay)

5. a mouth (một loại miệng)

6. an onion (một củ hành tây)

7. an umbrella (một loại ô/ cây dù)

8. a classmate (một người bàn sinh hoạt nằm trong lớp)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write a/ an or the.

(Điền a, an hoặc the.)

1. My father is ......... doctor.

2. ..............Sun keeps........ Earth warm.

3. ............ dolphin is intelligent animal.

4. I have ............. orange shirt too.

5. My brother likes xanh rì pen, not......... red one.

Lời giải chi tiết:

1. a 2. The, the 3. A, an 4. An 5. the, the

1. My father is a doctor.

(Cha tôi là bác bỏ sĩ.)

2. The Sun keeps the Earth warm.

(Mặt trời lưu giữ cho tới Trái Đất luôn luôn rét.)

3. A dolphin is an intelligent animal.

(Cá heo là một trong những loại động vật hoang dã mưu trí.)

4. I have an orange shirt too.

(Tôi cũng có thể có một cái áo sơ-mi color cam.)

5. My brother likes the xanh rì pen, not the red one.

(Anh trai tôi mến cây viết blue color, ko cần red color.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write the correct size of each verb in brackets.

(Viết dạng đích của từng động kể từ vô ngoặc.)

1. If it (be) ..........  sunny next week, we (go) .............  on a picnic.

2. If we (recycle) ............  more, we (help) ............  the Earth.

3. We (save)...........  a lot of trees if we (not waste) .............. sánh much paper.

4. More people (have)......... fresh water if we (use) ....... less water.

5. If the river (not be) .......... dirty, there (be) ............ more fish.

Phương pháp giải:

Câu ĐK loại 1:

Câu ĐK trước tiên tế bào miêu tả những điều hoàn toàn có thể xẩy ra vô lúc này hoặc sau này.

If + mái ấm ngữ + V (thì lúc này đơn)

Chủ ngữ + will / would + V (dạng vẹn toàn thể)

Mệnh đề if

Mệnh đề chính

Xem thêm: 22 giờ là mấy giờ

Example: If you use less paper, you will save a lot of trees.

(Nếu chúng ta dùng không nhiều giấy má rộng lớn, các bạn sẽ tiết kiệm chi phí được rất nhiều cây.)

Lời giải chi tiết:

1. is - will go 2. recycle - will help 3. will save - don't waste 4. will have - use 5. isn't - will be

1. If it is sunny next week, we will go on a picnic.

(Nếu tuần sau trời nắng nóng, công ty chúng tôi tiếp tục chuồn dã nước ngoài.)

2. If we recycle more, we will help the Earth.

(Nếu tất cả chúng ta tái mét chế nhiều hơn thế nữa, tất cả chúng ta sẽ hỗ trợ ích cho tới Trái Đất.)

3. We will save a lot of trees if we don't waste sánh much paper.

(Chúng tớ sẽ hỗ trợ được thật nhiều cây nếu như tất cả chúng ta ko tiêu tốn lãng phí nhiều giấy má vì vậy.)

4. More people will have fresh water if we use less water.

(Sẽ có không ít người dân có nước ngọt rộng lớn nếu như tất cả chúng ta dùng số lượng nước rộng lớn.)

5. If the river isn't dirty, there will be more fish.

(Nếu sông ko không sạch, sẽ sở hữu nhiều cá rộng lớn.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Combine each pair of sentences below lớn make a first conditional sentence.

(Kết hợp ý từng cặp câu tiếp sau đây sẽ tạo trở nên câu ĐK loại 1.)

1. The air isn't fresh. People cough.

(Không khí ko trong sạch. Mọi người ho.)

________________

2. The water is dirty. A lot of fish die.

(Nước không sạch. Rất nhiều cá bị tiêu diệt.)

________________

3. We cut down trees in the forest. There are more floods.

(Chúng tôi chặt cây vô rừng. Có nhiều lũ lụt.)

________________

4. There is too much noise. People don't sleep.

(Có rất nhiều giờ đồng hồ ồn. Mọi người ko ngủ.)

________________

5. There is no water. Plants die.

(Không đem nước. Thực vật bị tiêu diệt.)

________________

Lời giải chi tiết:

1. If the air isn't fresh, people will cough.

(Nếu bầu không khí ko trong sạch, người xem sẽ ảnh hưởng ho.)

2. If the water is dirty, a lot of fish will die.

(Nếu nước không sạch, thật nhiều cá tiếp tục bị tiêu diệt.)

3. If we cut down the trees in the forest, the will be more floods.

(Nếu tất cả chúng ta chặt cây vô rừng, lũ lụt tiếp tục nhiều hơn thế nữa.)

4. If there is too much noise, people won't sleep.

(Nếu đem rất nhiều giờ đồng hồ ồn, người xem sẽ không còn ngủ.)

5. If there is no water, plants will die.

(Nếu không tồn tại nước, cây tiếp tục bị tiêu diệt.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME: Fun matching.

(Kết hợp ý hài hước.)

Work in groups, A and B.

(Làm việc theo dõi group, A và B.)

Group A secretly writes five if-clauses ona sheet of paper.

(Nhóm A kín viết lách năm mệnh đề if bên trên một tờ giấy má.)

Group B secretly writes five main clauses on another sheet of paper.

(Nhóm B kín viết lách năm mệnh đề chủ yếu bên trên một tờ giấy má không giống.)

Match the if-clauses with the main clauses.

(Nối mệnh đề if với mệnh đề chủ yếu.)

Do they match? Are there any funny sentences?

(Họ đem hợp ý nhau không? Có ngẫu nhiên sự hài hước nào là không?)

Lời giải chi tiết:

A

B

- If there are too many people

(Nếu đem rất nhiều người)

- If it is hot

(Nếu trời nóng)

- If today is Sunday

(Nếu thời điểm ngày hôm nay là Chủ nhật)

- trees will die

(cây tiếp tục chết)

- I will feel cold

(tôi tiếp tục thấy lạnh)

- our would will be greener

(thế giới của tất cả chúng ta tiếp tục xanh rì hơn)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4.

5. 

Xem thêm: lũ quét thường xảy ra ở

6. 

7.

8.