urbanization has resulted in massive problems besides the benefits

Đáp án D

Từ ngược nghĩa – kỹ năng và kiến thức về kể từ vựng

Bạn đang xem: urbanization has resulted in massive problems besides the benefits

Tạm dịch: Sự khu đô thị hoá làm nên đi ra những yếu tố rộng lớn cạnh bên những thuận lợi.

=> massive /ˈmæsɪv/ (a): to lớn rộng lớn, loại sộ

Xét những đáp án:

A. major /ˈmeɪdʒər/ (a): quan trọng, căn nhà yếu

B. serious /ˈsɪəriəs/ (a): can hệ, quan lại trọng

C. few /fjuː/ (a): rất ít, ít

D. minor /ˈmaɪnər/ (a): nhỏ rộng lớn, ko cần thiết, loại yếu

=> massive >< minor => Đáp án là D

Cấu trúc không giống cần thiết lưu ý:

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

result in st: phát sinh cái gì

Câu 6:

One of the best ways to lớn understand what a job is lượt thích, is to lớn tự it. Work experience is a great way to get a feel for what a job is all about.

A. to lớn have an understanding about

B. to lớn touch with one's own hands

C. not have the faintest idea about

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

D. to lớn tự something on purpose