vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến

1. Vectơ chỉ phương của đàng thẳng

Định nghĩa : 

Bạn đang xem: vectơ chỉ phương và vectơ pháp tuyến

vectơ \(\vec{u}\) được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch \(∆\) nếu \(\vec{u}\) ≠ \(\vec{0}\) và giá chỉ của \(\vec{u}\) song tuy nhiên hoặc trùng với \(∆\)

Nhận xét :

- Nếu \(\vec{u}\) là một vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch \(∆\) thì \(k\vec{u} ( k≠ 0)\) cũng là một trong những vectơ chỉ phương của \(∆\) , bởi vậy một đàng thẳng có vô số vectơ chỉ phương.

- Một đường thẳng liền mạch trọn vẹn được xác lập nếu như biết một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng liền mạch cơ.

2. Phương trình thông số của đàng thẳng

- Phương trình thông số của đường thẳng liền mạch \(∆\) trải qua điểm \(M_0(x_0 ;y_0)\) và nhận vectơ \(\vec{u}  = (u_1; u_2)\) thực hiện vectơ chỉ phương là :

\(∆\) : \(\left\{\begin{matrix} x= x_{0}+tu_{1}& \\ y= y_{0}+tu_{2}& \end{matrix}\right.\)

-Khi \(u_1≠ 0\) thì tỉ số \(k= \dfrac{u_{2}}{u_{1}}\) được gọi là thông số góc của đường thẳng liền mạch.

Từ phía trên, tao với phương trình đường thẳng liền mạch \(∆\) trải qua điểm \(M_0(x_0 ;y_0)\) và với thông số góc k là:

\(y – y_0 = k(x – x_0)\)

Chú ý: Ta vẫn biết thông số góc \(k = \tan α\) với góc \(α\) là góc của đường thẳng liền mạch \(∆\) phù hợp với chiều dương của trục \(Ox\)

3. Vectơ pháp tuyến của đàng thẳng 

Định nghĩa: Vectơ \(\vec{n}\) được gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng liền mạch \(∆\) nếu \(\vec{n}\)  ≠ \(\vec{0}\) và \(\vec{n}\) vuông góc với vectơ chỉ phương của \(∆\)

Nhận xét:

- Nếu \(\vec{n}\)  là một trong những vectơ pháp tuyến của đường thẳng liền mạch \(∆\) thì k\(\vec{n}\) \((k ≠ 0)\) cũng là một trong những vectơ pháp tuyến của \(∆\), bởi vậy một đường thẳng liền mạch với vô số vec tơ pháp tuyến.

- Một đường thẳng liền mạch được trọn vẹn xác lập nếu như biết một và một vectơ pháp tuyến của chính nó.

4. Phương trình tổng quát tháo của đàng thẳng

Định nghĩa: Phương trình \(ax + by + c = 0\) với \(a\) và \(b\) ko mặt khác vày \(0\), được gọi là phương trình tổng quát tháo của đường thẳng liền mạch.

Trường phù hợp đặc biết:

+  Nếu \(a = 0 => nó = \dfrac{-c}{b};  ∆ // Ox\) hoặc trùng Ox (khi c=0)

+ Nếu \(b = 0 => x = \dfrac{-c}{a}; ∆ // Oy\) hoặc trùng Oy (khi c=0)

+ Nếu \(c = 0 => ax + by = 0 =>  ∆\) trải qua gốc tọa độ

+ Nếu \(∆\) hạn chế \(Ox\) bên trên \(A(a; 0)\) và \(Oy\) bên trên \(B (0; b)\) thì tao với phương trình đoạn chắn của đường thẳng liền mạch \(∆\) :

\(\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} = 1\)

5. Vị trí kha khá của hai tuyến phố thẳng

Xét hai tuyến phố trực tiếp  ∆1 và ∆

Xem thêm: khối lập phương là gì

có phương trình tổng quát tháo theo thứ tự là :

a1x+b1y + c1 = 0 và a2x+b2y +c2 = 0

Điểm \(M_0(x_0 ;y_0)\)) là vấn đề công cộng của  ∆và ∆2  khi và chỉ khi \((x_0 ;y_0)\) là nghiệm của hệ nhị phương trình:

(1)  \(\left\{\begin{matrix} a_{1}x+b_{1}y +c_{1} = 0& \\ a_{2}x+b_{2}y+c_{2}= 0& \end{matrix}\right.\) 

Ta với những tình huống sau:

a) Hệ (1) với cùng một nghiệm: ∆cắt ∆2

b) Hệ (1) vô nghiệm: ∆// ∆2

c) Hệ (1) với vô số nghiệm: ∆1 \( \equiv \)∆2

6.Góc thân thuộc hai tuyến phố thẳng

Hai đàng thẳng ∆và ∆cắt nhau tạo nên trở thành 4 góc.

Nếu ∆không vuông góc với ∆thì góc nhọn nhập số tứ góc này được gọi là góc thân thuộc hai tuyến phố thẳng ∆và ∆2.

Nếu ∆vuông góc với  ∆thì tao trình bày góc thân thuộc ∆và ∆bằng  900.

Trường hợp  ∆và ∆song tuy nhiên hoặc trùng nhau thì tao quy ước góc giữa  ∆và ∆bằng 00.

Như vậy góc thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp luôn luôn bé thêm hơn hoặc bằng  900  

Góc thân thuộc hai tuyến phố thẳng ∆và ∆được kí hiệu là \(\widehat{(\Delta _{1},\Delta _{2})}\)

Cho hai tuyến phố thẳng:

1: a1x+b1y + c1 = 0 

2: a2x+b2y + c2 = 0

Đặt \(\varphi\) = \(\widehat{(\Delta _{1},\Delta _{2})}\)

\(\cos  \varphi\) = \(\dfrac{|a_{1}.a_{2}+b_{1}.b_{2}|}{\sqrt{{a_{1}}^{2}+{b_{1}}^{2}}\sqrt{{a_{2}}^{2}+{b_{2}}^{2}}}\)

Chú ý:

+ \({\Delta _1} \bot {\Delta _2} \Leftrightarrow {n_1} \bot {n_2}\) \( \Leftrightarrow {a_1}.{a_2} + {b_1}.{b_2} = 0\)

+ Nếu \({\Delta _1}\) và \({\Delta _2}\) có phương trình nó = k1 x + m1 và nó = k2 x + mthì  

\({\Delta _1} \bot {\Delta _2} \Leftrightarrow {k_1}.{k_2} =  - 1\)

7. Công thức tính khoảng cách từ là một điểm đến lựa chọn một đàng thẳng

Trong mặt mũi phẳng lì \(Oxy\) cho tới đường thẳng liền mạch \(∆\) với phương trình \(ax+by+c=0\) và điểm \(M_0(x_0 ;y_0)\)).

Xem thêm: chất nào sau đây gọi là xút ăn da

Khoảng cơ hội kể từ điểm \(M_0\) cho tới đường thẳng liền mạch \(∆\) kí hiệu là \(d(M_0,∆)\), được xem vày công thức

\(d(M_0,∆)=\frac{|ax_{0}+by_{0}+c|}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}\)

Loigiaihay.com