we greatly respect my teacher for all of the best things that she brought to us

Câu hỏi:

20/03/2020 49,983

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: we greatly respect my teacher for all of the best things that she brought to us

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought to tướng us.

D. look down on

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trái ngược nghĩa - Kiến thức về cụm động từ

Tạm dịch: Chúng tôi đặc biệt kính trọng nhà giáo của tôi về toàn bộ những điều tuyệt với nhất tuy nhiên cô ấy đang được mang về Shop chúng tôi.

=> Respect /rɪ'spekt/ >< look down on: tôn trọng>< coi thường

Các đáp án khác:

A. look up to tướng = respect (v): ngưỡng mộ, tôn trọng

B. look forrwards: nhìn đợi

D. Look for: lần kiếm

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Food and drinks which strongly ______ the body toàn thân can cause stress.

A. boost     

B. motivate 

C. encourage         

D. stimulate

Câu 2:

To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good _______ for her.

A. role

B. behaviour         

C. example     

D. action

Câu 3:

In Viet Nam, you shouldn't ________ at somebody's house on the first day of the  New Year unless you have been invited by the house owner.

A. show up

Xem thêm: luyện từ và câu lớp 3

B. get up         

C. put up        

D. go up

Câu 4:

They were sánh _________ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night

A. excite     

B. excitement 

C. exciting  

D. excited

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests to tướng make way for farming.

A. allow farming to tướng take place 

B. lose way in farming

C. have a way of farming        

D. give way to tướng farming

Câu 6:

_____ is wiping out many kinds of plants and animals.  

A. Defoliation           

B. Deforestation    

C. Deformation         

Xem thêm: cách tính hiệu suất phản ứng

D. Degradation