why don't you put a better lock on the door

Câu hỏi:

14/09/2020 40,937

Bạn đang xem: why don't you put a better lock on the door

A. John suggested đồ sộ put a better lock on the door.

B. John asked why not putting a better lock on the door.

C. John suggested putting a better lock on the door.

Đáp án chủ yếu xác

D. John made us put a better lock on the door.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

How many _______ are there in the competition?

A. participates

B. participants

C. participations

D. participating

Câu 2:

“I’m sorry I have đồ sộ leave ví early,” he said.

A. He apologized for having đồ sộ leave early.

B. He apologized đồ sộ have đồ sộ leave early.

C. He apologized that he has đồ sộ leave early.

D. He apologized đồ sộ have left early.

Câu 3:

“If I were you, I wouldn’t buy that coat,” she said.

A. She said if she were u, she wouldn’t buy that coat

Xem thêm: would you like some coffee

B. She said if I were you, she wouldn’t buy that coat.

C. She said if she were u, I wouldn’t buy that coat

D. She said if she were u, she wouldn’t buy this coat.

Câu 4:

Banh Chung is made_________ sticky rice, green beans and fatty pork.

A. on

B. from

C. with

D. by

Câu 5:

Choose the sentence A, B, C or D which is closest meaning đồ sộ the sentence above

"I didn't break the mobile phone," Lan said.

A. Lan denied breaking the mobile phone.

B. Lan admitted breaking the mobile phone.

C. Lan prevented us from breaking the mobile phone

D. Lan promised đồ sộ break the mobile phone.

Câu 6:

John ____________ helping him carrying the package

A. thanked u for

B. asked u to

C. told u đồ sộ thank

D. said thank you me

Xem thêm: hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu