xà phòng hoá 8 8 gam etyl axetat bằng 200ml

Câu hỏi:

10/08/2019 512,961

Xà chống hóa 8,8 gam etyl axetat vày 200 ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn khan với lượng là

Bạn đang xem: xà phòng hoá 8 8 gam etyl axetat bằng 200ml

A. 3,28 gam.   

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

este  = 8,8 : 88 = 0,1 mol   >   nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Vậy este dư, NaOH hết

CH3COOC2H5 + NaOH t°  C2H5OH  +  CH3COONa

Chất rắn khan chiếm được là CH3COONa

Theo phương trình: nCH3COONa=nNaOH = 0,04 mol

⇒ m rắn  = mCH3COONa = 0,04.82  = 3,28 g

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân trọn vẹn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) chiếm được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl format.            

B. etyl axetat. 

C. etyl propionat.        

D. propyl axetat.

Câu 2:

Đốt cháy trọn vẹn 7,8 gam este X chiếm được 11,44 gam CO2 và 4,68 gam H2O. Công thức phân tử của este là

A. C2H4O2                    

B. C3H6O2                     

C. C4H8O4                     

D. C4H8O2

Câu 3:

Khi châm cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh đi ra thông qua số mol O2 vẫn phản xạ. Tên gọi của este là

A. metyl axetat.          

Xem thêm: 22 giờ là mấy giờ

B. etyl axetat. 

C. n-propyl axetat.      

D. metyl fomiat.

Câu 4:

Khi châm cháy trọn vẹn 4,4 g hóa học cơ học X đơn chức chiếm được thành phầm chỉ chứa chấp 4,48 lít khí CO2 và 3,6 g nước. Nếu mang lại 4,4 g X thuộc tính với hỗn hợp NaOH vùa đầy đủ và cho tới Lúc phản xạ trọn vẹn chiếm được 4,8 g muối bột của axit cơ học Y và hóa học cơ học Z. Tên của X là

A. Etyl axetat 

B. Etyl propionat        

C. isopropyl axetat      

D. Axetyl propionat

Câu 5:

Đun giá buốt hóa học bự cần thiết vừa vặn đầy đủ 40 kilogam hỗn hợp NaOH 15%, fake sử phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng (kg) glixerol chiếm được là

A. 13,8                          

B. 4,6                            

C. 6,975                        

D. 9,2

Câu 6:

Đun giá buốt 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 1M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp chiếm được ancol etylic và 10,8 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu của X là

A. CH3COOC2H5.      

B. C2H5COOC2H5.     

C. C2H3COOC2H5.     

Xem thêm: nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào

D. C3H5COOC2H5.