you're always making terrible mistakes said the teacher

Câu hỏi:

30/10/2020 44,021

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

Bạn đang xem: you're always making terrible mistakes said the teacher

"You're always making terrible mistakes", said the teacher.

A. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.

B. The teacher complained about his student making terrible mistakes.

Đáp án chủ yếu xác

C. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.

D. The teacher made his students not always make terrible mistakes.

Đáp án B

Kiến thức về cấu tạo ngữ pháp

- tobe + always + Ving ~ complain about st/ doing st: ta thán, phàn nàn về điều gì

- make mistakes: giắt lỗi

Dịch đề: "Em luôn luôn giắt những lỗi sai ngặt nghèo trọng", giáo viên phát biểu.

Dựa vô nghĩa —› người sử dụng động kể từ "complain" tương thích nhất

Tạm dịch: Thầy giáo phàn nàn về cậu học viên của ông ấy luôn luôn giắt những lỗi sai nguy hiểm.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He behaved in a very strange way. That surprised má a lot.

A. What almost surprised má was the strange way he behaved.

B. He behaved very strangely, which surprised má very much.

C. His behavior was a very strange thing, that surprised má most.

D. I was almost not surprised by his strange behavior.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

My mother doesn't eye to tướng eye with my father sometimes.

A. see 

B. glance

C. look

D. agree

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

In ______most countries, it is compulsory for children to tướng receive primary education.

A. a

B. an

C. the 

D. ϕ

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The plane would have landed easily____ the thick fog.

A. unless

B. but for

C. because of 

D. due to

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

UNICEF uses the term 'child protection' to tướng refer for preventing and responding to tướng violence, exploitation and abuse against children and teenagers.

A. uses

B. 'child protection

C. for

D. against

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Regarding as one of the leading figures in the development of the short story, O Henry is the author of many well- known American novels.

A. Regarding as

B. leading figures

C. the

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

D. novels