100 câu bài tập thì hiện tại đơn

banner đua thu

Có thể chúng ta chưa chắc chắn, thì Hiện bên trên đơn là thì trước tiên tuy nhiên bất kể bạn làm việc giờ Anh nào thì cũng đều trải qua chuyện của 12 thì nhập tiếng Anh. Vì là thì ngữ pháp cơ bạn dạng nhất và với sự links cho tới những thì động kể từ không giống nên thì Hiện bên trên đơn rất cần được được ghi lưu giữ kỹ lưỡng.

Ngày thời điểm ngày hôm nay, Luyện đua IELTS Vietop tiếp tục giúp cho bạn tổ hợp lại kỹ năng và kiến thức tổng quan lại tương đương cung ứng 100 câu bài xích tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn!

Bạn đang xem: 100 câu bài tập thì hiện tại đơn

100 câu bài xích tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn

Tổng quan lại về thì Hiện bên trên đơn

Cấu trúc và tín hiệu nhận thấy của thì Hiện bên trên đơn

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)
Cấu trúc động kể từ lớn beKhẳng định: S + am/is/are + O.
Phủ định: S + am/is/are not + O.
Nghi vấn: Am/is/are + S + O?
Cấu trúc động kể từ thườngKhẳng định: S + V(s/es) + O.
Phủ định: S + don’t/doesn’t + V(nguyên thể) + O.
Nghi vấn: Do/Does + S + V(nguyên thể) + O?
Dấu hiệu nhận biếtTrạng kể từ chỉ tần suất: always (luôn luôn), often (thường xuyên), usually (thông thường), sometimes (thỉnh thoảng), every day, every week, every month (hàng ngày, sản phẩm tuần, sản phẩm tháng).
Các động kể từ thể hiện tại sự yêu thương – ghét: Love (yêu), Like (thích) = enjoy = fancy, Hate (ghét), Dislike (không thích)

Xem thêm:

Cách người sử dụng don’t và doesn’t

Thì thời điểm hiện tại đơn động kể từ lớn be nhập giờ Anh kèm cặp bài xích tập

Cách người sử dụng thì Hiện bên trên đơn

HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE)VÍ DỤ
Dùng nhằm mô tả một thực sự phân biệt.Water freezes at 0 degrees. (Nước ngừng hoạt động khi 0 độ)
Diễn mô tả một hành vi hoặc vấn đề xẩy ra lâu lâu năm hoặc gần như là vĩnh viễn.I live in Vietnam. (Tôi sinh sống ở VN.)
Nói về sau này, dùng sau một số trong những trạng kể từ như: when, until, as soon as,…He’ll bởi his housework when he gets home page. (Anh ấy tiếp tục thao tác ngôi nhà Lúc anh ấy về cho tới ngôi nhà.)
Diễn mô tả một thói thân quen mỗi ngày.I go lớn school at 7 a.m everyday. (Hàng ngày tôi tới trường khi 7 giờ sáng sủa.)
Diễn mô tả một chương trình, thời hạn biểu, plan tiếp tục biết trước.The plane leaves at 9a.m. (Máy cất cánh tiếp tục đựng cánh khi 9h sáng sủa.)

Xem ngay:

Vẽ sơ vật dụng suy nghĩ Thì thời điểm hiện tại đơn chỉ nhập 5 phút

Phân biệt Thì thời điểm hiện tại đơn và Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Quy tắc tăng s/es nhập Thì thời điểm hiện tại đơn và cách phát âm

Sau Lúc ôn lại lý thuyết tổng quan lại của thì Hiện bên trên đơn, chúng ta hãy nằm trong Vietop vận dụng nhập thực hành thực tế 100 câu bài xích tập dượt tiếp sau đây nhé!

công thức thì hiện tại đơn

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. I often ______ (go) lớn the cinema on Sundays.
 2. ______ (she/play) hockey every week?
 3. They ______ (watch) TV every evening.
 4. ______ (he/be) a teacher?
 5. You ______ (find) the weather here hot.
 6. ______ (they/be) on the plane?
 7. Lisa ______ (drive) lớn work every day.
 8. Why ______(you/be) in Japan?
 9. I ______ (not/play) the violin very often.
 10. It ______ (not/be) too cold in the South of Vietnam.
 11. The ice ______(melt) when it’s outside the fridge.
 12. She ______(come) from Korea.
 13. We ______(not/be) so sánh late.
 14. ______(the cat/eat) fish?
 15. He ______ (play) basketball twice a week.
 16. Tommy rarely ______ (go) out with his family.
 17. They always ______ (teach) bu new things.
 18. Linda ______(be) a teacher.
 19. David and Jeremy ______(swim) three times a month.
 20. How often ______(you/go) lớn school?
 21. Daniel ______ (fly) lớn London once a year.
 22. She never ______ (do) her housework.
 23. Liz ______ (try) lớn help her family.
 24. Timmy ______ (watch) this music show every night.
 25. Mr Brown ______(wash) the floor and Mrs Brown ______(wash) the dishes.
 26. How ______ (Taylor/fix) her car?
 27. How ______ (you/get dressed) when you go lớn work?
 28. What time ______(she/get up)?
 29. ______ (he/shave) often?
 30. Lux and Clove ______(not eat) meat.
 31. We ______ (not give up).
 32. ______ (he/smoke)?
 33. The bus ______ (come) at 7p.m.
 34. ______ (they/ not rest) enough?
 35. ______(your mother/bake) cakes? They ______(smell) good.
 36. I ______(love) eating ice-creams.
 37. She ______(be) such a beautiful girl.
 38. You really ______(need) lớn sleep.
 39. I ______(not speak) Chinese very often.
 40. Emily ______ (appear) very happy.

Xem thêm:

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

Bài tập dượt thể bị động

Bài tập dượt thì sau này đơn và sau này gần

Bài 2: Choose the correct verb from the list below lớn complete the following sentences. Put the verb in the correct size of Present Simple.

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

visit   go tell work     like     hate     play live help be

want agree know smell   boil      fall       freeze      speak   hear   sell

 1. I ______ working. I don’t want lớn go lớn work.
 2. London ______ in England.
 3. Water ______ at 100 degrees.
 4. She often ______ lớn church on Sundays.
 5. Mary ______ down her xe đạp.
 6. David doesn’t ______ clearly about her.
 7. This ______ bad.
 8. They ______ their family once a month. 
 9. I just ______ them about this once.
 10. We ______ hard.
 11. I ______ eating grape candies. They taste sweet.
 12. Water ______ at 0 degrees.
 13. They ______ English.
 14. He ______ fruits and eggs.
 15. She ______ some sounds strange.
 16. I ______ lớn go out with my friends.
 17. You ______ the piano very well.
 18. I ______ in Vietnam.
 19. You ______ bu a lot.
 20. They ______ with bu.

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He / go lớn work / xe đạp / every day.
 2. I / not / think / you’re right.
 3. You / bởi your homework?
 4. She / have / some milk / for / breakfast / the morning.
 5. They / practice speaking Spanish / everyday?
 6. You / read this book / twice a month.
 7. He / not / watch music shows.
 8. She / dance often?
 9. Where / you / come from?
 10. He / not / drink too much wine.
 11. How / they / travel lớn Japan?
 12. We / not / lượt thích / eat / salad.
 13. you / speak Vietnamese?
 14. What / you / buy in the supermarket?
 15. They / be / foreigners.
 16. When / she / study?
 17. Why / they / always water the plants?
 18. What / your mother / usually cook?
 19. I / not / wash the dishes / the evening.
 20. he / teach / in S.O.S village?
 21. They / not / work / late / on Mondays.
 22. It / hurt?
 23. Isabella / love / listen lớn K-pop.
 24. We / go / home page / at 8 p.m.
 25. Mike / not lập cập / very fast.
 26. They / play / a lot.
 27. He / live / a big apartment?
 28. Why / Alice / sleep so sánh late?
 29. How many / students / your class / have?
 30. What time / she / go lớn school?
 31. Cars / have / wheels.
 32. I / not believe / you.
 33. He / study Japanese / at a night class.
 34. He / go skiing / every winter.
 35. They / walk lớn the station / every day.
 36. Where / she / often go / on Tuesdays?
 37. Sarah / say / this / all the time.
 38. We / be / number one!
 39. The baby / cry / every night.
 40. Why / they / not seem / so sánh happy?

Đáp án

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Bài 1: Fill in the blank with Present Simple tense

 1. go
 2. Does she play
 3. watch
 4. Is he
 5. find
 6. Are they
 7. drives
 8. are you
 9. don’t play
 10. is not
 11. melts
 12. comes
 13. are not
 14. Does the cát eat
 15. plays
 16. goes
 17. teach
 18. is
 19. swim
 20. do you go
 21. flies
 22. does
 23. tries
 24. watches
 25. washes – washes
 26. does Taylor fix
 27. do you get dressed
 28. does she get up
 29. Does he shave
 30. don’t eat
 31. don’t give up
 32. Does he smoke
 33. comes
 34. Don’t they rest
 35. Does your mother bake – smell
 36. love
 37. is
 38. need
 39. don’t speak
 40. appears

Bài 2: Choose the correct verb from the list below lớn complete the following sentences. Put the verb in the correct size of Present Simple.

 1. hate
 2. is
 3. boils
 4. goes
 5. falls
 6. know
 7. smells
 8. visit
 9. tell
 10. work
 11. like
 12. freezes
 13. speak
 14. sells
 15. hears
 16. want
 17. play
 18. live
 19. help
 20. agree

Bài 3: Rewrite sentences using words given, using Present Simple tense

 1. He goes lớn work by xe đạp everyday.
 2. I don’t think you’re right.
 3. Do you bởi your homework?
 4. She has some milk for breakfast in the morning.
 5. Do they practice speaking Spanish everyday?
 6. You read this book twice a month.
 7. He doesn’t watch music shows.
 8. Does she dance often?
 9. Where bởi you come from?
 10. He doesn’t drink too much wine.
 11. How bởi they travel lớn Japan?
 12. We don’t lượt thích eating salad.
 13. Do you speak Vietnamese?
 14. What bởi you buy in the supermarket?
 15. They are foreigners.
 16. When does she study?
 17. Why bởi they always water the plants?
 18. What does your mother usually cook?
 19. I don’t wash the dishes in the evening.
 20. Does he teach in S.O.S village?
 21. They don’t work late on Mondays.
 22. Does it hurt?
 23. Isabella loves listening lớn K-pop.
 24. We go home page at 8 p.m.
 25. Mike doesn’t lập cập very fast.
 26. They play a lot.
 27. Does he live in a big apartment?
 28. Why does Alice sleep so sánh late?
 29. How many students does your class have?
 30. What time does she go lớn school?
 31. Cars have wheels.
 32. I don’t believe you.
 33. He studies Japanese at a night class.
 34. He goes skiing every winter.
 35. They walk lớn the station every day.
 36. Where does she often go on Tuesdays?
 37. Sarah says this all the time.
 38. We are number one!
 39. The baby cries every night.
 40. Why don’t they seem so sánh happy?

Thực hành tăng bài tập:

Lý thuyết và Bài tập dượt tiêu cực Thì thời điểm hiện tại đơn có đáp án

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại đơn từ cơ bản đến nâng lên có đáp án

Xem thêm: vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là

Bài tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn với động kể từ To be từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập dượt thì thời điểm hiện tại tiếp tục và thời điểm hiện tại đơn

Hy vọng rằng 100 câu bài xích tập dượt Thì thời điểm hiện tại đơn bên trên rất có thể giúp cho bạn làm rõ rộng lớn về cấu tạo, tín hiệu nhận thấy và cơ hội dùng của thì Hiện bên trên đơn (Present Simple Tense). Chúc chúng ta đoạt được thành công xuất sắc thì Hiện bên trên đơn trình bày riêng biệt và môn giờ Anh trình bày chung!