1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: 1/6 giờ bằng bao nhiêu phút

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án:

10 phút

Giải mến công việc giải:

1/6*60=10

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4.8

4 vote

avatar

Đáp án: 10 phút

Xem thêm: x1^2+x2^2

Giải mến công việc giải:

Đổi : 1 giờ = 60 phút

60 x 1/6 = 60/6 = 10 (phút)

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Bổ sung kể từ chuyên nghiệp gia

Đáp án:

$\dfrac16$ giờ là 10 phút 

Giải mến công việc giải:

1 giờ = 60 phút

1 giờ chia thành 6 phần đều bằng nhau, thì $\dfrac16$ giờ là một phần vày nhau

Xem thêm: những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt

Vậy $\dfrac16$ giờ là:

60 phút:6=10 phút