around the age of sixteen

IV: Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct word for each of the blanks.

Around the age of sixteen, you must make one of the biggest decisions of your life. “Do I stay on at school and hopefully go on to tát university (1) ______ ? Do I leave and start work or begin a training (2) ______?”. The decision is yours, but it may be (3) ______ remembering two things: there is more unemployment (4) ______ those who haven’t been to tát university, and people who have the right (5) ______ will have a big advantage in the competition for jobs. If you decide to tát go (6) ______ into a job, there are many opportunities for training. Getting qualifications will (7)______ you to tát get on more quickly in many careers, and evening classes allow you to tát learn (8) ______ you earn. Starting work and taking a break to tát study when you are older is (9) ______ possibility. In this way, you can save up money for your student days, as well as (10) ______ practical work experience.

Bạn đang xem: around the age of sixteen

Câu 0. (1)

A. former

B. past

C. later

D. after

Đáp án C

later = tiếp sau đó
Các lựa lựa chọn không giống ko phù phù hợp với văn cảnh: A. former = trước, cũ; B. past = cũ, xưa; after = sau khi

Câu 0. (2)

A. term

B. class

C. school

D. course

Đáp án D

course = khóa huấn luyện
Các lựa lựa chọn không giống bị loại: A. term = kì; B. class = lớp học; C. school = ngôi trường học

Câu 0. (3)

A. necessary

B. important

C. useful

D. worth

Đáp án D

worth. Cấu trúc: (to) be worth doing sth = xứng đáng nhằm làm những gì
Các lựa lựa chọn không giống sai cấu trúc

Câu 0. (4)

A. of

B. among

C. through

D. between

Đáp án B

among = vô số (nhiều rộng lớn 2 sự vật)
Đáp án A loại vì thế of + N(số nhiều) = của …; đối với …; C loại vì thế through = qua loa …; D loại vì thế between = đằm thắm … (2 sự vật)

Câu 0. (5)

A. skills

B. interests

C. habits

D. arts

Đáp án A

Xem thêm: so2+kmno4+h2o

skills = kĩ năng
Các đáp án không giống bị loại: B. interest = sự quan hoài, quyền lợi, chi phí lãi; C. habit = thói quen; D. art = thẩm mỹ

Câu 0. (6)

A. instant

B. just

C. straight

D. direct

Đáp án C

straight. (to) go straight into = chuồn trực tiếp vô cho tới …
Các đáp án không giống sai cấu trúc: A.instant (adj) = ngay lập tức tức thì; B. just = chỉ; D. direct (adj) = thẳng

Câu 0. (7)

A. help

B. make

C. give

D. let

Đáp án A

help. (to) help sb to tát vì thế sth = hùn ai làm những gì
Các đáp án không giống loại: B. make (sb vì thế sth) = khiến/bắt ai thực hiện gì; C. give (v) =cho; D. let (sb vì thế sth) = nhằm ai làm những gì

Câu 0. (8)

A. while

B. what

C. where

D. which

Đáp án A

while = trong những lúc
Các đáp án không giống loại: B. what, D.which chỉ người sử dụng mang đến vật; C.where chỉ người sử dụng mang đến cụm tử chỉ vị trí

Câu 0. (9)

A. another

B. always

C. also

D. again

Đáp án A

another + N(số ít) = 1 cái không giống
Các đáp án không giống ko phù phù hợp với văn cảnh: B. always = luôn luôn luôn; C. also = rộng lớn nữa; D. again = lại

Câu 0. (10)

A. doing

B. getting

C. making

Xem thêm: cho hàm số y=f(x) liên tục trên r

D. taking

Đáp án B

getting. (to) get experience = đã có được / thu thập tay nghề
Các lựa lựa chọn không giống ko kết phù hợp với “experience”