bài tập câu điều kiện loại 1 2Bài ghi chép 100 Bài tập dượt về câu ĐK loại 1 và 2 với đáp án cụ thể giúp cho bạn nhận thêm mối cung cấp bài xích tập dượt tự động luyện nhằm nắm rõ cách dùng câu ĐK loại 1 và 2 kể từ tê liệt giúp cho bạn học tập đảm bảo chất lượng Ngữ pháp Tiếng Anh rộng lớn.

100 Bài tập dượt câu ĐK loại 1 và 2 với đáp án

Bài tập dượt câu ĐK loại 1 và 2 (phần 1)

Bài 1: Put the verb into the correct form

Bạn đang xem: bài tập câu điều kiện loại 1 2

1. They would be offended if I didn't go lớn their tiệc nhỏ. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered bu the job, I think I .... it. (take)

4. A lot of people would be out of work if the siêu xe factory ....(close down)

5. If I sold my siêu xe I .... much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... that red button? (press)

7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave bu this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... his xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you tự if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I'm sure Sue .... if you explained the situation lớn her. (understand)

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better/ would take

4. closed down

5. wouldn't get

6. pressed

7. did

8. 'd be/ would be

9. didn't come

10. borrowed

11. walked

12. would understand

Quảng cáo

Bài 2:You ask a friend lớn imagine these situations You ask What would you tự if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you tự if you won a lot of money.

2. (imagine – you lose your passport)

What ........................

3. (imagine – there's a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you're in a lift and it stops between floors)

............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. What would you tự if you lost passport?

3. What would you tự if there was/were a fire in the buiding?

4. What would you tự if you were in a lift and I stopped between floors?

Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

    B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early.

2. A: Is Kevin going lớn take his driving test?

    B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don't we stay at a hotel?

    B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going lớn apply for the job?

    B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let's tell them the truth.

    B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don't we invite Bill lớn the party?

    B: No. (have lớn invite his friends too) ......................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he took his driving test, he'd fail.

3. If we stayed at a khách sạn, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn't get in.

5. If we told them the truth, they wouldn't believe us.

6. If we invited Bil, we'd have lớn invite his friends too.

Quảng cáo

Bài 4:Use your own ideas lớn complete these sentences.

1. If you took more exercise, you'd feel better.

2. I'd be veryangry if ..........................................

3. If I didn't go lớn work tomorrow ..............................

4. Would you go lớn the tiệc nhỏ of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I 'd be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn't go lớn work tomorrow, I'd have a much nicer day kêu ca usual.

4. Would you go lớn the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you'd feel much better.

6. Would you mind if I didn't go out with you this evening.

Bài tập dượt câu ĐK loại 1 và 2 (phần 2)

Bài 1: Put the verb into the correct form

1. They would be offended if I didn't go lớn their tiệc nhỏ. (not/go)

2. If you took more exercise, you would feel better. (feel)

3. If they offered bu the job, I think I .... it. (take)

4. A lot of people would be out of work if the siêu xe factory ....(close down)

5. If I sold my siêu xe I .... much money for it. (not/get)

6. What would happen if somebody .... that red button? (press)

7. I don't think there's any chance that Grey and Emma will get married. I'd be absolutely astonished if they ..... (do)

8. Liz gave bu this ring. She .... (be) very upset if I lost it.

9. Dave and Kate are expecting us. They would be very disappointed if we ..... (not/come)

10. Would Steve mind if I .... his xe đạp without asking him? (borrow)

11. What would you tự if somebody .... (in here) with a gun. (walk)

12. I'm sure Sue .... if you explained the situation lớn her. (understand)

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better/ would take

4. closed down

5. wouldn't get

6. pressed

7. did

8. 'd be/ would be

9. didn't come

10. borrowed

11. walked

12. would understand

Bài 2:You ask a friend lớn imagine these situations You ask What would you tự if .... ?

1. (imagine – you win a lot of money)

What would you tự if you won a lot of money.

2. (imagine – you lose your passport)

What ........................

3. (imagine – there's a fire in the building)

.............................

4. (imagine – you're in a lift and it stops between floors)

............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. What would you tự if you lost passport?

3. What would you tự if there was/were a fire in the buiding?

Xem thêm: đô thị hóa là một quá trình

4. What would you tự if you were in a lift and I stopped between floors?

Bài 3:Answer the questions in the way shown.

1. A: Shall we catch the 10.30 train?

B: No. (arrive too early) If we caught the 10.30 train we'd arrive too early.

2. A: Is Kevin going lớn take his driving test?

B: No. (fail) If he ..........................................

3. A: Why don't we stay at a hotel?

B: No. (cost too much) If ....................................

4. A: Is Sally going lớn apply for the job?

B: No. (no/get it) If ........................................

5. A: Let's tell them the truth.

B: No. (not/believe us) If ...................................

6. A: Why don't we invite Bill lớn the party?

B: No. (have lớn invite his friends too) ......................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he took his driving test, he'd fail.

3. If we stayed at a khách sạn, it would cost too much.

4. If she applied for the job, she wouldn't get in.

5. If we told them the truth, they wouldn't believe us.

6. If we invited Bil, we'd have lớn invite his friends too.

Bài 4:Use your own ideas lớn complete these sentences.

1. If you took more exercise, you'd feel better.

2. I'd be veryangry if ..........................................

3. If I didn't go lớn work tomorrow ..............................

4. Would you go lớn the tiệc nhỏ of .................................

5. If you bought some new clothes ...............................

6. Would you mind if ............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I 'd be very angry if somebody broke into my house.

3. If I didn't go lớn work tomorrow, I'd have a much nicer day kêu ca usual.

4. Would you go lớn the part if you were invited?

5. If you bought some new clothes, you'd feel much better.

6. Would you mind if I didn't go out with you this evening.

Ngữ pháp câu ĐK loại 1, loại 2

A. Câu ĐK loại 1 và 2 nhập giờ Anh

Bạn theo đòi dõi và đối chiếu những ví dụ sau:

Ví dụ 1:

Sue has lost her watch. She thinks it may be at Ann's house.

(Sue tiếp tục làm mất đi cái đồng hồ thời trang của cô ấy ấy. Cô ấy nghĩ về nó rất có thể ở trong nhà Ann.)

- SUE: I think I left my watch at your house. Have you seen it?

(Tôi nghĩ về bản thân nhằm cái đồng hồ thời trang ở trong nhà các bạn rồi. quý khách với phát hiện ra nó không?)

- ANN: No, but I'll have a look when I get trang chính. IF I FIND IT, I'll tell you.

(Không, tuy nhiên tôi tiếp tục xem xét lại khi tôi về ngôi nhà. Nếu tôi tìm kiếm được, tôi tiếp tục rằng với các bạn.)

Trong ví dụ này, Ann cảm nhận thấy với cùng 1 tài năng thực tiễn rằng cô ấy tiếp tục nhìn thấy cái đồng hồ thời trang của Sue nhằm quên ở trong nhà bản thân. Vì vậy cô ấy nói:

If I find ..., I'll ...: nếu như tôi nhìn thấy ... , tôi tiếp tục ...

Đây cũng chính là cấu hình của câu ĐK loại 1, là loại câu ĐK với thực ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ 2:

Ann says: IF I FOUND a wallet in the street, I'D take it lớn the police.

(Ann nói: nếu như tôi nhặt được một chiếc ví bên trên lối, tôi tiếp tục đem nó cho tới vọng gác công an.)

Đây là một trong những trường hợp không giống. Tại ví dụ này, Ann ko nghĩ về cho tới góc cạnh thực tiễn của yếu tố. Cô ấy đang được giả thiết một trường hợp và ko mong đợi nhìn thấy một chiếc ví phía trên lối. Vì vậy cô ấy nói:

If I found ..., I'd (=I would)...(KHÔNG người sử dụng "If I find ..., I'll ...")

Khi các bạn giả thiết một trường hợp tương tự động vì vậy, các bạn dùng cấu trúc:

If + thì vượt lên trên khứ (ví dụ: if I found/if you were/if we didn't ...)

Động kể từ ở thì vượt lên trên khứ tuy nhiên cấu hình đó lại ko đem nghĩa vượt lên trên khứ.

Đây cũng chính là cấu hình của câu ĐK loại 2, là loại câu ĐK không tồn tại thực ở thời điểm hiện tại.

Ví dụ:

- What would you tự if you won a million pounds?

(we don't really expect this lớn happen)

Bạn tiếp tục làm những gì nếu như khách hàng tìm kiếm được một triệu bảng?

(chúng tớ ko thực sự mong đợi điều này tiếp tục xảy ra)

- I don't really want lớn go lớn their tiệc nhỏ, but I probably will go.

They'd be offended if I didn't go.

(Tôi thiệt sự không thích cho tới buổi tiệc của mình, tuy nhiên rất có thể tôi tiếp tục lên đường.)

(Họ tiếp tục tức giận nếu như tôi ko cho tới.)

(- Sarah has decided not lớn apply for the job. She isn't really qualified for it, sánh she probably wouldn't get it if she applied.

(Sarah tiếp tục đưa ra quyết định ko nộp đơn ứng tuyển nữa. Cô ấy thực sự ko đầy đủ năng lượng mang lại việc tê liệt, nên là cô ấy rất có thể không sở hữu và nhận được việc nếu như cô ấy nộp đơn.)

B. Có dùng would nhập mệnh đề if

Thông thường tất cả chúng ta ko dùng would nhập mệnh đề if.

Ví dụ:

- I'd be very frightened if somebody pointed a gun at bu.

(KHÔNG rằng "if somebody would point")

(Tôi tiếp tục cực kỳ kinh hồn ai tê liệt chĩa súng nhập tôi.)

- If I didn't go lớn their tiệc nhỏ, they'd be offended.

(KHÔNG rằng "If I wouldn't go")

(Nếu tôi ko cho tới buổi tiệc của mình, bọn họ tiếp tục tức giận.)

Nhưng các bạn cũng rất có thể dùng "if ...would ..." khi chúng ta đòi hỏi một người thao tác làm việc gì tê liệt.

Ví dụ:

- "from a formal letter" I would be grateful if you would send bu your brochure as soon as possible.

("trong một lá thư kí thác dịch" Tôi tiếp tục hàm ân nếu như quí ông gửi cho tới mang lại tôi cuốn tự động trình làng càng nhanh càng đảm bảo chất lượng.)

- "Shall I close the door?" "Yes, please, if you would."

("Tôi rất có thể tạm dừng hoạt động được không?" "Vâng, chúng ta có thể nếu như bạn thích.")

C. Trong mệnh đề còn sót lại (không nên mệnh đề if), tất cả chúng ta rất có thể dùng would ('d)/wouldn't

Ví dụ:

- If you took more exercise, you'd (=you would) probably feel healthier.

(Nếu các bạn siêng tập dượt thể dục thể thao rộng lớn, các bạn sẽ cảm nhận thấy mạnh khỏe khoắn rộng lớn.)

- Would you mind if I use your phone?

(Bạn mừng lòng chứ nếu như tôi dùng điện thoại cảm ứng thông minh của bạn?)

- I'm not tired enough lớn go lớn bed yet. I wouldn't sleep. (if I went lớn bed now)

(Tôi ko vượt lên trên mệt mỏi nhằm nên lên đường ngủ đâu. Tôi sẽ không còn ngủ được. (nếu tôi lên đường ngủ bây giờ))

Với loại câu ĐK này, các bạn cũng rất có thể dùng couldmight để thay thế thế mang lại would.

Ví dụ:

- If you took more exercise, you might feel healthier.

= it is possible that you would feel healthier

(= rất có thể các bạn sẽ cảm nhận thấy mạnh khỏe khoắn rộng lớn đấy)

- If it stopped raining, we could go out.

(=we would be able lớn go out)

(Nếu trời tạnh mưa, tất cả chúng ta rất có thể đi dạo.)

D. cũng có thể dùng when thay cho mang lại if không?

Với nhị loại câu ĐK nhập chương này (câu ĐK loại 1 và câu ĐK loại 2), tất cả chúng ta ko dùng when để thay thế thế mang lại if.

Ví dụ:

- They would be offended if we didn't accept their invitation.

(KHÔNG rằng 'when we didn't)

(Họ tiếp tục tức giận nếu như tất cả chúng ta ko đồng ý lời nói mời mọc của mình.)

- What would you tự if you were bitten by a snake?

(KHÔNG rằng 'when you were bitten')

(Bạn tiếp tục làm những gì nếu như khách hàng bị rắn cắn?)

Xem tăng bài xích tập dượt ngữ pháp Tiếng Anh với đáp án cụ thể hoặc khác:

  • Bài tập dượt Cấu trúc I wish
  • Bài tập dượt Câu ĐK loại 3
  • Bài tập dượt Câu bị động
  • Bài tập dượt Mẫu câu It is said that, He is said to
  • Bài tập dượt Mẫu câu Have something done
  • Bài tập dượt Câu trần thuật - Reported Speech
  • Bài tập dượt Câu căn vặn & Cách bịa đặt câu hỏi

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Bài tập dượt ngữ pháp giờ Anh của Cửa Hàng chúng tôi một trong những phần dựa vào cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack nhằm kế tiếp theo đòi dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện ganh đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.