bài tập so sánh nhất

So sánh nhất nhập giờ đồng hồ Anh (superlative). Đây là dạng cấu tạo ngữ pháp được dùng đặc biệt thông dụng được vận dụng thông thường ngày và nhập lối hành văn tiếp xúc. So sánh nhất giúp đỡ bạn nhắc cho tới và nhấn mạnh vấn đề nhập sự vật, vấn đề được kể cho tới.

I. KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

1. Khái niệm về đối chiếu nhất

Thường được dùng nhằm đối chiếu một sự vật, hiện tượng lạ với toàn bộ những sự vật,hiện tượng lạ không giống nhập giờ đồng hồ Anh. Trong cấu tạo này, trước từng tính kể từ được dùng nhập câu sẽ sở hữu thêm thắt kể từ “the”

Bạn đang xem: bài tập so sánh nhất

Số lượng đối tượng người sử dụng dùng làm đối chiếu thông thường kể từ  3 đối tượng người sử dụng trở lên trên nhằm mục đích biểu diễn miêu tả một người hoặc vật mang trong mình một Điểm lưu ý này bại liệt hơn hẳn hơn nhiều đối với toàn bộ những đối tượng người sử dụng còn sót lại được nhắc tới.

2. Cấu trúc đối chiếu nhất

a. Tính kể từ ngắn

S + V + the + adj + EST ….

Ex:

- This shirt is the cheapest in the cửa hàng.

- Nam is the tallest in the class.

- She learns the best in her class.

b. Tính kể từ dài

S + V + the MOST + adj ….

Ex:

- This shirt is the most expensive in the cửa hàng.

- She is the most beautiful girl in the class.

- He is the most intelligent in his class.

- Trung is the most handsome boy in the neighborhood.

c. So sánh kém cỏi nhất

S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

Note: Một số tính kể từ bất qui tắc:

Tính từ

So sánh nhất

Good

The best

Bad

The worst

Much / many

The most

Little

The least

Far

Further

Happy

the happiest

Simple

the simplest

Narrow

the narrowest

Clever

the cleverest

>>> Xem thêm: So sánh rộng lớn nhập giờ đồng hồ Anh


II. NHỮNG QUY TẮC KHI SO SÁNH HƠN NHẤT

1. Quy tắc thay đổi đuôi tính từ

Tính kể từ sở hữu nhị âm tiết tận nằm trong vị –y sẽ là tính kể từ ngắn: happy, busy, lazy, easy …. Khi đối chiếu hơn vậy thì thay đổi –y trở nên –i rồi thêm thắt –er; Khi đối chiếu nhất thay đổi –y trở nên –i rồi thêm thắt –est

Ex:

- She is busier than u.

- This is the easiest exercise in the test.

– Những tính kể từ cụt kết thúc giục vị một phụ âm nhưng mà tức thì trước nó là vẹn toàn âm độc nhất thì tất cả chúng ta nhân song phụ âm lên rồi thêm thắt “er” nhập đối chiếu rộng lớn và “est” nhập đối chiếu nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)

– Những tính kể từ sở hữu nhị vần,kết thúc giục bằng văn bản “y” thì thay đổi “y” trở nên “i” rồi thêm thắt “er” nhập đối chiếu rộng lớn và “est” nhập đối chiếu nhất(ex:happy–>happier/happiest)

– Những tính từ/trạng kể từ hiểu kể từ nhị âm trở lên trên gọi là tính kể từ nhiều năm,một âm gọi là tính kể từ cụt.Tuy nhiên,một trong những tính kể từ sở hữu nhị vần tuy nhiên kết thúc giục vị “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn coi là tính kể từ cụt (ví dụ: slow–> slower)

2. Quy tắc nhấn mạnh vấn đề vị xẻ ngữ

So sánh nhất có thể được xẻ nghĩa vị “much” hoặc dùng cum kể từ “by far

- So sánh nhất hoàn toàn có thể được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) nhập trước mẫu mã sánh sánh

Most khi được sử dụng với nghĩa very (rất) thì ko có the đứng trước và không tồn tại ý niệm sánh sánh

Ví dụ:

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

He is the smartest by far.

3. Các dạng đối chiếu tối đa của một trong những tính kể từ đặc biệt

Chú ý: sự khác lạ về ý nghĩa sâu sắc trong số những dạng thức đối chiếu của tính từ far

- Để diễn tả đối chiếu về khoảng tách rời rộng lớn, tao hoàn toàn có thể sử dụng further hoặc farther. 

Ví dụ: 

- She moved further down the road.  

- She moved farther down the road.

- Để diễn tả đối chiếu về khoảng tách rời nhất, tao hoàn toàn có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ:

- Let’s see who can lập cập the furthest. 

- Let’s see who can lập cập the farthest.

- Khi mong muốn biểu diễn miêu tả ý “thêm” hoặc “nâng cao”, tao dùng further.

Ví dụ:

- My box is the largest one in our neighborhood.

- This is the smallest box I've ever seen.

- Your cát ran the fastest of any cát in the race.

- We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)


III. BÀI TẬP SO SÁNH NHẤT

Bài 1 Cho dạng trúng của từ

  1. She is by far the (rich) woman in Vietnam
  2. That was the (funny) thing đồ sộ bởi in this weather
  3. Thank you for the (deliciou) I have ever eaten
  4. Susie is the (prettiest) girl in our team
  5. I think that he is one of the (boring) people in the world
  6. I have had the (happy) days in my life
  7. What is the (popular) makeup look of young girls?
  8. This is a really good place. It’s one of the (best) destination in this city

Giải bài xích 1:

1. richest

2. Funniest

3. most delicious

4. prettiest

5. most boring

6. happiest

7. most popular

8. best

Bài 2: Hoàn trở nên những câu. Sử dụng (-est or most ...) + apreposition (of or in)

1. It's a very good room. It is the best room in the hotel

2. It's a very cheap restaurant. It's ..... the town

3. It was a very happy day. It was ..... my life

4. She's a very intelligent student. She ..... the class

5. It's a very valuable painting . It ..... the gallery

6. Spring is a very busy time for u. It ..... the year

7. It's a very good room. It is one of the best room in the hotel

8. He's a very rich man. He' s one ..... Britian

9. It's a very big castle. It ..... the team

10. She's a good player. She ..... the team

11. It was a very bad experience. It ..... my life

12. He's a very dangerous criminal. He ..... the country

Bài 3: Hoàn trở nên những câu. Sử dụng đối chiếu nhất nhập giờ đồng hồ anh hoặc đối chiếu hơn

1. We stayed at the .... khách sạn in the town (cheap)

2. Our khách sạn was .... phàn nàn all the others in the town (cheap)

3. The United States is very large, but Canada is .... . (large)

4. What's .... country in the world? (small)

5. I wasn't feeling well yesterday, but I feel a bit .... today (good)

6. It was an awful day. It was .... day of my life (bad)

7. What is .... sport in your country? (popular)

8. Evereet is .... mount ain in the world. It is .... phàn nàn any other mountain. (high)

9. We had a great holiday. It was one of .... holiday we've ever had (enjoyable)

10. I prefer this chair đồ sộ the other one. It's .... . (comfortable)

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

11. What's .... way of getting from here đồ sộ the station? (quick)

12. Kevin and Sue have got three daughters .... is 14 years old (old)

Tất tần tật kiến thức và kỹ năng và bài xích tập luyện về thì vượt lên khứ trả thành