bảng số từ 1 đến 100

Học cơ hội gọi và ghi chép những kể từ vựng về số điểm vô giờ đồng hồ Anh là kiến thức và kỹ năng cần thiết tuy nhiên những bé nhỏ cần thiết nắm rõ khi chính thức xúc tiếp với ngôn từ này. Vì vậy, vô nội dung bài viết tiếp sau đây, ELSA Speak tiếp tục ra mắt cho tới những bậc bố mẹ và những bé nhỏ những kể từ vựng về số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100.

Cách gọi và ghi chép số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100

SốSố điểm (Cardinal Numbers)Phiên âm (Anh Mỹ)
1One/wʌn/
2Two/tu/
3Three/θri/
4Four/fɔr/
5Five/faɪv/
6Six/sɪks/
7Seven/ˈsɛvən/
8Eight/eɪt/
9Nine/naɪn/
10Ten/tɛn/
11Eleven/ɪˈlɛvən/
12Twelve/twɛlv/
13Thirteen/θɜr ˈtin/
14Fourteen/fɔrˈtin/
15Fifteen/fɪf ˈtin/
16Sixteen/sɪks ˈtin/
17Seventeen/sɛvənˈ tin/
18Eighteen/eɪ ˈtin/
19Nineteen/naɪnˈtin/
20Twenty/ˈtwɛn ti/
21Twenty-One/ˈtwɛn ti wʌn/
22Twenty-Two/ˈtwɛn ti tu/
23Twenty-Three/ˈtwɛn ti θri/
24Twenty-Four/ˈtwɛn ti fɔr/
25Twenty-Five/ˈtwɛn ti faɪv/
26Twenty-Six/ˈtwɛn ti sɪks/
27Twenty-Seven/ˈtwɛn ti ˈsɛvən/
28Twenty-Eight/ˈtwɛn ti eɪt/
29Twenty-Nine/ˈtwɛn ti naɪn/
30Thirty/ˈθɜr ti/
31Thirty-One/ˈθɜr ti wʌn/
32Thirty-Two/ˈθɜr ti tu/
33Thirty-Three/ˈθɜr ti θri/
34Thirty-Four/ˈθɜr ti fɔr/
35Thirty-Five/ˈθɜr ti faɪv/
36Thirty-Six/ˈθɜr ti sɪks/
37Thirty-Seven/ˈθɜr ti ˈsɛvən/
38Thirty-Eight/ˈθɜr ti eɪt/
39Thirty-Nine/ˈθɜr ti naɪn/
40Forty/ˈfɔː ti/
41Forty-One/ˈfɔː ti wʌn/
42Forty-Two/ˈfɔː ti tu/
43Forty-Three/ˈfɔː ti θri/
44Forty-Four/ˈfɔː ti fɔr/
45Forty-Five/ˈfɔː ti faɪv/
46Forty-Six/ˈfɔː ti sɪks/
47Forty-Seven/ˈfɔː ti ˈsɛvən/
48Forty-Eight/ˈfɔː ti eɪt/
49Forty-Nine/ˈfɔː ti naɪn/
50Fifty/ˈfɪf ti/
51Fifty-One/ˈfɪf ti wʌn/
52Fifty-Two/ˈfɪf ti tu/
53Fifty-Three/ˈfɪf ti θri/
54Fifty-Four/ˈfɪf ti fɔr/
55Fifty-Five/ˈfɪf ti faɪv/
56Fifty-Six/ˈfɪf ti sɪks/
57Fifty-Seven/ˈfɪf ti ˈsɛvən/
58Fifty-Eight/ˈfɪf ti eɪt/
59Fifty-Nine/ˈfɪf ti naɪn/
60Sixty/ˈsɪks ti/
61Sixty-One/ˈsɪks ti wʌn/
62Sixty-Two/ˈsɪks ti tu/
63Sixty-Three/ˈsɪks ti θri/
64Sixty-Four/ˈsɪks ti fɔr/
65Sixty-Five/ˈsɪks ti faɪv/
66Sixty-Six/ˈsɪks ti sɪks/
67Sixty-Seven/ˈsɪks ti ˈsɛvən/
68Sixty-Eight/ˈsɪks ti eɪt/
69Sixty-Nine/ˈsɪks ti naɪn/
70Seventy/ˈsɛvən ti/
71Seventy-One/ˈsɛvən ti wʌn/
72Seventy-Two/ˈsɛvən ti tu/
73Seventy-Three/ˈsɛvən ti θri/
74Seventy-Four/ˈsɛvən ti fɔr/
75Seventy-Five/ˈsɛvən ti faɪv/
76Seventy-Six/ˈsɛvən ti sɪks/
77Seventy-Seven/ˈsɛvən ti ˈsɛvən/
78Seventy-Eight/ˈsɛvən ti eɪt/
79Seventy-Nine/ˈsɛvən ti naɪn/
80Eighty/ˈeɪ ti/
81Eighty-One/ˈeɪ ti wʌn/
82Eighty-Two/ˈeɪ ti tu/
83Eighty-Three/ˈeɪ ti θri/
84Eighty-Four/ˈeɪ ti fɔr/
85Eighty-Five/ˈeɪ ti faɪv/
86Eighty-Six/ˈeɪ ti sɪks/
87Eighty-Seven/ˈeɪ ti ˈsɛvən/
88Eighty-Eight/ˈeɪ ti eɪt/
89Eighty-Nine/ˈeɪ ti naɪn/
90Ninety/ˈnaɪn ti/
91Ninety-One/ˈnaɪn ti wʌn/
92Ninety-Two/ˈnaɪn ti tu/
93Ninety-Three/ˈnaɪn ti θri/
94Ninety-Four/ˈnaɪn ti fɔr/
95Ninety-Five/ˈnaɪn ti faɪv/
96Ninety-Six/ˈnaɪn ti sɪks/
97Ninety-Seven/ˈnaɪn ti ˈsɛvən/
98Ninety-Eight/ˈnaɪn ti eɪt/
99Ninety-Nine/ˈnaɪn ti naɪn/
100One hundred/wʌn ˈhʌndrəd/

Hướng dẫn cơ hội dùng số điểm vô giờ đồng hồ Anh

Trong giờ đồng hồ Anh, số điểm (Cardinal numbers) được dùng nhằm mô tả ý trong số văn cảnh sau:

Bạn đang xem: bảng số từ 1 đến 100

Kiểm tra trị âm với bài xích tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click vĩ đại start recording!

Recording... Click vĩ đại stop!

loading

Ngữ cảnhVí dụ
Đếm số lượngAnna has three dogs.
→ Anna đem 3 con cái chó.
Biểu thị chừng tuổiI am twenty six years old.
→ Tôi 26 tuổi hạc.
Số năng lượng điện thoại My phone number is zero nine zero nine three zero two one eight three.
→ Số điện thoại thông minh của tôi là: 090 930 21 83.
Biểu thị năm Ho Chi Minh president was born in 1890.
→ Chủ tịch Xì Gòn sinh vào năm 1890.

Cách dịch số điểm trở nên số trật tự vô giờ đồng hồ Anh

Khác với số điểm, số trật tự vô giờ đồng hồ Anh dùng để làm mô tả loại hạng, tháng ngày hoặc về địa điểm của một vật nào là bại liệt vô một sản phẩm. Cùng mò mẫm hiểu cơ hội fake số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100 trở nên số trật tự tại đây nhé.

1. Trường thích hợp quánh biệt

Những số trật tự kết đôn đốc là số 1 (1st, 21st, 31st,…) được ghi chép là first, twenty first, thirty first,… còn 11th được ghi chép là eleventh.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
1One /wʌn/
11Eleven /ɪˈlɛvən/
21Twenty-one /ˈtwɛn ti wʌn/
31Thirty-one/ˈθɜrdi wʌn/
41Forty-one/ˈfɔrti wʌn/
51Fifty-one/ˈfɪfti wʌn/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
1stFirst/ˈfɝːst/
11thEleventh/ɪˈlev.ənθ/
21stTwenty-first/ˌtwen.tiˈfɜːst/
31stThirty-first/ˈθɜrdi fɜrst/
41stForty-first/ˈfɔrti fɜrst/
51stFifty-first/ˈfɪfti fɜrst/

Những số kết đôn đốc là số 2 (2nd, 22nd, 32nd,…) được ghi chép là second, twenty second, thirty second,… còn 12th sẽ tiến hành ghi chép là twelfth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
2Two/tu/
12Twelve/twɛlv/
22Twenty-two/ˈtwɛn ti tu/
32Thirty-two/ˈθɜrdi tu/
42Forty-two/ˈfɔrti tu/
52Fifty-two/ˈfɪfti tu/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
2ndSecond/ˈsek.ənd/
12thTwelfth/twelfθ/
22ndTwenty-second/ˈtwɛnti ˈsɛkənd/
32ndThirty-second/ˈθɜrdi ˈsek.ənd/
42ndForty-second/ˈfɔrti ˈsek.ənd/
52ndFifty-second/ˈfɪfti ˈsek.ənd/

Những số kết đôn đốc là số 3 (3rd, 23rd, 33rd,…) được ghi chép là third, twenty third, thirty third,… còn 13th được ghi chép là thirteenth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
3Three/θri/
13Thirteen/θɜr ˈtin/
23Twenty-three/ˈtwɛn ti θri/
33Thirty-three/ˈθɜrdi θri/
43Forty-three/ˈfɔrti θri/
53Fifty-three/ˈfɪfti θri/
83Eighty-three/ˈeɪti θri/
93Ninety-three/ˈnaɪnti θri/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
3rdThird/θɜːd/
13thThirteenth/θɜːˈtiːnθ/
23rdTwenty-third/twelfθ ˈθɜːd/
33rdThirty-third/ˈθɜrdi θɜːd/
43rdForty-third/ˈfɔrti θɜːd/
53rdFifty-third/ˈfɪfti θɜːd/
83rdEighty-third/ˈeɪti θɜːd/
93rdNinety-third/ˈnaɪnti θɜːd/

Những số kết đôn đốc là số 5 (5th, 25th, 35th,…) được ghi chép là fifth, twenty fifth, thirty fifth,…

Cách viếtSố đếmPhiên âm
5Five/faɪv/
15Fifteen/fɪf ˈtin/
25Twenty-five/ˈtwɛn ti faɪv/
35Thirty-five/ˈθɜrdi faɪv/
45Forty-five/ˈfɔrti faɪv/
55Forty-five/ˈfɪfti faɪv/
85Eighty-five/ˈeɪti faɪv/
95Ninety-five/ˈnaɪnti faɪv/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
5thFifth/fɪfθ/
15thFifteenth/ˌfɪfˈtiːnθ/
25thTwenty-fifth/ˌtwen.tiˈ fɪfθ/
35thThirty-fifth/ˈθɜrdi fɪfθ/
45thForty-fifth/ˈfɔrti fɪfθ/
55thFifty-fifth/ˈfɪfti fɪfθ/
85thEighty-fifth/ˈeɪti fɪfθ/
95thNinety-fifth/ˈnaɪnti fɪfθ/

Những số kết đôn đốc là số cửu (9th, 29th, 39th,…) được ghi chép là ninth, twenty ninth, thirty ninth,… còn 19th được ghi chép là nineteenth.

Cách viếtSố đếmPhiên âm
9Nine/naɪn/
19Nineteen/naɪnˈtin/
29Twenty-nine/ˈtwɛn ti naɪn/
39Thirty-nine/ˈθɜrdi naɪn/
49Forty-nine/ˈfɔrti naɪn/
59Fifty-nine/ˈfɪfti naɪn/
89Eighty-nine/ˈeɪti naɪn/
99Ninety-nine/ˈnaɪnti naɪn/
Cách viếtSố loại tựPhiên âm
9thNinth/naɪnθ/
19thNineteenth/ˈnaɪnˈtinθ/
29thTwenty-ninth/ˈtwɛn ti naɪnθ/
39thThirty-ninth/ˈθɜrdi naɪnθ/
49thForty-ninth/ˈfɔrti naɪnθ/
59thFifty-ninth/ˈfɪfti naɪnθ/
89thEighty-ninth/ˈeɪti naɪnθ/
99thNinety-ninth/ˈnaɪnti naɪnθ/
Số đếmPhiên âmDịch nghĩaSố loại tựViết tắtPhiên âmDịch nghĩa
Nine/naɪn/Số chínNinth9th/naɪnθ/Thứ chín
Nineteen/naɪnˈtin/Số mươi chínNineteenth19th/ naɪnˈtin θ/Thứ mươi chín
Twenty nine/ˈtwɛn ti naɪn/Số nhị mươi chínTwenty ninth29th/ ˈtwɛn ti naɪnθ /Thứ nhị mươi chín
số điểm giờ đồng hồ anh từ là 1 cho tới 100

2. Trường thích hợp đem nguyên vẹn tắc

Để dịch số điểm trở nên số trật tự vô giờ đồng hồ Anh, chúng ta chỉ việc tăng “th” phí a đằng sau số điểm.

Ví dụ:

– four -> fourth

– eleven -> eleventh

Một Note nhỏ là với những số tròn trặn chục và kết đôn đốc vày âm “y”, khi fake sang trọng số trật tự, bạn phải vứt “y” và thay cho vày “ei” trước lúc tăng đuôi “th”.

Từ vựngViết tắtPhiên âm
Twentieth20th/ˈtwen.ti.əθ/
Thirtieth30th/ˈθɜː.ti.əθ/
Fortieth40th/ˈfɔː.ti.əθ/
Fiftieth50th/ˈfɪf.ti.əθ/
Sixtieth60th/ˈsɪk.sti.əθ/
Seventieth70th/ˈsev.ən.ti.əθ/
Eightieth80th/ˈeɪ.ti.əθ/
Ninetieth90th/ˈnaɪn.ti.əθ/

Bài tập luyện về số điểm và số trật tự vô giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100 (Có đáp án)

Bài tập luyện 1:  Nối những kể từ vựng ứng ở cả 2 cột

1stA-Ninth
2ndB-Eleventh
3rdC-First
4thD-Tenth
5thE-Twelfth
6thF-Second
7thG-Third
8thH-Fourth
9thI-Eighth
10thJ-Fifth
11thK-Sixth
12thL-Seventh

Bài tập luyện 2: Viết dạng rất đầy đủ những số sau:

Câu 1: Số điểm 1475Câu 6: Số điểm 19846
Câu 2: Số năm 1987Câu 7: 67th
Câu 3: 21stCâu 8: Số điện thoại thông minh 165 842 975
Câu 4: 92ndCâu 9: Số năm 2017
Câu 5: Số điểm 198Câu 10: 53rd

Bài tập luyện 3: Chọn đáp án đúng:

Câu 1: I have breakfast at … o’clock

A. sixth

B. six

Câu 2: My brother is … in his class.

A. six

B. sixth

Câu 3: Harry is … years old.

A. ten

B. tenth

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

Câu 4: Today is … of June.

A. 10

B. 10th

Câu 5: It costs … pound.

A. one

B. first

Câu 6: He won the … prize.

A. 1st

B. 1

Câu 7: It takes … hours vĩ đại get from Ha Noi vĩ đại nước Australia by plane.

A. 10th

B. 10

Câu 8: It’s the … day of our holiday in Texas.

A. fifth

B. five

Câu 9: My mom just bought … boxes of candy.

A. three

B. third

Câu 10: That was his goal in the last … games.

A. three

B. third

ĐÁP ÁN

Bài tập luyện 1:

1st-C2nd-F3rd-G4th-H5th-J6th-K
7th-L8th-I9th-A10th-D11th-B12th-E

Bài tập luyện 2:

Câu 1: one thousand four hundred and seventy-fiveCâu 6: nineteen thousand eight hundred and forty-six
Câu 2: nineteen eight-sevenCâu7: sixty-seventh
Câu 3: twenty-firstCâu 8: one six five-eight four two-nine seven five
Câu 4: ninety-secondCâu 9: two thousand and seventeen
Câu 5: one hundred and ninety-eightCâu 10: fifty-third

Bài tập luyện 3:

1. B2. B3. A4. B5. A
6. A7. B8. A9. A10. A

Ngoài đi ra, để giúp đỡ con cái ghi ghi nhớ số trật tự và số điểm giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất, bố mẹ hoàn toàn có thể chỉ dẫn con cái học tập và tập luyện với phần mềm ELSA Speak.

Ứng dụng được design phù phù hợp với từng khoảng tuổi, con cái sẽ tiến hành xúc tiếp với đa dạng và phong phú bài xích tập luyện, nhắm tới cải tiến và phát triển trọn vẹn những tài năng nghe, nhấn giọng, đối thoại và ngữ điệu.

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

Đặc biệt, ELSA Speak là phần mềm tiền phong technology AI với tài năng trị hiện tại lỗi trị âm của người tiêu dùng, kể từ bại liệt chỉ dẫn cơ hội sửa thay đổi tức thì.

ELSA Speak còn chiếm hữu kho kể từ vựng lớn tưởng bao hàm 192 topic thông thườn, chung con cái cải tiến và phát triển vốn liếng kể từ vựng và tài năng tiếp xúc nhanh gọn. Với những điểm mạnh hơn hẳn, ELSA Speak được xem là dụng cụ ý hợp tâm đầu, tương hỗ những con cái học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất.

Bé học tập giờ đồng hồ Anh nằm trong ELSA Speak

Với nội dung bài viết bên trên phía trên, có lẽ rằng những bậc bố mẹ và những con cái tiếp tục thu nhặt được không ít kiến thức và kỹ năng hữu ích tương quan cho tới số trật tự và số điểm giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho tới 100. Các con cái hãy tập luyện và ôn tập luyện thường ngày nhằm ghi ghi nhớ và dùng kiến thức và kỹ năng bên trên một cơ hội thuần thục nhất nhé!