các bài tập về thì hiện tại đơn

Thì lúc này đơn (Present simple) là 1 trong những trong mỗi công ty điểm ngữ pháp vô cùng cần thiết nhập giờ đồng hồ Anh. Dạng câu này cực kỳ thịnh hành và thông thường xuyên xuất hiện nay nhập văn cảnh sinh hoạt từng ngày. Do cơ, nhằm mạnh mẽ và tự tin rộng lớn Khi tiếp xúc, hãy các bạn hãy thực hành thực tế nằm trong kho bài tập luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises). ILA tiếp tục tổ hợp kho bài tập luyện thì lúc này đơn (có đáp án) tiên tiến nhất nhập nội dung bài viết tiếp sau đây, hãy nằm trong dò xét hiểu nhé!

Ôn tập luyện kỹ năng thì lúc này đơn

Ôn tập luyện kỹ năng thì lúc này đơn

Bạn đang xem: các bài tập về thì hiện tại đơn

Để hoàn thiện đảm bảo chất lượng những bài tập luyện thì lúc này đơn, trước không còn bạn phải nắm rõ lý thuyết về dạng ngữ pháp này.

1. Khái niệm

Thì lúc này đơn (Present simple) là 1 trong những thì nhập giờ đồng hồ Anh, được dùng nhằm thao diễn mô tả thực sự rõ ràng hoặc những vấn đề xẩy ra thông thường xuyên như thói quen thuộc, chương trình, sự bố trí thắt chặt và cố định.

2. Cách phân chia thì lúc này đơn

a. Thì lúc này đơn với đồ sộ be

Đối với động kể từ đồ sộ be, tao sở hữu những công thức sau:

(+) S + am/ is/ are + N/ Adj

(-) S + am/ are/ is + not + N/ Adj (is not = isn’t, are not = aren’t)

(?) Am/ Are/ Is (not) + S + N/ Adj? Wh- + am/ are/ is (not) + S + N/ Adj?

Ví dụ:

• What are they discussing in the class? (Họ đang được thảo luận về điều gì nhập lớp học?)

• He is a hardworking student. (Anh ấy là 1 trong những SV chuyên cần.)

• Jack is not my boyfriend. (Jack ko nên là chúng ta trai của tôi.) 

>>> Tìm hiểu thêm: Lý thuyết mệnh đề mối liên hệ giúp cho bạn ghi điểm trên cao ở tài năng viết

2 tuần học tập test miễn phí

b. Thì lúc này đơn với động kể từ thường

Đối với động kể từ thông thường, công thức tiếp tục như sau:

(-) S + do/ does + not + V-infinitive + (O)…

(?) Do/ Does (not) + S + V-infinitive?

Ví dụ:

• Does she lượt thích đồ sộ play tennis? (Cô ấy sở hữu quí tennis không?)

• They play basketball in the park every afternoon. (Họ nghịch ngợm bóng rổ ở khu dã ngoại công viên vào cụ thể từng giờ chiều.)

• She doesn’t lượt thích đồ sộ eat spicy food because it upsets her stomach. (Cô ấy ko quí ăn vật dụng cay vì như thế nó thực hiện cô nhức bao tử.)

3. Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này đơn

Dấu hiệu nhận thấy thì lúc này đơn

Trước Khi thực hành thực tế với những bài tập luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises), hãy nằm trong liếc qua cơ hội nhận thấy loại thì này nhé!

Các trạng kể từ chỉ gia tốc như:

• Always (luôn luôn)

• Often (thường xuyên)

• Usually (thường xuyên)

• Sometimes (thỉnh thoảng)

• Seldom (hiếm khi)

• Rarely (hiếm khi)

• Hardly (hiếm khi)

• Never (không bao giờ)

• Generally (nhìn chung)

• Regularly (thường xuyên)

Ví dụ: I often go for a walk in the park with my dog in the mornings. (Tôi thông thường chuồn đi dạo nhập khu dã ngoại công viên nằm trong chú cún của tôi nhập buổi sáng sớm.)

Ngoài rời khỏi, những kể từ sau cũng chính là tín hiệu của thì lúc này đơn:

• Everyday/ week/ month/ year (mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

• Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, mỗi tháng, sản phẩm quý, sản phẩm năm)

• Once/ twice/ three times/ four times… a day/ week/ month/ year… (một lần/ nhì lần/ thân phụ lần/ tư lần… từng ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ: They have a team meeting monthly đồ sộ discuss project updates and phối goals for the upcoming month. (Họ sở hữu buổi họp group mỗi tháng nhằm thảo luận về tiến trình dự án công trình và bịa tiềm năng mang lại mon tiếp sau.)

>>> Tìm hiểu thêm: 7 giới kể từ chỉ thời hạn (Prepositions of time) thịnh hành và cơ hội sử dụng

Bài tập luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises) sở hữu đáp án

Bài tập luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises)

Dưới đấy là những bài xích tập luyện phân chia động kể từ thì lúc này đơn tuy nhiên chúng ta có thể rèn luyện nhằm ôn lại những kỹ năng bên trên.

Bài 1: Điền dạng chính của động kể từ nhập khu vực trống

1. My friend __________ (live) in London.

2. They __________ (study) English at the university.

3. We __________ (play) football every weekend.

4. She usually __________ (go) đồ sộ the thể hình after work.

5. The mèo __________ (sleep) on the sofa.

6. He __________ (like) đồ sộ eat pizza.

7. I __________ (watch) a movie right now.

8. They __________ (travel) đồ sộ different countries every year.

9. We __________ (have) lunch at 12 o’clock.

10. She __________ (read) a book in the park.

11. He __________ (work) as a teacher.

12. The train __________ (arrive) at 8 a.m.

13. We __________ (drink) coffee in the morning.

14. They __________ (play) the guitar very well.

15. She __________ (teach) English at the language center.

16. She _______ (study) hard sánh that she can get into a top university.

17. We _______ (travel) đồ sộ different countries every summer.

18. The company _______ (develop) innovative products đồ sộ stay ahead in the market.

19. He _______ (work) tirelessly đồ sộ achieve his goals.

20. I _______ (work) as a Marketing editor at AHK company.

Đáp án

1. My friend lives in London.

2. They study English at the university.

3. We play football every weekend.

4. She usually goes đồ sộ the thể hình after work.

5. The mèo sleeps on the sofa.

6. He likes đồ sộ eat pizza.

7. I am watching a movie right now.

8. They travel đồ sộ different countries every year.

9. We have lunch at 12 o’clock.

10. She is reading a book in the park.

11. He works as a teacher.

12. The train arrives at 8 a.m.

13. We drink coffee in the morning.

14. They play the guitar very well.

15. She teaches English at the language center.

16. She studies hard sánh that she can get into a top university.

17. We travel đồ sộ different countries every summer.

18. The company develops innovative products đồ sộ stay ahead in the market.

19. He works tirelessly đồ sộ achieve his goals.

20. I work as a Marketing editor at AHK company.

Bài 2: Bài tập luyện thì lúc này đơn – Chọn dạng chính của từ

1. Sarah ___________ (go/goes) đồ sộ the thể hình every day.

2. The students ___________ (study/studies) hard for the exam.

3. My parents ___________ (watch/watches) movies on weekends.

4. He ___________ (plays/play) basketball every Saturday.

5. She usually ___________ (eat/eats) dinner at 7 p.m.

6. They ___________ (visit/visits) their grandparents once a month.

7. Peter ___________ (work/works) as a doctor.

8. We ___________ (like/likes) đồ sộ travel đồ sộ new places.

9. The dog ___________ (barks/bark) at strangers.

10. He ___________ (drinks/drink) coffee in the morning.

Giải bài xích tập luyện thì lúc này đơn

1. Sarah goes đồ sộ the thể hình every day.

2. The students study hard for the exam.

3. My parents watch movies on weekends.

4. He plays basketball every Saturday.

5. She usually eats dinner at 7 p.m.

6. They visit their grandparents once a month.

7. Peter works as a doctor.

8. We lượt thích đồ sộ travel đồ sộ new places.

9. The dog barks at strangers.

10. He drinks coffee in the morning.

Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ mang lại sẵn

Bài 3: Sắp xếp lại câu hoàn hảo với những kể từ mang lại sẵn

1. often / he / plays / football / on Sundays.

2. go / usually / đồ sộ / we / the park / on weekends.

3. breakfast / have / I / at / 7 a.m.

4. English / she / teaches / at / a school.

5. reads / every / book / she / night / before / bed / a.

6. often/ go/ they/ hiking/ on weekends

7. she/ cook/ delicious meals/ always

8. alcohol/he/ never/ drink/

9. a walk/ in the evening/ we/ usually/ take

10. fast food/ I/ eat/ rarely

Giải bài xích tập luyện thì lúc này đơn

present simple

1. He often plays football on Sundays.

2. We usually go đồ sộ the park on weekends.

3. I have breakfast at 7 a.m.

4. She teaches English at a school.

5. She reads a book every night before bed.

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

6. They often go hiking on weekends.

7. She always cooks delicious meals.

8. He never drinks alcohol.

9. We usually take a walk in the evening.

10. I rarely eat fast food.

>>> Tìm hiểu thêm: Tất tần tật toàn bộ những giới kể từ nhập giờ đồng hồ Anh bạn phải bắt vững

Bài 4: Bài tập luyện thì lúc này đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng bị động

1. They clean the house every week.

2. People speak English all over the world.

3. My sister cooks dinner every evening.

4. They repair cars in the garage.

5. We grow vegetables in our garden.

6. They clean the house every day.

7. He repairs the siêu xe at the garage.

8. She makes a cake for the tiệc ngọt.

9. They grow vegetables in their garden.

10. We deliver the packages đồ sộ customers.

11. He teaches English at the language school.

12. The waiter serves the customers in the restaurant.

13. They play basketball in the park.

14. The chef cooks delicious meals in the kitchen.

15. She writes the report for the meeting.

Giải bài xích tập luyện thì lúc này đơn

1. The house is cleaned every week.

2. English is spoken all over the world.

3. Dinner is cooked by my sister every evening.

4. Cars are repaired at the garage.

5. Vegetables are grown in our garden.

6. The house is cleaned every day by them.

7. The siêu xe is repaired at the garage by him.

8. A cake is made by her for the tiệc ngọt.

9. Vegetables are grown in their garden by them.

10. The packages are delivered đồ sộ customers by us.

11. English is taught at the language school by him.

12. The customers are served in the restaurant by the waiter.

13. Basketball is played in the park by them.

14. Delicious meals are cooked in the kitchen by the chef.

15. The report is written for the meeting by her.

Đáp án bài xích tập luyện thì lúc này đơn (present simple tense exercises)

Bài 5: Chọn đáp án chính nhất

1. She _______ đồ sộ the thể hình twice a week.

a) goes

b) go

c) is going

d) going

2. The book _______ by millions of people around the world.

a) reads

b) is reading

c) is read

d) read

3. They _______ English lessons online.

a) takes

b) taking

c) take

d) took

4. My friends _______ in a band together.

a) is playing

b) playing

c) plays

d) play

5. The sun _______ in the east and sets in the west.

a) is rising

b) rises

c) rise

d) rising

6. We _______ a lot of fun at the tiệc ngọt last night.

a) has

b) have

c) had

d) having

7. The flowers _______ in the garden every spring.

a) blooms

b) is blooming

c) blooming

d) bloom

8. He _______ his homework every evening.

a) does

b) do

c) is doing

d) doing

9. The coffee _______ delicious.

a) taste

b) is tasting

c) tastes

d) tasting

10. We _______ for a walk in the park right now.

a) go

b) goes

c) are going

d) going

Giải bài xích tập luyện thì lúc này đơn

1. a) goes

2. c) is read

3. c) take

4. d) play

5. b) rises

6. c) had

7. d) bloom

8. a) does

9. c) tastes

10. c) are going

Bài 6: Bài tập luyện thì lúc này đơn – Viết lại những câu sau bên dưới dạng phủ định

1. They always go đồ sộ the beach in the summer.

2. She often visits her grandparents on Sundays.

3. We usually have breakfast at trang chủ.

4. He sometimes plays guitar at parties.

5. I often read books before going đồ sộ bed.

Giải bài xích tập luyện thì lúc này đơn

1. They don’t always go đồ sộ the beach in the summer.

2. She doesn’t often visit her grandparents on Sundays.

3. We don’t usually have breakfast at trang chủ.

4. He doesn’t sometimes play guitar at parties.

5. I don’t often read books before going đồ sộ bed.

Bài 7: Viết lại những câu sau bên dưới dạng câu nghi ngại vấn

1. She lives in Thủ đô New York.

2. They speak French fluently.

3. We play soccer every weekend.

4. He works as a doctor.

5. The train arrives at 9 a.m.

Đáp án

1. Does she live in New York?

2. Do they speak French fluently?

3. Do we play soccer every weekend?

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

4. Does he work as a doctor?

5. Does the train arrive at 9 a.m?

Trên phía trên những bài tập luyện thì lúc này đơn tiên tiến nhất. Hy vọng nội dung bên trên tiếp tục giúp cho bạn hiểu rộng lớn về phong thái dùng dạng câu này. Hãy rèn luyện những dạng bài tập luyện thì lúc này đơn (Present simple tense exercises) thiệt chuyên cần nhằm đạt được thành quả cao nhập tiếp thu kiến thức chúng ta nhé!