các bài toán lớp 5

Bài ôn tập dượt hè môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 bao bao gồm 8 đề cho những em học viên xem thêm, gia tăng kiến thức và kỹ năng ôn tập dượt nhập thời hạn trong nhà ngủ hè, ôn tập dượt tận nơi.

Bạn đang xem: các bài toán lớp 5

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 1

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

1. Số thập phân bao gồm 3 chục, 6 đơn vị chức năng, 5 phần mươi và 2 phần ngàn được viết lách là:

A. 36,52

B. 345,2

C. 3,452

D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được phát âm là:

A. Năm một nhì phẩy tư chín.

B. Năm trăm mươi nhì phẩy tư chín.

C. Năm trăm mươi nhì phẩy tư mươi chín.

D. Năm mươi nhì phẩy tư mươi chín.

Bài 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

Một hình trụ với 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này đó là …………………… dm.

b) Chu vi của hình trụ này đó là …………………… dm.

c) Diện tích của hình trụ này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 7,28 × 10 = 72,8

b) 7,28 : 10 = 72,8

c) 0,9 × 100 = 0,900

d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 7,92 + 5,86 × 4,5

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) 10,5m = …………………… cm

b) 10,5m2 = …………………… cm2

Bài 6. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang với lòng rộng lớn 6,5cm; lòng nhỏ bé 4,8cm và độ cao 3,5cm. Tính diện tích S của hình thang bại.

Bài giải

Bài 9. Bác Hai mua sắm một loại cá nặng trĩu 1,5kg không còn 54000 đồng. Bác Ba cũng mua sắm một loại cá loại bại với trọng lượng 1,2kg. Hỏi bác bỏ Ba cần trả từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 10. Lớp 5A quyên hùn được 45 cuốn sách. Lớp 5B quyên hùn được số sách vì thế 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn thế nữa 1/2 số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả thân phụ lớp quyên hùn được từng nào quyển sách?

Đáp án Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 Số 1

Bài 1

1. Chọn D

2. Chọn C

Bài 2

Một hình trụ với 2 lần bán kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình trụ này đó là 3,6 dm.

b) Chu vi của hình trụ bại là  22,608 dm.

c) Diện tích của hình trụ này đó là  40.6944 dm2.

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 7,28 × 10 = 72,8 Đ

b) 7,28 : 10 = 72,8 S

c) 0,9 × 100 = 0,900 S

d) 0,9 : 100 = 0,009 Đ

Bài 4

Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 × 4,5 = 7,92 + 26,37 = 34,29

b) 62,5 : (13,8 + 6,2)  = 62, 5 : trăng tròn = 3,125

Bài 5

Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

a) 10,5m = 1050 cm

b) 10,5m2 = 105000 cm2

Bài 6

a) Hình mặt mày với toàn bộ 8 hình vuông vắn.

b) Hình mặt mày với toàn bộ 10 hình chữ nhật.

Bài 7

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28

= (48,25 + 51,75) + (12,72 + 87,28)

= 100 + 100 = 200

b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

= (0,087 +  0,913) + (1,123 + 0,877) = 1 + 2 = 3

Bài 8

Diện tích của hình thang bại là:

\frac{(6,5+4,8) \times 3,5}{2}=19,775\left(\mathrm{~cm}^{2}\right)

Đáp án: 19,775(cm2)

Bài 9

Bác Hai mua sắm 1 kilogam cá thì nên số chi phí là:

54000 : 1,5 = 36000 (đồng)

Bác Hai mua sắm 1,2 kilogam cá thì nên số chi phí là:

36000 × 1,2 = 43200 (đồng)

Đáp số: 43200 đồng

Bài 10

Lớp 5B quyên hùn được số cuốn sách là:

45 x \frac45 = 36 (quyển)

Lớp 5C quyên hùn được số cuốn sách là:

36 : 2 + 8 = 26 (quyển)

Cả 3 lớp quyên hùn được số cuốn sách là:

45 + 36 + 26 = 107(quyển)

Đáp số: 107 quyển

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 345,10

B. 34,5

C. 10,345

D. 3,45

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

A. 2,9100

B. 29,100

C. 2100,9

D. 2,09

Bài 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là …………………… cm2.

b) Một hình thang với tổng chừng lâu năm nhì lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là …………………… dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 99 × 0,001 = 0,99

b) 99 × 0,001 = 0,099

c) 3,58 : 0,1 = 35,8

d) 3,58 : 0,1 = 0,358

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

b) 312 : x = 100 – 99,2

Bài 5. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) 8500kg = …………………… tấn

b) 72,5 dag = …………………… kg

Bài 6. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

Bài 8. Một kiểu mẫu sàng gạo hình trụ với nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của kiểu mẫu sàng gạo bại.

Bài giải

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì thế 80 tấm gạch men hình vuông vắn với cạnh 5dm. Tính diện tích S nền mái ấm bại theo gót đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi hạc của thân phụ và con cái là 34 tuổi hạc. Sau 3 năm nữa, tuổi hạc thân phụ vội vàng 4 chuyến tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc thân phụ lúc bấy giờ.

Đáp án Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 Số 2

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

1. Phân số \frac{345}{10}được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn B. 34,5

2. Hỗn số 2\frac{9}{100} được viết lách trở nên số thập phân là :

Chọn D. 2,09

Bài 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác có tính lâu năm lòng là 5,6cm ; độ cao 4,8cm. Diện tích của hình tam giác này đó là 13,44 cm2.

b) Một hình thang với tổng chừng lâu năm nhì lòng là 10,8dm ; độ cao là 75cm. Diện tích của hình thang này đó là 40,5 dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 99 × 0,001 = 0,99 S

b) 99 × 0,001 = 0,099 Đ

c) 3,58 : 0,1 = 35,8 Đ

d) 3,58 : 0,1 = 0,358 S

Bài 4. Tìm x, biết :

a) x + 12,96 = 3,8 × 5,6

x + 12,96 = 21,28

x = 21,28 - 12,96

x = 8,32

b) 312 : x = 100 – 99,2

312 : x = 0,8

x = 312 : 0,8

x = 390

Bài 5. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) 8500kg = 8,5 tấn

b) 72,5 dag = 0,725 kg

Bài 6. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

Hình mặt mày với vớ cả 6 hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,92 × 324 + 0,92 × 678

= 0,92 × (324 + 678)

= 0,92 × 1002

= 921,84

b) 4,9 × 3,3 – 4,8 × 3,3

= (4,9 - 4,8) × 3,3

= 0,1 × 3,3

= 0,33

Bài 8. Một kiểu mẫu sàng gạo hình trụ với nửa đường kính 7dm. Tính chu vi, diện tích S của kiểu mẫu sàng gạo bại.

Bài giải

Chu vi kiểu mẫu sàng bại là:

7 × 2 × 3,14 = 43,96 (dm)

Diện tích kiểu mẫu sàng bại là:

7 × 7 × 3,14 = 153,86 (dm²)

Đáp số: Chu vi: 43,96 dm

Diện tích: 153,86 dm²

Bài 9. Một nền căn chống hình chữ nhật được lát kín vì thế 80 tấm gạch men hình vuông vắn với cạnh 5dm. Tính diện tích S nền mái ấm bại theo gót đơn vị chức năng mét vuông.

Bài giải

Diện tích một viên gạch men nhằm lát là:

5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích nền mái ấm là:

80 × 25 = 2000 (dm2)

2000dm2=20m2

Đáp số: 20m2

Bài 10. Năm ni, tổng số tuổi hạc của thân phụ và con cái là 34 tuổi hạc. Sau 3 năm nữa, tuổi hạc thân phụ vội vàng 4 chuyến tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc thân phụ lúc bấy giờ.

Tổng số tuổi hạc của thân phụ và con cái 3 năm tiếp theo là:

34 + 3 + 3 = 40 (tuổi)

Sau 3 năm, tuổi hạc thân phụ vội vàng 4 chuyến tuổi hạc con cái nên tớ với sơ đồ:

Tuổi bố: |----|----|----|----|

Tuổi con: |----|

Ba năm tiếp theo tổng số tuổi hạc của thân phụ và con cái chia thành số phần cân nhau là:

4 + 1 = 5 (phần)

Tuổi của thân phụ bố năm tiếp theo là:

40 : 5 × 4 = 32 (tuổi)

Tuổi của thân phụ lúc bấy giờ là:

32 − 3 = 29 (tuổi)

Đáp số: 29 tuổi

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng chục

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

A. \frac{8}{10}

B. \frac{8}{100}

C. \frac{8}{1000}

D. 800

Bài 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) Tỉ số Xác Suất của nhì số 7,5 và 25 là …………………….

b) 40,5% của 200 là …………………….

c) lõi 8% của số x là 2,4. Vậy số x là …………………….

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 12,89 > 12,9

b) 34,725 < 34,73

c) 3,9 = 3,09

d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

Bài 5. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) 4km 360m = …………………… km

b) 3ha 400m2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tìm những số ngẫu nhiên x, biết :

a) x < 3,001

b) 10,99 < x < 14,99

Các số ngẫu nhiên x cần thiết mò mẫm là …………………… Các số ngẫu nhiên x cần thiết mò mẫm là …………………………

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Bài 9. Tổng của nhì số là 48,72. Hiệu của nhì số này đó là 13,32. Tìm nhì số bại.

Bài giải

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

Đáp án Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 Số 3

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

1. Chữ số 5 nhập số 2,953 nằm trong mặt hàng nào?

Chọn C. Hàng phần trăm

2. Chữ số 8 nhập số thập phân 32,879 có mức giá trị là :

Chọn A. \frac{8}{10}

Bài 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) Tỉ số Xác Suất của nhì số 7,5 và 25 là:  7,5 : 25 = 0,3 = 30%

b) 40,5% của 200 là: 200 : 100 x 40,5 = 81

c) lõi 8% của số x là 2,4. Vậy số x là 2,4 : 8 x 100 = 30

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 12,89 > 12,9 S

b) 34,725 < 34,73 Đ

c) 3,9 = 3,09 S

d) 27,99 > 28,11 S

Bài 4. Tính độ quý hiếm của biểu thức :

a) 43,2 : 12 × 0,5 + 4,789

= 3,6 x 0,5+ 4,789

= 1,8 + 4,789

= 6,589

b) 50 – 3,4 × (87 : 25)

= 50 - 3,4 x 3,48

= 50 - 11,832

= 38,168

Bài 5. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) 4km 360m = 4,36 km

b) 3ha 400m2 = 3,04  ha

Bài 6. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

Bộ đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 môn Toán

Cho hình vẽ sau:

Hình mặt mày với toàn bộ 9 hình thang.

Bài 7. Tìm những số ngẫu nhiên x, biết :

a) x < 3,001

=> x là những số 0; 1; 2; 3.

b) 10,99 < x < 14,99

x là những số 11; 12; 13; 14.

Bài 8. Lan mua sắm 3 bịch bánh không còn số chi phí là 19500 đồng. Hỏi Bình mua sắm 12 bịch bánh loại bại không còn từng nào chi phí ?

Bài giải

Mua một bịch bánh không còn số chi phí là:

Xem thêm: cho tam giác mnp vuông tại m

19500 : 3=  6500 (đồng)

Mua 12 bánh loại bại không còn số chi phí là:

6500 × 12 = 78000 (đồng)

Đáp số: 78000 đồng

Bài 9. Tổng của nhì số là 48,72. Hiệu của nhì số này đó là 13,32. Tìm nhì số bại.

Bài giải

Số nhỏ bé là :

(48,72 - 13,32):2=17,7

Số rộng lớn là :

48,72 - 17,7=31,02

Đáp số: Số nhỏ bé : 17,7

Số lớn: 31,02

Bài 10. Tìm x, biết:

460 : x : 0,4 = 92

460 : x = 92 × 0,4

460 : x = 36,8

x = 460 : 36,8

x = 12,5

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

1. lõi 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm là :

A. 6

B. 60

C. 0,06

D. 0,60

2. Số nào là nhỏ bé nhất nhập tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

A. 0,395

B. 0,3

C. 0,48

D. 0,359

Bài 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác với diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này đó là …………………… dm.

b) Một hình tam giác với diện tích S là 40cm2, chừng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là …………………… centimet.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 3,6 + 12 = 4,8

b) 3,6 + 12 = 15,6

c) 40 – 3,2 = 36,8

d) 40 – 3,2 = 0,8

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 5,734 + 77,09

b) 47,7 – 38,19

c) 19,5 × 3,04

d) 21,924 : 2,7

Bài 5. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) 4,25 tạ = ………… tạ ………… kg

b) 10,05dm2 = ………… dm2 ………… mm2

Bài 6. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

c) 2,4 × 0,25 × 40

Bài 8. Một người gửi tiết kiệm ngân sách trăng tròn 000 000 đồng với lãi vay 0,6% hàng tháng. Hỏi sau đó 1 mon người bại sẽ có được từng nào chi phí lãi ?

Bài giải

Bài 9. Một vườn cây với toàn bộ là 120 cây cam và bòng. Số cây bòng thông qua số cây cam. Hỏi nhập vườn với từng nào cây bòng, từng nào cây cam ?

Bài 10. Một hình vuông vắn với chu vi 10dm và với diện tích S vì thế diện tích S của một hình tam giác với cạnh lòng 5dm. Tính chừng lâu năm độ cao của hình tam giác bại.

Đáp án Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5 Số 4

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

1. lõi 79,462 = 70 + 9 + 0,4 + … + 0,002. Số tương thích nhằm điền nhập địa điểm chấm là :

Chọn C. 0,06

2. Số nào là nhỏ bé nhất nhập tư số 0,395 ; 0,48 ; 0,3 ; 0,359 ?

Chọn B. 0,3

Bài 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) Một hình tam giác với diện tích S là 7,2dm2, độ cao là 3,6dm. Độ lâu năm lòng của hình tam giác này đó là 4 dm.

b) Một hình tam giác với diện tích S là 40cm2, chừng lâu năm lòng là 10cm. Chiều cao của hình tam giác này đó là 8 cm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch :

a) 3,6 + 12 = 4,8 S

b) 3,6 + 12 = 15,6 Đ

c) 40 – 3,2 = 36,8 Đ

d) 40 – 3,2 = 0,8 S

Bài 4. Học sinh tự động đặt điều tính

Đáp án là:

a) 5,734 + 77,09 =  82,824

b) 47,7 – 38,19 =  9,51

c) 19,5 × 3,04 =  59,28

d) 21,924 : 2,7 =  8,12

Bài 5. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) 4,25 tạ = 4 tạ 25 kg

b) 10,05dm2 = 10 dm2 500 mm2

Bài 6. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ 6 hình tam giác.

b) Hình mặt mày với toàn bộ 6 hình thang.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 0,2 × 7,97 × 5

= (0,2 x 5) x 7,79

= 1 x 7,79

= 7,79

c) 2,4 × 0,25 × 40

= (0,25 x 40) x 2,4

= 10 x 2,4

= 24 .

Bài 8.

Bài giải

Số chi phí lãi người bại sẽ có được là:

20 000 000 x 0,6 : 100 = 120.000 (đồng)

Đáp số: 120.000 đồng

Bài 9.

Trong vườn với số kilomet bòng và số kilomet cam là:

120 : 2 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây bưởi

60 cây cam

Bài 10.

Độ lâu năm cạnh của hình vuông vắn là:

10 : 4 = 2,5 (dm)

Diện tích hình vuông vắn hoặc diện tích S hình tam giác là:

2,5 × 2,5 = 6,25 (dm2)

Độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác là:

6,25 × 2 : 5=2,5 (dm)

Đáp số: 2,5dm

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 5

Bài 1. Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

1. Số thập phân 0,725 được viết lách trở nên tỉ số Xác Suất là:

A. 0,725%

B. 7,25%

C. 72,5%

D. 725%

2. Số thập phân 4,5 thông qua số nào là bên dưới đây?

A. 4,500

B. 4,05

C. 4,050

D. 4,005

Bài 2. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) Một hình trụ với chu vi 16,328cm. Đường kính của hình trụ này đó là …………………… centimet.

b) Một hình trụ với chu vi 254,24dm. Bán kính của hình trụ này đó là …………………… dm.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 12% của 345kg là 414kg

b) 12% của 345kg là 41,4kg

Bài 4. Đặt tính rồi tính :

a) 315,8 + 96,27

b) 615,4 – 109,28

c) 28,58 × 6,2

d) 13 : 125

Bài 5. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm :

a) \frac{3}{8}kg = …………………… g

b) \frac{23}{20}km2 = …………………… ha

Bài 6. Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

Cho hình vẽ sau:

Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5

a) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình bình hành.

b) Hình mặt mày với toàn bộ …………… hình tam giác.

Bài 7. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 1,1 × 24,9 + 1,1 × 75,1

c) 82,5 : 25 : 4

Bài 8. Một thửa khu đất hình chữ nhật với chiều lâu năm 65m, chiều rộng lớn 40m. Người tớ trồng rau củ bên trên thửa khu đất bại, cứ 100m2 người tớ thu hoạch được 45kg rau củ. Hỏi bên trên cả thửa khu đất bại, người tớ thu hoạch được từng nào tạ rau củ ?

Bài 9. Một tấm bìa hình thang với tổng chừng lâu năm nhì lòng là 24dm, diện tích S là 102dm2. Tính độ cao của tấm bìa hình thang bại.

Bài 10. Tính nhanh chóng :

4,1 + 4,3 + 4,5 + 4,7 + 4,9 + 5,1 + 5,3 + 5,5 + 5,7 + 5,9

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 6

Bài 1. (1 điểm) Xác định vị trị những chữ số trong số số :

Số

Giá trị chữ số 3

Giá trị chữ số 5

275,103

....................................

........................................

3126487,52

....................................

..........................................

Bài 2. (1,5 điểm) Điền nhập địa điểm ........

ĐỌC SỐ

VIẾT SỐ

Tám và bảy phần tám

..............

Số thập phân có: Mười đơn vị chức năng và nhì mươi thân phụ phần nghìn

..............

....................................................................................................................

....................................................................................................................

23,255

Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

17,957 + 395,23

728,49 - 561,7

7,65 x 3,7

156 : 4,8

Bài 4. (2,5 điểm) Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính :

a) Số lớn số 1 trong số số thập phân: 0,459; 0,549; 0,495; 0,594 là:

A. 0,594

B. 0,549

C. 0,459

D. 0,495

b) Điền số tương thích nhập địa điểm chấm: 3tấn 50kg = ..... tấn

A. 3,50

B. 30,50

C. 3,500

D. 3,05

c) Một lớp học tập với 30 học viên nhập bại với 14 cô bé. Tỉ số % cô bé đối với các bạn nam giới là:

A. 87,5

B. 46,66

C. 3500

D. 114,28

d) Có: 630ha = ....... km2. Số tương thích điền nhập địa điểm chấm là:

A. 0,63

B. 6,3

C. 63

D. 6300

đ) 23,45 : 1000 = ….

A. 23,450

B. 0,2345

C. 0,02345

D. 23450

Bài 5. (2 điểm) Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh 15,5 centimet và đoạn DM là 6,2cm (như nhập hình vẽ mặt mày.)

Đề ôn tập dượt trong nhà lớp 5

a. Tính diện tích S hình tam giác ACM (phần tô màu)

b. Nối BM hạn chế AC bên trên N. Tính diện tích S tam giác NCM.

Bài 6. (1 điểm) Tìm 5 độ quý hiếm của X, biết: 0,21 < X < 0,22

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 7

Câu 1: 5000 m2 = 0,5 …..... Tên đơn vị chức năng tương thích viết lách nhập địa điểm chấm là:

A. ha
B. dam2
C. m2
D. dm2

Câu 2: 627,35 : 100 = ….........….

A. 62,735
B. 6,2735
C. 627,35
D. 6273,5

Câu 3: 627,35 x 0,01 = …............ số điền nhập địa điểm chấm là:

A. 62,735
B. 627,35
C. 6,2735
D. 6273,5

Câu 4: 15% của 320kg là:

A. 140kg
B. 401kg
C. 480kg
D. 48kg

Câu 5: Hình tam giác có tính lâu năm lòng là 10cm và độ cao là 7cm. Vậy diện tích S của hình tam giác là:

A. 375m2
B. 387 m2
C. 378 m2
D. 35 m2

Câu 6: Tìm số ngẫu nhiên x sao cho: 9,8 x X= 6,2 x 9,8;

A. 9,8
B. 62
C. 98
D. 6,2

Câu 7:

a) Tính tỉ số phầm trăm của nhì số: 45 và 61

b) Điền vệt < ; > ; = ; tương thích nhập địa điểm chấm:

83,2 ……… 83,19

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 36,75 + 89,46

b) 351 – 138,9

c) 64,6 x 4

d) 45,54 : 1,8

Câu 9:

Lớp 5A với 18 học viên phái đẹp và số học viên phái đẹp lắc 60 % số học viên của tất cả lớp. Hỏi lớp 5A với toàn bộ từng nào học viên ?

Câu 10:

Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 18m và chiều rộng lớn 15m. người tớ dành riêng 20% diện tích S mảnh đất nền nhằm thực hiện mái ấm. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện mái ấm.

Đề ôn tập dượt trong nhà môn Toán lớp 5 - Số 8

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp chính.

Bài 1. 7007cm3 =.... dm3 . Số cần thiết điền nhập địa điểm chấm là:

A. 7,07

B. 7,007

C. 7,7

D. 77

Bài 2. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,8m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,4m là:

A. 37,8m3

B. 4,52m3

C. 5,48m3

D. 3,78m3

Bài 3. Thể tích hình lập phương với cạnh 2,8cm là:

A.47,04cm3

B. 31,36cm3

C. 2,1952cm3

D. 21,952cm3

Bài 4. Một khối mộc hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối mộc trọng lượng 0,5kg. Khối mộc bại trọng lượng :

A. 0,6912kg

B. 6,912kg

C. 69,12kg

D. 691,2kg

Bài 5. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên 3 chuyến thì thể tích hình lập phương vội vàng lên:

A. 6 lần

B. 9 lần

C. 18 lần

D. 27 lần

Bài 6. Nếu vội vàng cạnh của hình lập phương lên gấp đôi thì diện tích S toàn phần hình lập phương vội vàng lên:

A. 2 lần

B. 3 lần

C. 4 lần

D. 6 lần

Bài 7. 45% của 6m3 là từng nào đề-xi-mét khối?

A. 27dm3

B. 270dm2

C. 2700dm3

D. 27000dm3

Bài 8. Hình lập phương với cạnh 1dm4cm và một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,4dm, chiều rộng lớn 0,9dm và độ cao 1,2dm. Hình nào là với diện tích S toàn phần rộng lớn hơn?

A. Hình lập phương

B. Hình vỏ hộp chữ nhật

C. Không đối chiếu được

II. TỰ LUẬN: Giải bài xích tập dượt sau:

Một bể nước hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 1,2m và độ cao 1,6m.

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật là gì

a) Tính thể tích của bể.

b) Hiện ni bể chưa tồn tại nước, người tớ há cho tới vòi vĩnh nước chảy nhập bể từng phút 45 lít. Hỏi sau bao lâu thì bể tiếp tục đầy? (1lít = 1dm3)

Tài liệu Toán lớp 5

  • Giải Toán lớp 5 cụ thể, dễ dàng hiểu
  • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • 55 Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
  • 50 Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5
  • Bộ đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • 16 đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Trên đấy là toàn cỗ nội dung bài xích tập dượt Toán cho những em học viên xem thêm, ôn tập dượt hè, ôn tập dượt trong nhà rời rơi rụng kiến thức và kỹ năng khi tới trường lại. Các bậc cha mẹ chuyển vận về cụ thể cho những em học viên rèn luyện.