các địa phương có cùng một giờ khi nằm trong cùng một