các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

Câu 1. Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. chấm điểm.

Bạn đang xem: các trung tâm công nghiệp thường được biểu hiện bằng phương pháp

B. đường vận động.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở,…

- Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vày cách thức kí hiệu (cụ thể là dạng kí hiệu hình trạng học).

Câu 2. Phương pháp phiên bản trang bị - biểu trang bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. trên một đơn vị chức năng cương vực hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự bám theo thời hạn.

D. trong một khoảng chừng thời hạn chắc chắn.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

- Phương pháp phiên bản trang bị - biểu trang bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí bám theo từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí bại liệt bên trên phiên bản trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, tổ chức cơ cấu dùng khu đất bám theo cương vực,…

Câu 3. Đối tượng nào là tại đây được thể hiện vày cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng đại dương.

C. Luồng di dân.

D. Hướng bão.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở, hải cảng,…

- Phương pháp lối vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí bất ngờ và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía dòng sản phẩm đại dương, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

Câu 4. Phương pháp nào là tại đây thông thường được dùng nhằm thể hiện diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam nhập nằm trong 1 thời gian?

A. Bản trang bị - biểu trang bị.

B. Chấm điểm.

C. Kí hiệu.

D. Kí hiệu bám theo lối.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

- Phương pháp phiên bản trang bị - biểu trang bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí bám theo từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí bại liệt bên trên phiên bản trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, tổ chức cơ cấu dùng khu đất bám theo cương vực,…

-> Phương pháp phiên bản trang bị - biểu trang bị thông thường được dùng nhằm thể hiện diện tích S và sản lượng lúa của những tỉnh việt nam nhập và một thời hạn.

Câu 5. Dạng kí hiệu nào là sau đây không thuộc cách thức kí hiệu?

A. Tượng hình.

B. Hình học tập.

C. Điểm.

D. Chữ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

Các kí hiệu được đặt điều nhập đích thị địa điểm phân bổ của đối tượng người sử dụng bên trên phiên bản trang bị. Có tía dạng kí hiệu phiên bản trang bị hầu hết (dạng chữ, dạng tượng hình và hình trạng học).

Câu 6. Phát biểu nào là sau đây không đúng với chân thành và ý nghĩa của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện tại được vận tốc di chyển đối tượng người sử dụng.

B. Biểu hiện tại động lực cải cách và phát triển đối tượng người sử dụng.

C. Xác tấp tểnh được địa điểm của đối tượng người sử dụng.

D. Thể hiện tại được quy tế bào của đối tượng người sử dụng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

Đặc điểm và chân thành và ý nghĩa của cách thức kí hiệu:

- Xác xác định trí của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở,…

- Biểu hiện tại con số, quy tế bào và unique của đối tượng người sử dụng địa lí. Có tía dạng kí hiệu phiên bản trang bị hầu hết.

Câu 7. Sự phân bổ những hạ tầng chăn nuôi thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. kí hiệu.

B. chấm điểm.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. đường vận động.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện tại những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ phân giã nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một số trong những lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ người ở, phân bổ những điểm chăn nuôi,…

Câu 8. Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. đường vận động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. bản trang bị - biểu trang bị.

Xem thêm: nước âu lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: A

Phương pháp lối vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí bất ngờ và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía dòng sản phẩm đại dương, di dân, động vật hoang dã thiên di, những tuyến giao thông vận tải đường thủy,…

Câu 9. Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại những đối tượng

A. tập trung thành với chủ vùng to lớn.

B. phân tía phân giã, lẻ tẻ, tách rộc.

C. di đem bám theo những phía bất kì.

D. phân tía bám theo những điểm ví dụ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở,…

Câu 10. Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh nước ta nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại vày phương pháp

A. kí hiệu bám theo lối.

B. đường vận động.

C. bản trang bị - biểu trang bị.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

- Phương pháp phiên bản trang bị - biểu trang bị thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng kỳ lạ địa lí bám theo từng cương vực (đối tượng địa lí) bằng phương pháp đặt điều những biểu trang bị nhập không khí phân bổ của đối tượng người sử dụng địa lí bại liệt bên trên phiên bản trang bị.

- Ví dụ: độ quý hiếm xuất nhập vào của những vương quốc, số dân của một tỉnh, sản lượng lúa của những tỉnh nhập một vương quốc, diện tích S và sản lượng cây cỏ, tổ chức cơ cấu dùng khu đất bám theo cương vực,…

-> Giá trị xuất khẩu và nhập vào của những tỉnh nước ta nhập và một thời hạn, thông thường được thể hiện tại vày cách thức phiên bản trang bị - biểu trang bị.

Câu 11. Diện tích cây cỏ thông thường được thể hiện vày phương pháp

A. bản trang bị - biểu trang bị.

B. kí hiệu.

C. đường vận động.

D. chấm điểm.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

Phương pháp chấm điểm dùng để làm thể hiện tại những hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ phân giã nhỏ lẻ nhập không khí. Mỗi chấm điểm ứng với một số trong những lượng hoặc độ quý hiếm của đối tượng người sử dụng chắc chắn. Ví dụ: phân bổ người ở, phân bổ những điểm chăn nuôi, diện tích S cây cỏ,…

Câu 12. Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của việt nam, hoàn toàn có thể dùng phương pháp

A. kí hiệu.

B. bản trang bị - biểu trang bị.

C. đường đẳng trị.

D. khoanh vùng.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp Quanh Vùng thể hiện tại những đối tượng người sử dụng phân bổ bám theo vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên cương vực nhưng mà chỉ mất ở từng vùng chắc chắn.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây cỏ, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để thể hiện tại vùng trồng dung dịch lá của việt nam, hoàn toàn có thể dùng cách thức Quanh Vùng.

Câu 13. Để thể hiện tại phía dịch chuyển của bão bên trên Biển Đông nhập việt nam, thông thường người sử dụng phương pháp

A. khoanh vùng.

B. đường vận động.

C. chấm điểm.

D. kí hiệu bám theo lối.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: B

- Phương pháp lối vận động được dùng nhằm thể hiện sự dịch chuyển của những quy trình, đối tượng người sử dụng địa lí bất ngờ và kinh tế tài chính - xã hội. Ví dụ: phía bão, phía dòng sản phẩm đại dương, di dân, động vật hoang dã thiên di,…

-> Để thể hiện tại phía dịch chuyển của bão bên trên Biển Đông nhập việt nam, thông thường người sử dụng cách thức lối vận động.

Câu 14. Phương pháp Quanh Vùng (vùng phân bố) cho tới biết

A. cơ cấu của đối tượng người sử dụng riêng rẽ lẻ.

B. số lượng của đối tượng người sử dụng riêng rẽ lẻ.

C. diện tích phân bổ của đối tượng người sử dụng riêng rẽ lẻ.

D. tính phổ cập của đối tượng người sử dụng riêng rẽ lẻ.

Hiển thị đáp án

Đáp án đích thị là: C

- Phương pháp Quanh Vùng thể hiện tại những đối tượng người sử dụng phân bổ bám theo vùng tuy nhiên không đồng đều từng bên trên cương vực nhưng mà chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập vày nền color, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù cho tới đối tượng người sử dụng thể hiện.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng thường xuyên canh cây cỏ, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa nào là bại liệt đan xen với những dân tộc bản địa không giống, thông thường người sử dụng cách thức Quanh Vùng.

Câu 15. Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng phương pháp

A. bản trang bị - biểu trang bị.

B. chấm điểm.

C. đường vận động.

D. kí hiệu.

Hiển thị đáp án

Xem thêm: tourism is a big business

Đáp án đích thị là: D

- Phương pháp kí hiệu dùng để làm thể hiện tại địa điểm của những đối tượng người sử dụng địa lí phân bổ bám theo điểm ví dụ. Ví dụ: trung tâm hành chủ yếu, trường bay, mái ấm ga, điểm người ở,…

-> Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng cách thức kí hiệu.