cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

Câu hỏi:

13/08/2019 38,070

Bạn đang xem: cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

B. MgCl2MgCl2 và NaHCO3NaHCO3

Đáp án chủ yếu xác

C. BaCl2BaCl2  và Na2CO3Na2CO3

D. CuSO4CuSO4  và NaClNaCl

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Những hóa học ko phản xạ cùng nhau tồn bên trên được vô và một hỗn hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch X với chứa chấp 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3-. Cô cạn hỗn hợp X nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 44,4

B. 48,9.

C. 68,6.

D. 53,7

Câu 2:

Cho những hỗn hợp với nằm trong nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4).

Giá trị pH của những hỗn hợp được bố trí theo hướng tăng kể từ trái khoáy sang trọng nên là

A. (2), (1), (3), (4).

B. (3), (2), (4), (1).

C. (2), (3), (4), (1).

D. (4), (1), (2), (3).

Câu 3:

Để vô hiệu hóa tạp hóa học HCl với lẫn lộn vô khí H2S, người tớ mang lại láo thích hợp khí lội kể từ từ qua chuyện một lượng dư dung dịch

A. Pb(NO3)2.

Xem thêm: toán lớp 5 trang 115

B. NaHS. 

C. AgNO3.

D. NaOH.

Câu 4:

Trong những cặp hóa học tại đây, cặp hóa học nào là nằm trong tồn bên trên vô một dung dịch?

A. Fe(NO3)2 và NaHSO4

B. Na2CO3 và NaOH

C. NaCl chạm AgNO3

D. HNO3 và NaHCO3

Câu 5:

Dung dịch HNO3 0,1M với pH bằng

A. 3,00

B. 2,00 

C. 4,00

D. 1,00

Câu 6:

Trường thích hợp nào là tại đây ko xẩy ra phản xạ khi trộn những hỗn hợp với nhau?

A. Ca(OH)2 + NH4Cl

B. AgNO3 + HCl

C. NaNO3 + K2SO4

Xem thêm: thể tích của một hình

D. NaOH + FeCl3