đặt tính rồi tính lớp 3

Toán lớp 3 bịa tính rồi tính trẻ con thích nghi với luật lệ tính. Từ bại canh ty trẻ con ghi lưu giữ trật tự đo lường và tính toán, tập luyện trí tuệ logic và tính thời gian nhanh những bài bác luyện rộng lớn.

Toán lớp 3 bịa tính rồi tính vô cùng phổ cập nhất nhập toán tè học tập canh ty tập luyện tài năng đo lường và tính toán và trí tuệ logic. Bài viết lách sau đây tiếp tục share toàn bộ những kỹ năng và kiến thức nên nhớ và bài bác luyện về bịa tính nhằm bố mẹ và trẻ con xem thêm.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3

1. Kiến thức nên nhớ khi thực hiện toán lớp 3 bịa tính rồi tính

Trong công tác học tập lớp 3, trẻ con chính thức được tạo thân quen với những luật lệ tính sở hữu lưu giữ, chính vì thế việc lớp 3 bịa tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép nằm trong (trừ) ko nhớ; Phép nằm trong (trừ) sở hữu nhớ; Phép nhân; Phép phân chia hết; Phép phân chia sở hữu dư.

1.1. Phép nằm trong (trừ) ko nhớ:

phép nằm trong (trừ) không tồn tại nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

phép tính 203 + 525

Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua loa trái khoáy tao có:

 • 3 nằm trong 5 vày 8, viết lách 8

 • 0 nằm trong 2 vày 2, viết lách 2

 • 2 nằm trong 5 vày 7, viết lách 7

Vậy 203 + 525 = 728

b) 

Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua loa trái khoáy tao có:

 • 4 trừ 4 vày 0, viết lách 0

 • 6 trừ 2 vày 4, viết lách 4

 • 8 trừ 6 vày 2, viết lách 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép nằm trong sở hữu nhớ:

phép nằm trong sở hữu nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

phép nằm trong 754 + 67

Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua loa trái khoáy tao có:

 • 4 nằm trong 7 vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 6 vày 11, thêm một vày 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 7 thêm một vày 8, viết lách 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ sở hữu nhớ

phép trừ sở hữu nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

phép trừ 562 - 443

Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua loa trái khoáy tao có:

 • 12 trừ 3 vày 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 6 trừ 4 vày 2, 2 trừ 1 vày 1, viết lách 1

 • 5 trừ 4 vày 1, viết lách 1

Vậy 562 - 443 = 119

Học cơ hội trừ những số sở hữu 3 chữ số nằm trong cô Nhung vuihoc >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện nay nhân kể từ phải qua trái khoáy, nhân số ở mặt hàng đơn vị chức năng của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai, tiếp sau đó kế tiếp nhân số hàng trăm, hàng ngàn của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai. Nếu trong những luật lệ tính bên trên, luật lệ tính nào là sở hữu lưu giữ, ta nằm trong lưu giữ nhập kết quả phép tính tiếp theo sau.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

phép tính 314 x 3

Thực hiện nay luật lệ tính kể từ cần qua loa trái khoáy tao có:

 • 3 nhân 4 vày 12, viết lách 2 lưu giữ 1

 • 3 nhân 1 vày 3, thêm một vày 4, viết lách 4

 • 3 nhân 3 vày 9, viết lách 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện nay phân chia theo thứ tự kể từ trái khoáy qua loa cần những chữ số của số bị phân chia mang lại số phân chia.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2 

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

phép phân chia 834 : 2

Thực hiện nay luật lệ tính kể từ trái khoáy qua loa cần tao có:

8 : 2 = 4, viết lách 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 viết lách 1 

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, viết lách 1 hạ 4, tao được 14

14 : 2 = 7 viết lách 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

phép phân chia 234 : 7

Thực hiện nay luật lệ tính kể từ trái khoáy qua loa cần tao có:

2 ko phân chia được mang lại 7, tao lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 tao được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con cái vẫn bắt gặp trở ngại khi thực hiện luật lệ bịa tính phân chia số sở hữu 3 chữ số, con cái hoàn toàn có thể ôn luyện lại nằm trong cô Nhung vuihoc qua loa những ví dụ thiệt sống động sau đây nhé

toán lớp 3 bịa tính rồi tính cô Nhung

Ôn luyện luật lệ phân chia 3 chữ số mang lại số có một chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 bịa tính rồi tính sở hữu câu nói. giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5 

b) 386 : 2 

c) 617 : 3  

d) 728 : 4 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436      

b) 93207 - 8236       

c) 47267 x 4        

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đặt tính rồi tính và triển khai luật lệ tính kể từ cần qua loa trái khoáy tao có:

a)

phép nằm trong 234 + 679

 • 4 nằm trong 9 vày 13, viết lách 3 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 7 vày 10 thêm một vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 6 vày 8 thêm một vày 9, viết lách 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

phép tính 385 + 126

 • 5 nằm trong 6 vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 8 nằm trong 2 vày 10 thêm một vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vày 4 thêm một vày 5, viết lách 5

Vậy 385 + 126 = 511

c) 

phép tính 340 + 657

 • 0 nằm trong 7 vày 7, viết lách 7

 • 4 nằm trong 5 vày 9, viết lách 9

 • 3 nằm trong 6 vày 9, viết lách 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

phép tính 782 + 234

 • 2 nằm trong 4 vày 6, viết lách 6

 • 8 nằm trong 3 vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 7 nằm trong 2 vày 9 thêm một vày 10, viết lách 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và triển khai luật lệ tính kể từ cần qua loa trái khoáy tao có:

a)

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

phép trừ 568 - 484

 • 8 trừ 4 vày 4, viết lách 4

 • 16 trừ 8 vày 8, viết lách 8 lưu giữ 1

 • 5 trừ 4 vày 1, 1 trừ 1 vày 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

Phép trừ 896 - 769

 • 16 trừ 9 vày 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • 9 trừ 6 vày 3, 3 trừ 1 vày 2, viết lách 2

 • 8 trừ 7 vày 1, viết lách 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

phép trừ 468 - 370

 • 8 trừ 0 vày 8, viết lách 8

 • 16 trừ 7 vày 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 4 trừ 3 vày 1, 1 trừ 1 vày 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

phép trừ 784 - 590 

 • 4 trừ 0 vày 4, viết lách 4

 • 18 trừ 9 vày 9, viết lách 9

 • 7 trừ 5 vày 2, 2 trừ 1 vày 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

phép tính 344 x 2

 • 4 nhân 2 vày 8, viết lách 8

 • 2 nhân 4 vày 8, viết lách 8

 • 2 nhân 3 vày 6, viết lách 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

phép tính 126 x 4

 • 4 nhân 6 vày 24, viết lách 4 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vày 8 thêm thắt 2 vày 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 1 vày 4, viết lách 4 thêm một vày 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

phép nhân 458 x 2

 • 2 nhân 8 vày 16, viết lách 6 lưu giữ 1

 • 2 nhân 5 vày 10 thêm một vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 2 nhân 4 vày 8 thêm một vày 9, viết lách 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

phép nhân 119 x 6

 • 6 nhân 9 vày 54, viết lách 4 lưu giữ 5

 • 6 nhân 1 vày 6 thêm thắt 5 vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 6 nhân 1 vày 6 thêm một vày 7, viết lách 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

phép phân chia 255 : 5

 • 25 phân chia 5 vày 5, viết lách 5

5 nhân 5 vày 25, 25 trừ 25 vày 0

 • 5 phân chia 5 vày 1, viết lách 1

1 nhân 5 vày 5, 5 trừ 5 vày 0

Vậy 255 : 5 = 51

b) 

phép phân chia 386 : 2

 • 3 phân chia 2 vày 1, viết lách 1

1 nhân 2 vày 2, 3 trừ 2 vày 1

 • Hạ 8 được 18 phân chia 2 vày 9

9 nhân 2 vày 18, 18 trừ 18 vày 0

 • 6 phân chia 2 vày 3, viết lách 3

3 nhân 2 vày 6, 6 trừ 6 vày 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

phép phân chia 617 : 3

 • 6 phân chia 3 vày 2, viết lách 2

      2 nhân 3 vày 6, 6 trừ 6 vày 0

 • 1 chia 3 vày 0, viết lách 0
 • 0 nhân 3 vày 0, 1 trừ 0 bằng 1
 • Hạ 7 được 17 phân chia 3 vày 5, viết lách 5

5 nhân 3 vày 15, 17 trừ 15 vày 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d) 

phép phân chia 728 : 4

 • 7 phân chia 4 vày 1, viết lách 1

4 nhân 1 vày 4, 7 trừ 4 vày 3

 • 32 phân chia 4 vày 8, viết lách 8

8 nhân 4 vày 32, 32 trừ 32 vày 0

 • 8 phân chia 4 vày 2, viết lách 2

2 nhân 4 vày 8, 8 trừ 8 vày 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5: 

a)

phép nằm trong 63724 + 21436

 • 6 nằm trong 4 vày 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 2 vày 5 thêm một vày 6 viết lách 6

 • 4 nằm trong 7 vày 11, viết lách 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vày 4 thêm một vày 5, viết lách 5

 • 2 nằm trong 6 vày 8, viết lách 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b) 

phép trừ 93207 - 8236

 • 7 trừ 6 vày 1, viết lách 1

 • 10 trừ 3 vày 7, viết lách 7 lưu giữ 1

 • 12 trừ 2 vày 10, 10 trừ 1 vày 9, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 13 trừ 8 vày 5, 5 trừ 1 vày 4, viết lách 4 lưu giữ 1

 • 9 trừ 1 vày 8, viết lách 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

phép nhân 47267 x 4 = 189068

 • 4 nhân 7 vày 28, viết lách 8 lưu giữ 2

 • 4 nhân 6 vày 24 thêm thắt 2 vày 26, viết lách 6 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vày 8 thêm thắt 2 vày 10, viết lách 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 7 vày 28 thêm một vày 29, viết lách 9 lưu giữ 2

 • 4 nhân 4 vày 16 thêm thắt 2 vày 18, viết lách 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

phép phân chia 396 : 7

 • 39 phân chia 7 vày 5, viết lách 5

       5 nhân 7 vày 35, 39 trừ 35 vày 4

 • 46 phân chia 7 vày 6, viết lách 6

         6 nhân 7 vày 42, 46 trừ 42 vày 4

3. 10 việc lớp 3 bịa tính rồi tính tự động luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263 

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469       

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3 

c)  347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

Xem thêm: góc đồng vị là gì

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 bịa tính rồi tính trẻ cần phải có nền tảng kỹ năng và kiến thức chất lượng và tính toán cảnh giác. Phụ huynh hoàn toàn có thể mang lại trẻ con xem thêm thêm thắt những bài bác giảng và bài bác luyện bên trên Vuihoc.vn.