đề thi tiếng anh lớp 1 học kì 2

9 Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 1 sở hữu đáp án

Bộ 9 đề đánh giá Tiếng Anh lớp 1 cuối học tập kì 2 sở hữu đáp án tiếp sau đây nằm trong cỗ đề ganh đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp một năm 2022 - 2023 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. 9 Đề đánh giá thời điểm cuối năm giờ đồng hồ Anh lớp 1 sở hữu đáp án bao gồm nhiều dạng khác nhau bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 công tác mới mẻ không giống nhau được chỉnh sửa bám sát công tác học tập gom học viên lớp 1 ôn luyện Tiếng Anh hiệu suất cao và đạt điểm trên cao nhập kì ganh đua tiếp đây.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 1 học kì 2

Xem thêm: Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Cánh Diều số 1 MỚI

I. Đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1 sở hữu đáp án - Đề số 1

I/ Write “A” or “An”

1. ______________ apple

2. ______________ umbrella

3. ______________ boy

4. ______________ jug

5. ______________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 3

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 3

1. _ e a _

2. d _ c _

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 3

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 3

3. l _ l l _ p _ p

4. _ a _

III/ Count and write

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 3

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 3

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 3

1. _________ mangoes

2. _________ cats

3. _________ elephants

IV/ Reorder these words to lớn have correct sentences

1. Is/ plane/ a/ it/ ?/

_______________________________________

2. this?/ is/ What/

_______________________________________

3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./

_______________________________________

-The end-

Đáp án đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2  - Đề 1

I/ Write “A” or “An”

1. ______an________ apple

2. ______an________ umbrella

3. ______a________ boy

4. ______a________ jug

5. ______an________ elephant

II/ Look at the picture and complete the words

1. pear

2. duck

3. lollipop

4. hat

III/ Count and write

1. Ten mangoes

2. Two cats

3. Four elephants

IV/ Reorder these words to lớn have correct sentences

1. Is it a plane?

2. What is this?

3. I have my lunchbox.

II. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án - Đề số 2

I. Choose the odd one out. Chọn kể từ không giống loại. 

1. A. ballB. bananaC. pear
2. A. fishB. frogC. choose
3. A. cookieB. legC. hand
4. A. sevenB. tenC. many
5. A. sit downB. nameC. raise your hand

II. Read and match. Đọc và nối.

1. la. __at
2. kb. tu____
3. bc.  bir___
4. cd. ___ite
5. de. ___ion

III. Reorder the words. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo. 

1. nose/ This/ my/ is/ ./

__________________________

2. legs/ are/ These/ my/ ./

__________________________

3. they/ are/ What/ ?/

__________________________

4. hippos/ are/ They/ ./

__________________________

5. sandwich/ I/ a/ have/ ./

__________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out. Chọn kể từ không giống loại.

1 - A; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - B;

II. Read and match. Đọc và nối.

1 - e - lion;

2 - d - kite;

3 - b - tub;

4 - a - cat;

5 - c - bird;

III. Reorder the words. Sắp xếp những kể từ tiếp sau đây trở thành câu hoàn hảo.

1 - This is my nose.

2 - These are my legs.

3 - What are they?

4 - They are hippos.

5 - I have a sandwich.

III. Đề ganh đua học tập kì 2 giờ đồng hồ Anh lớp 1 sở hữu đáp án - Đề số 3

I. Read and Match (Đọc và nối)

AB
1. Good morninga. Tạm biệt
2. Good afternoonb. Chào buổi sáng
3. Good byec. Ngồi xuống
4. Stand upd. Chào buổi chiều
5. Sit downe. Đứng lên

II. Reorder the word (Sắp xếp kể từ vẫn cho)

1. Goodbye./ later/ See/ you/ .

2. mum/ That/ my/ is/ ./

3. a/ Is/ robot/ this/ ?/

4. for/ What/ have/ you/ do/ lunch/ ?/

5. apple/ I/ juice/ like/ ./

III. Choose the odd one out. (Chọn kể từ không giống loại)

1. A. pupilB. teacherC. Desk
2. A. mumB. doctorC. Vet
3. A. cakeB. bottleC. ice cream
4. A. bikeB. taxiC. hand
5. A. IB. dadC. she

Đáp án đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Anh

I. Read and Match (Đọc và nối)

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

II. Reorder the word (Sắp xếp kể từ vẫn cho)

1 - Goodbye. See you later.

2 - That is my mum.

3 - Is this a robot?

4 - What bởi you have for lunch?

5 - I lượt thích táo juice.

III. Choose the odd one out. (Chọn kể từ không giống loại)

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

IV. Đề giờ đồng hồ Anh lớp 1 học tập kì 2 sở hữu đáp án - Đề số 4

I. Look and write:

up down juice apples a boy

a girl a book a car

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye lượt thích Good Here you thank you’re

Ex: I’m Benny.

Hello, Benny.

1. My________Sue

________morning, Sue.

2. How are _______?

_______,thank you.

3. A book._______you.

_________welcome.

4. Good-_____!

______ you tomorrow!

5. Cookies,_______.

______ you are.

6. I_____pink.

Me,______!

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

I. Look and write:

up; down; juice; apples; a boy;

a girl; a book; a car;

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

II. Look at the picture and complete the word:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

III. Complete the conversation:

Benny see name’s please too I’m fine

bye lượt thích Good Here you thank you’re

1. My name’s Sue

Good morning, Sue.

2. How are you?

Fine,thank you.

3. A book. thank you.

You’re welcome.

4. Good- bye!

See you tomorrow!

5. Cookies, please.

Here you are.

6. I lượt thích pink.

Me, to!

IV. Connect:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

V. Which are the same? Circle.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

VI. Which is different? Write an X.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

V. Đề ganh đua cuối kì 2 lớp 3 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án số 5

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my  ________.

2. How many _______?

3. There are _______ cars.

4. How _______ is Lam?

5. I am seven _______ old.

II. Read and match.

AB
1. Lisa needs somea. banana.
2. Thankb. táo.
3. Mai wants ac. balls.
4. cảm ứng yourd. you
5. Bobby has ane. hand.

III. Reorder.

1. teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

_______________________

2. How/ many/ balls/ ?

_______________________

3. two/ Kim/ kites/ has/ .

_______________________

4. a/ have/ I/ doll/ ./

_______________________

5. old/ he/ How/ is/ ?

_______________________

Xem thêm: học phí đại học thủy lợi

ĐÁP ÁN

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my ___bedroom_____.

2. How many ___cars____?

3. There are ___five____ cars.

4. How ____old___ is Lam?

5. I am seven ___years____ old.

II. Read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

III. Reorder.

1. teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

___That is a teddy bear._______

2. How/ many/ balls/ ?

______How many balls?_______

3. two/ Kim/ kites/ has/ .

______Kim has two kites._____

4. a/ have/ I/ doll/ ./

_____I have a doll._________

5. old/ he/ How/ is/ ?

_____How old is he?_______

VI. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 I-Learn Smart Start số 6

I/ Look, read, and color

1. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a red car

2. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a pink car

3. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

It’s a xanh xao car

Xem đáp án

Hướng dẫn: Đọc và tô màu sắc theo gót đòi hỏi từng câu

1. Nó là một cái xe hơi màu sắc đỏ

2. Nó là một cái xe hơi màu sắc hồng

3. Nó là một cái xe hơi màu xanh lá cây domain authority trời

II/ Look at the picture and complete the words

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

1. b _ n _ _ a

2. _ a l l

3. k i _ c h _ n

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

4. _ o u _ e

5. s _ n d w _ c h

6. _ n _ k _

Xem đáp án

1. banana

2. ball

3. kitchen

4. mouse

5. sandwich

6. snake

III/ Read and tick

1. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. This is my living room

B. This is my bedroom

2. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. I have a car

B. I have a doll

3. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 i-learn Smart năm 2021 số 2

A. I’m three

B. I’m four

VII. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Kết nối học thức số 7

I. Look at the picture and complete the words

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

3. _ o r s _

4. _ a k _

Xem đáp án

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

III. Write

1. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

I can see a ________________

2. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

He is ____________________

3. Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp một năm 2021 - 2022 Kết nối học thức số 1

That’s a _

Xem đáp án

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 8

I. Look at the pictutes and complete the following words

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

What is the zebra doing?

__________________________

2. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

Where is Mom?

__________________________

3. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 1

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words to lớn have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều số 8

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh số 9

I/ Look at the pictures and match

1. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

A. An elephant

2. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

B. A farm

3. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

C. A car

4. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

D. A hat

5. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

E. A horse

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

What are they?

_____________________

2. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

What color is it?

_____________________

3. Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

Is it a pear?

_____________________

III/ Look at the pictures and complete the words

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

1. c _ _ k _ e s

2. _ _ l l

3. p _ a _ e

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời phát minh năm 2021 - Đề 2

4. c _ o c o d _ l _

5. s _ n d w _ c h

Xem thêm: tác dụng của biện pháp ẩn dụ

6. b _ n _ n _

Xem cụ thể tại: Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 1 học tập kì 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trên đấy là toàn cỗ nội dung đề ganh đua và đáp án của Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 sở hữu đáp án.