face up to là gì


Quảng cáo

Bạn đang xem: face up to là gì

/feɪs ʌp tuː/ 

 • Chấp nhận và đối lập với 1 trường hợp trở ngại hoặc ko thoải mái

Ex: It's time đồ sộ face up to the truth.

(Đến khi đối lập với thực sự.)  

 • Chấp nhận một thực sự này cơ mặc dù nó rất khó chịu

Ex: He finally faced up to his mistakes.  

(Anh ấy ở đầu cuối tiếp tục gật đầu đồng ý đương đầu với những sai lầm không mong muốn của tớ.)

Từ đồng nghĩa

 • Confront /kənˈfrʌnt/ 

(v): đương đầu / đương đầu

Ex: She had đồ sộ confront her fears in order đồ sộ move forward.

(Cô ấy nên đương đầu với nỗi sợ hãi hãi nhằm tiến bộ lên phía đằng trước.) 

 • Encounter /ɪnˈkaʊntə/ 

(v): bắt gặp nên / đương đầu

Ex: He encountered numerous challenges and had đồ sộ face up đồ sộ them. 

(Anh ấy bắt gặp nên nhiều thử thách và nên đương đầu với bọn chúng.) 

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: những bài phát biểu đám cưới hay nhất

 • Avoid /əˈvɔɪd/ 

(v):  tách / né tránh

Ex: He tried đồ sộ avoid facing up đồ sộ his responsibilities.

(Anh ấy nỗ lực tách né trách móc nhiệm của tớ.) 

 • Ignore /ɪɡˈnɔːr/ 

(v):  bỏ lỡ / phớt lờ

Ex: She chose đồ sộ ignore the problem instead of facing up đồ sộ it. 

(Cô ấy lựa chọn phớt lờ yếu tố thay cho đương đầu với nó.) 


Bình luận

Chia sẻ

 • Fall apart là gì? Nghĩa của fall apart - Cụm động kể từ giờ đồng hồ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ fall apart. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với fall apart

 • Fall back on là gì? Nghĩa của fall back on - Cụm động kể từ giờ đồng hồ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ fall back on. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với fall back on

 • Fall behind là gì? Nghĩa của fall behind - Cụm động kể từ giờ đồng hồ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ fall behind. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với fall behind

 • Fall down là gì? Nghĩa của fall down - Cụm động kể từ giờ đồng hồ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ fall down. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với fall down

  Xem thêm: các trường đại học ở thái nguyên

 • Fall in with là gì? Nghĩa của fall in with - Cụm động kể từ giờ đồng hồ Anh

  Nghĩa của cụm động kể từ fall in with. Từ, cụm kể từ đồng nghĩa tương quan, trái khoáy nghĩa với fall in with

>> Xem thêm

Báo lỗi - Góp ý