fe+h2so4 đặc nóng

Phản ứng Fe + H2SO4 đặc, nóng (hay Fe ứng dụng với H2SO4 đặc, nóng) sinh đi ra SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa - khử thông thường bắt gặp trong những đề đua. Dưới đó là phản xạ hoá học tập đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích tập luyện với tương quan về Fe và H2SO4 với tiếng giải, chào chúng ta đón hiểu.

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: fe+h2so4 đặc nóng

1. Phương trình phản xạ Fe ứng dụng H2SO4 đặc, nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

2. Cân bởi vì phản xạ oxi hoá khử (theo cách thức thăng bởi vì electron)

Bước 1: Xác toan những vẹn toàn tử với sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ tê liệt xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

                                 Fe0 + H2S+6O4 Fe+32SO43+ S+4O2 + H2O       

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: H2SO4.

Bước 2: Biểu biểu diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0  Fe+3 + 3e

- Quá trình khử: +6+ 2e  S+4

Bước 3: Tìm thông số phù hợp mang đến hóa học khử và hóa học oxi hoá

2×3×Fe0  Fe+3 + 3eS+6  +  2e      S+4

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện vô phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự thăng bằng số vẹn toàn tử của những yếu tắc ở nhị vế.

2Fe + 6H2SO4→ Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

Quảng cáo

3. Điều khiếu nại phản xạ

Fe ứng dụng với H2SO4 đặc Khi đun rét.

4.Cách tổ chức phản ứng

- Nhỏ kể từ từ H2SO4 đặc vô ống thử với chứa chấp sẵn 1 đinh Fe nhỏ.

- Đun rét ống thử bên trên ngọn lửa đèn hễ.

5. Hiện tượng hóa học

Sắt (Fe) tan dần dần vô hỗn hợp và sinh đi ra khí ko màu sắc, mùi hương hắc là diêm sinh đioxit (SO2).

6. Tính Hóa chất của Fe

Fe là hóa học khử khoảng. Trong những phản xạ, Fe rất có thể nhường nhịn 2 hoặc 3e:

Fe → Fe3+ + 3e; Fe → Fe2+ + 2e

Fe + H2SO4 (đặc nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O | Fe + H2SO4 đi ra SO2

Quảng cáo

6.1. Tác dụng với những phi kim

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe khử vẹn toàn tử phi kim trở thành ion âm và bị lão hóa cho tới số oxi hoá +2 hoặc +3. Sắt ứng dụng với đa số những phi kim Khi đun nóng:

- Với halogen → muối Fe (III) halogenua (trừ iot tạo ra muối hạt Fe II):

2Fe + 3X2 t0 2FeX3 

Ví dụ:

2Fe + 3Cl2 t0 2FeCl3;

Fe + I2 t0 FeI2

- Với O­2:

3Fe + 2O2 t0 Fe3O

Thực tế Khi giải những bài xích tập luyện thông thường bắt gặp tình huống dẫn đến lếu hợp ý bao gồm Fe và những oxit Fe.

- Với S:

Fe + S t0 FeS

6.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

a. Với H+ (HCl, H2SO4 loãng... ) → muối Fe (II) + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2;

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Quảng cáo

B. Tác dụng với những axit với tính lão hóa mạnh (HNO3, H2SO4 đậm đặc)

- Fe thụ động với H2SO4 đặc, nguội và HNO3 đặc, nguội → có thể người sử dụng thùng Fe chuyển vận axit HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

- Với hỗn hợp HNO3 loãng: tạo ra muối hạt Fe (III) + NO + H2O

 Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

- Với hỗn hợp HNO3 đậm đặc, nóng: tạo ra muối hạt muối Fe (III) + NO2 + H2O

 Fe + 6HNO3 t0 Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

- Với hỗn hợp H2SO4 đậm đặc, nóng: tạo ra muối hạt Fe (III) + SO2 + H2O

 2Fe + 6H2SO4 t0 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

(**) Chú ý: thành phầm sinh đi ra vô phản xạ của Fe với HNO3 hoặc H2SO4 đậm đặc là muối hạt Fe (III), tuy nhiên nếu như sau phản xạ với Fe dư hoặc với Cu thì nối tiếp xẩy ra phản ứng:

 2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ hoặc 2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+

6.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

- Fe rất có thể khử được ion những sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô sản phẩm năng lượng điện hóa thoát khỏi muối → muối Fe (II) + sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2

- Fe nhập cuộc phản xạ với muối hạt Fe3+ → muối Fe (II): 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

Chú ý: Với muối hạt Ag+, Fe rất có thể nhập cuộc phản xạ sẽ tạo trở thành muối hạt Fe3+:

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

 Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

6.4. Tác dụng với nước

Fe ko ứng dụng với nước ở nhiệt độ chừng thông thường, ở nhiệt độ chừng cao, Fe phản xạ mạnh với tương đối nước:

 3Fe + 4H2O < 5700C Fe3O4 + 4H2 

 Fe + H2O > 5700C FeO + H2

7. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4

7.1. Tính hóa học của hỗn hợp axit sunfuric loãng

H2SO4 loãng với khá đầy đủ đặc thù của một axit mạnh.

-  Làm thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành đỏ

- Tác dụng với tương đối nhiều kim loại (Mg, Al, Zn, Fe,...) tạo ra trở thành muối hạt sunfat và giải hòa khí hiđro.

Ví dụ:

H2SO4 (loãng) + Mg → MgSO4 + H2 (↑)

3H2SO4 (loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2 (↑)

Chú ý: Các sắt kẽm kim loại Hg, Cu, Ag, Au, Pt …không ứng dụng với H2SO4 loãng.

Khi Fe ứng dụng với H2SO4 loãng, thành phầm nhận được là muối hạt Fe (II)

H2SO4 (loãng) + Fe → FeSO4 + H2 (↑)

-  Tác dụng với bazơ tạo ra trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

-  Tác dụng với oxit bazơ tạo ra trở thành muối hạt sunfat và nước.

Ví dụ:

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + H2O

- Tác dụng với một vài muối hạt tạo trở thành muối hạt sunfat và axit mới

Ví dụ:

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + CO2 ↑ + H2O

7.2. Tính hóa học của axit sunfuric đặc

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric đặc oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo ra muối hạt hoá trị cao và thông thường giải hòa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 đặc, nguội.

+ Tác dụng với tương đối nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với tương đối nhiều hợp ý hóa học với tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 đặc với tính háo nước

Axit sunfuric đặc lắc nước kết tinh anh của tương đối nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc lắc những yếu tắc H và O (thành phần của nước) trong vô số nhiều hợp ý hóa học.

Ví dụ:

Khi mang đến axit H2SO4 đặc vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở thành than thở.

C12H22O11 H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau tê liệt 1 phần C sinh đi ra lại bị H2SO4 đặc oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

8. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Những đánh giá và nhận định sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Sắt còn tồn tại vô hồng huyết cầu của ngày tiết, chung vận trả oxi cho tới những tế bào.

(2) Ion Fe2+ bền rộng lớn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động vô H2SO4 đặc nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng với dung lượng Fe tối đa.

(5) Trong ngẫu nhiên Fe tồn bên trên ở dạng hợp ý hóa học, trong những quặng sắt

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+.

Số đánh giá và nhận định trúng là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

(1) Sắt còn tồn tại vô hồng huyết cầu của ngày tiết, chung vận trả oxi cho tới những tế bào → đúng

(2) sai, Fe2+ trong không gian dễ dẫn đến lão hóa trở thành Fe3+.

(3) Fe bị thụ động vô H2SO4 đặc nguội → trúng.

(4) Quặng manhetit (Fe3O4) là quặng với dung lượng Fe tối đa → trúng.

(5) Trong ngẫu nhiên Fe tồn bên trên ở dạng hợp ý hóa học, trong những quặng Fe → trúng.

(6) Kim loại Fe rất có thể khử được ion Fe3+ → trúng.

Câu 2. Chất nào là tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành hợp ý hóa học Fe (II)?

A. Cl2.

B. dung dịch HNO3 loãng.

C. dung dịch AgNO3 dư.

D. dung dịch HCl đặc.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Phương trình phản xạ minh họa:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn 3,9 gam lếu hợp ý Al và Mg vô hỗn hợp H2SO4 dư, nhận được 4,48 lít khí H2 và hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 17,7.                        

B. 18,1.                        

C. 11,6.                        

D. 23,1.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Sơ vật phản ứng: lếu hợp ý AlMg + H­2SO4 Muối Al2(SO4)3MgSO4 + H2­.

nH2SO4=nH2 = 0,2 (mol) nSO42=nH2SO4 = 0,2 (mol).

m = mmuối = m(Al, Mg)mSO42 = 3,9 + 0,2×96 = 23,1 (gam).

Câu 4: Nung hợp ý hóa học X vô không gian cho tới lượng ko thay đổi, nhận được Fe2O3 và H2O. Cho X vô hỗn hợp HNO3 đặc, rét, với khí bay đi ra. Hợp hóa học X là

A. Fe(OH)3.                  

B. Fe(OH)2.                  

C. FeO.                        

D. Fe(NO3)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: B

Cho X vô hỗn hợp HNO3 đặc, rét, với khí bay đi ra.

X là hiđroxit sắt(II): Fe(OH)2.

Phương trình hóa học:

4Fe(OH)2 + O2 to 2Fe2O3 + 4H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 to Fe(NO3)3 + NO2­ + 3H2O

Câu 5. Chất nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO?

A. FeO.                        

B. Fe2O3.                      

C. Fe(OH)3.                  

D. Fe2(SO4)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Để ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO thì hợp ý hóa học Fe cần với số lão hóa của Fe ≠ +3.

FeO ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư sinh đi ra khí NO.

3FeO + 10HNO3 3Fe(NO3)3 + NO­ + 5H2O

Câu 6: Kim loại ứng dụng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl tạo ra nằm trong loại muối hạt là

A. Fe.                           

B. Cu.                           

C. Ag.                          

D. Mg.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Kim loại Mg ứng dụng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl tạo ra nằm trong loại muối hạt.

Mg + Cl2 to MgCl2

Mg + 2HCl MgCl2 + H2­

Loại A vì: Kim loại Fe ứng dụng với khí Cl2 và hỗn hợp HCl nhận được nhị muối hạt không giống nhau.

2Fe + 3Cl2 to 2FeCl3

Fe + 2HCl FeCl2 + H2­

Loại B vì: Cu ko phản xạ với hỗn hợp HCl.

Loại C vì: Ag ko phản xạ với hỗn hợp HCl.

Câu 7: Cho m gam bột Fe ứng dụng trọn vẹn với 1 lượng dư hỗn hợp CuSO4 nhận được 9,6 gam Cu. Giá trị m là

A. 8,4.                          

B. 9,75.                        

C. 3,25.                        

D. 13,0.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Fe + CuSO4 ® FeSO4 + Cu.

nFe = nCu = 0,15 (mol).

m = mFe = 0,15×56 = 8,4 (gam).

Câu 8: Cho luồng khí H2 dư qua quýt lếu hợp ý những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung rét ở to cao. Sau phản xạ lếu hợp ý hóa học rắn còn sót lại là

A. Cu, Fe, Zn, MgO.     

B. Cu, Fe, ZnO, MgO.   

C. Cu, FeO, ZnO, MgO.                                 

D. Cu, Fe, Zn, Mg.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Sơ vật phản ứng: Oxit CuOFe2O3ZnOMgO + H2  Rắn CuFeZnMgO + CO2.

Hỗn hợp ý hóa học rắn sau phản xạ gồm: Cu, Fe, Zn, MgO.

Câu 9: Cho 41 gam lếu hợp ý bột bao gồm Zn và Fe vô 500 ml hỗn hợp CuSO4 1M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp X và 43,2 gam lếu kim loại tổng hợp loại. Phần trăm lượng của Fe vô lếu hợp ý lúc đầu là

A. 56,37%.                   

B. 37,58%.                   

C. 68,29%.                   

D. 43,62%.

Hướng dẫn giải

Xem thêm: học phí đại học kinh tế đà nẵng

Đáp án trúng là: C

nCuSO4 = 0,5 (mol).

Tính khử: Zn > Fe Thứ tự động sắt kẽm kim loại phản xạ với hỗn hợp CuSO4: Zn, Fe.

Khối lượng sắt kẽm kim loại tăng sau phản xạ Fe với nhập cuộc phản xạ với hỗn hợp CuSO4.

Nếu CuSO4 phản xạ trọn vẹn thì: mCu = 0,5×64 = 32 < 43,2 ® Kim loại Fe còn dư sau phản xạ.

mFe (dư) = 43,2 – 32 = 11,2 (gam).

Phương trình hóa học:

Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu

 x         x                             x        (mol)

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

y           y                           y           (mol)

Gọi nZn = x (mol); nFe(pư) = nó (mol)

mKL tăng = 64×(x + y) – (65x + 56y) = 43,2 – 41 = 2,2

8y = 2,2 + x (*)

Ta có: 65x + 56y + 11,2 = 41 (**)

Từ (*) và (**), suy ra: x =  0,2; nó = 0,3.

%mFe = 0,3×56+11,241×100%68,29%.

Câu 10: Hòa tan trọn vẹn 6,44 gam lếu hợp ý X bao gồm Fe, Mg và Zn bởi vì một lượng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp H2SO4 loãng, thu được một,344 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị của m là

A. 8,98.                        

B. 9,52.                        

C. 7,25.                        

D. 12,2.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Sơ vật phản ứng: X + H2SO4 Muối + H2­.

nH2 = 0,06 (mol) = nH2SO4 nSO42 = 0,06 (mol).

mmuối = mXmSO42 = 6,44 + 0,06×96 = 12,2 (gam).

Câu 11. Cho 100 ml hỗn hợp FeCl2 1M ứng dụng với 200 ml hỗn hợp AgNO3 4M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 47,4.                        

B. 30,18.                      

C. 12,96.                      

D. 39,5.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

nFeCl2 = 0,1 (mol) nFe2+ = 0,1 (mol); nCl = 0,2 (mol).

nAgNO3 = 0,8 (mol) nAg+ = nNO3 = 0,8 (mol).

Fe2+ + Ag+ Fe3+ + Ag¯ (tính theo nFe2+)

0,1      0,1                   0,1          (mol)

nAg+(dư) = 0,8 – 0,1 = 0,7 (mol).

Ag+ + Cl- AgCl¯ (tính theo đòi nCl)

0,2     0,2        0,2        (mol)

m¯ = mAg + mAgCl = 0,1×108 + 0,2×143,5 = 39,5 (gam).

Câu 12: Hoà tan a gam lếu hợp ý bột Fe, Al bởi vì hỗn hợp HCl nhận được 17,92 lít khí H2. Cùng lượng lếu hợp ý bên trên hoà tan vô hỗn hợp NaOH dư nhận được 13,44 lít khí H2. Giá trị của a là

A. 7,8.                          

B. 11,7.                        

C. 22,0.                        

D. 15,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

Tác dụng với hỗn hợp HCl: nH2 = 0,8 (mol).

Bảo toàn e: 2nFe + 3nAl = 2nH2 2nFe + 3nAl = 1,6 (1).

Tác dụng với hỗn hợp NaOH: nH2 = 0,6 (mol).

Bảo toàn e: 3nAl = 2nH2 nAl = 0,4 (mol)

Thay vô (1), suy ra: nFe = 0,2 (mol).

a = mFe + mAl = 0,2×56 + 0,4×27 = 22 (gam).

Câu 13: Cho lếu hợp ý bột Al, Fe vô hỗn hợp chứa chấp Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu hợp ý rắn bao gồm tía sắt kẽm kim loại là

A. Fe, Cu, Ag.             

B. Al, Cu, Ag.             

C. Al, Fe, Cu.              

D. Al, Fe, Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

AlFe+Cu(NO3)2AgNO3AgCuFe  du

Câu 14: Đốt rét một lếu hợp ý bao gồm Al và  Fe2O3 (trong ĐK không tồn tại ko khí) cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu hợp ý rắn X. Cho X ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp NaOH với sinh đi ra H2 (đktc). Vậy X gồm

A. Al, Fe, Al2O3.          

B. Fe2O3, Fe, Al2O3.     

C. Al, Fe, Fe2O3.          

D. Fe, Al2O3.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Vì X ứng dụng với hỗn hợp NaOH sinh đi ra H2 → X chứa chấp Al dư

→ X bao gồm Al, Fe, Al2O3

Câu 15: Kim loại nào là tại đây không tan vô hỗn hợp FeCl3?

A. Fe .                         

B. Mg.                        

C. Ni .

D. Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Cặp lão hóa - khử Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp lão hóa - khử Ag+/Ag vô sản phẩm năng lượng điện hóa.

→ Theo quy tắc α thì Ag ko ứng dụng với hỗn hợp FeCl3 

Câu 16: Hòa tan một lượng FexOy bởi vì H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. lõi X một vừa hai phải với kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím, một vừa hai phải với kĩ năng hòa tan được bột Cu. Oxit Fe tê liệt là

A. FeO.                         

B. Fe2O3.                       

C. Fe3O4.              

D. A hoặc B.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

Dung dịch X một vừa hai phải làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím, một vừa hai phải với kĩ năng hòa tan được bột Cu

→ Trong hỗn hợp X với Fe2+ và Fe3+.

→ Oxit Fe là Fe3O4.

Phương trình phản ứng:

5Fe2+ + MnO4- + 8H+  5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

2Fe3+ + Cu → 2Fe2+ + Cu2+

Câu 17: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam lếu hợp ý FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết một vừa hai phải đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , nhận được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X nhận được kết tủa Y. Nung Y vô không gian cho tới lượng ko thay đổi nhận được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5 ml                     

B. 125 ml                       

C. 62,5 ml                     

D. 175 ml

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl FeCl2, FeCl3 +NaOH,t°C Fe2O3
mFe2O3 = 3 : 160 = 0,01875 gam

Coi lếu hợp ý lúc đầu bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 2.0,01875 = 0,0375 mol

→  nO = 2,80,0375.5616 = 0,04375 mol
Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375 mol
Bảo toàn yếu tắc H:  nHCl = 2nH2O = 2.0,04375 = 0,0875 mol

V = 87,5 ml.

Câu 18: Cho lếu hợp ý bao gồm 2,8g Fe và 3,2g Cu vô hỗn hợp HNO3 nhận được hỗn hợp A, V lít khí NO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất) và còn dư 1,6g sắt kẽm kim loại. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Khối lượng muối hạt nhận được Khi cô cạn hỗn hợp A và độ quý hiếm của V là

A. 10,6g và 2,24 lít.                                    

B. 14,58g và 3,36 lít.

C.  16.80g và 4,48 lít.                                 

D. 13,7g và 3,36 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Dư 1,6g sắt kẽm kim loại → mCu dư = 1,6g; hỗn hợp A gồm: Fe(NO3)2; Cu(NO3)2
→ nCu phản xạ = 3,2 – 1,6 = 1,6 gam

nCu(NO3)2 = nCu phản xạ 1,664 = 0,025 mol

→ mCu(NO3)2 = 0,025.188 = 4,7 gam

nFe(NO3)2=nFe=2,856 = 0,05 mol

→ mFe(NO3)2 = 0,05.180 = 9 gam

→ m muối = 4,7 + 9 = 13,7 gam

Bảo toàn electron

→ nNO2 = 2nFe + 2nCu phản ứng = 2. 0,05 + 2. 0,025 = 0,15 mol

→ VNO2=0,15.22,4=3,36(l)

Câu 19: Dung dịch A bao gồm 0,4 mol HCl và 0,05 mol Cu(NO3)2. Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp, khuấy đều cho tới Khi phản xạ kết cổ động nhận được hóa học rắn X bao gồm nhị sắt kẽm kim loại với lượng 0,8m gam. Giả sử thành phầm khử HNO3 độc nhất chỉ mất NO. Giá trị của m bằng:

A. 20 gam.                     

B. 30 gam.                     

C. 40 gam.                     

D. 60 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

Sau phản xạ nhận được lếu hợp ý bao gồm 2 sắt kẽm kim loại Fe, Cu → H+ và NO3-, Cu2+ không còn.

Dung dịch chỉ chứa chấp FeCl2: 0,2 mol (bảo toàn Cl- = 0,4 mol), Cu: 0,05 mol
→ m Fe pư = 0,2 .56 = 11,2 gam
→ 0,8m gam sắt kẽm kim loại bao gồm mFe dư = m - 11,2 gam và mCu = 0,05.64 = 3,2 gam
→ 0,8m = 3,2 + m - 0,2.56 → m = 40 gam.

Câu 20: Để khử trọn vẹn 17,6 gam lếu hợp ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 nên dùng một vừa hai phải đầy đủ 2,24 lít H2 (đo ở đktc). Khối lượng Fe nhận được là

A. 15 gam.            

B. 17 gam.            

C. 16 gam.            

D. 18 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

nH2 = nO vô oxit = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

mFe = m hỗn hợp ý - mO

→ mFe = 17,6 – 0,1.16

→ mFe = 16 gam

Câu 21: Cách nào là tại đây rất có thể dùng để làm pha trộn FeO?

A Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.                 

B Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không gian.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2                              

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Khử Fe2O3 bởi vì CO vô lò cao ở nhiệt độ chừng khoảng chừng 500 - 600oC nhận được FeO là thành phầm chủ yếu.

3Fe2O3 + CO 400°C 2Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO 500600°C 3FeO + CO2.

Câu 22: Dung dịch loãng chứa chấp lếu hợp ý 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl với kĩ năng hòa tan tối nhiều lượng Fe là

A. 0,28 gam.                           

B. 1,68 gam.                  

C. 4,đôi mươi gam.                  

D. 3,64 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Lượng Fe phản xạ là tối nhiều nên sau phản xạ chỉ nhận được muối hạt Fe (II).

NO3 hết, phản xạ tính theo NO3

3Fe + 8H++ 2NO3 3Fe2++ 2NO + 4H2O0,045 0,12     0,03      mol

Fe +       2Fe3+ 3Fe2+0,005  0,01                mol

Fe           + 2H+ Fe2++ H20,015  0,15  4.0,03     mol

nFe = 0,045 + 0,005 + 0,015 = 0,065 mol

→ mFe = 0,065.56 = 3,64 gam.

Câu 23: Có thể pha trộn Fe(OH)3 bởi vì cách:

A. Cho Fe2O3 ứng dụng với H2O .

B. Cho Fe2O3 ứng dụng với NaOH một vừa hai phải đầy đủ.

C. Cho muối hạt sắt(III) ứng dụng axit mạnh.    

D. Cho muối hạt sắt(III) ứng dụng hỗn hợp NaOH dư.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Có thể pha trộn Fe(OH)3 bằng phương pháp Cho muối hạt sắt(III) ứng dụng hỗn hợp NaOH dư

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

Câu 24: Để khử ion Fe3+ vô hỗn hợp trở thành ion Fe2+ rất có thể người sử dụng một lượng dư

A. kim loại Mg.           

B. kim loại Cu.                 

C. kim loại Ba.            

D. kim loại Ag.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: B

A. Không người sử dụng Mg vì thế dư Mg tiếp tục nhận được sắt kẽm kim loại sắt

Mg + 2Fe3+ → Mg2+ + 2Fe2+

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

B. Dùng lượng dư Cu

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

C. Không người sử dụng Ba vì thế Ba phản xạ với nước vô hỗn hợp tạo ra hiđroxit kết tủa với Fe3+

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

3OH- + Fe3+ → Fe(OH)3

D. Ag ko khử được Fe3+

Câu 25: Hòa tan không còn 4 gam lếu hợp ý A bao gồm Fe và 1 oxit Fe vô hỗn hợp axit HCl (dư) nhận được hỗn hợp X. Sục khí Cl2 cho tới dư vô X nhận được hỗn hợp Y chứa chấp 9,75 gam muối hạt tan. Nếu mang đến 4 gam A ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thì nhận được V lít NO (sản phẩm khử độc nhất, đktc). Tính V?

A. 0,896               

B. 0,726     

C. 0,747     

D. 1,120

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

nFeCl3 = 9,75 : 162,5 = 0,06 mol

Quy thay đổi lếu hợp ý A về (Fe và O)

 nFe = nFeCl3 = 0,06 mol → nO = 40,06.5616 = 0,04 mol

Nếu mang đến A ứng dụng với hỗn hợp HNO3. chỉ bảo toàn electron tao có:

3nFe  = 3nNO + 2nO

→ 3.0,06 = 3.nNO + 2.0,04

→ nNO = 0,033 → VNO = 0,747 lít.

Xem thêm: quãng đường ab dài 120km

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • Fe + H2O → FeO + H2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp