hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y

© Copyright Moon.vn. All Rights Reserved

Bạn đang xem: hỗn hợp x gồm axit panmitic axit stearic và triglixerit y

Designed by Moon.vn

Hn hp X gm axit panmitic, axit

stearic và triglixerit Y. Đt cháy

hoàn toàn m gam X thu đưc 1,56

mol CO2 và 1,52 mol?

Hn hp X gm axit panmitic, axit stearic

và triglixerit Y. Đt cháy trả toàn m

gam X thu đưc 1,56 mol CO và 1,52

mol H O. Mt không giống, m gam X tác dng

va đ vi 0,09 mol NaOH vô dung

dch thu đưc glixerol và dung dch ch

cha a gam hn hp mui natri panmitat,

natri stearat. Giá tr ca a là

A. 26,40.

B. 27,30.

C. 25,86.

D. 27,70.

Đáp án C

HD:

Nhn xét: axit panmitic, axit stearic là axit no

đơn chc mch h

=> đốt cháy thu được

Y là cht rộng lớn to bi axit panmitic và axit stearic

=> vô Y với 3 liên kết pi hoặc độ bt bão hòa k =

3 => Đốt Y với

=> n = (n – 3n ) = 0,03 mol

Bo toàn klg với m = m + m + m = 24,64

gam

(Vi ; ; nO = 2nAx rộng lớn +

6nY)

n= n = 0,02 mol; = n = 0,03

mol

=> BTKL với

Phúc Trn chi e hi ti sao nO=2nAx béo

+ 6nY vy , Ax rộng lớn gm 2 cht tng 4O :

(

05/08/2021

Minh Hieu ti sao s mol acid rộng lớn li

bng n NaOH tr đi 3nY vy :((

4 Tr li 27/06/2021

Nguyn Hiếu Vì Khi mang đến X td vi NaOH

thì ch thu đưc 2 mui trùng vi 2 axit

béo no ban đu, suy ra cht Y gm

nhng axit rộng lớn no => với 3 lk pi

04/09/2020

Nguyn Quang Thành Đt đây mình

đang mò mẫm s mol ca cht Y thôi

27/04/2020

Trang Trang ngày loại dưi với gii

thích tề..

X + O2 = CO2 +H2O

nC(X)=nCO2=1,56 mol

nH(X)=2nH2O=2.1,52=3,04 mol

X với dng (RCOO)3C3H5 + 3NaOH= ....

mol

mX=12nC +nH+16nO=24,64 g

26/04/2019

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

Nông Th Huế Bo toàn khi lưng mX

như nào là vy , sao tính đc mC mO mH :(

2 Tr li 26/04/2019

Nguyn Đình Tú Sao với th ly K=3 cho

s lk pi ca Y đc

2 Tr li 20/04/2019

2

2

nCO2=nH2O

nY= = 0, 02mol

nCO2nH2O

k1

Ax béo NaOH Y

XC H O

nC=nCO2nH= 2nH2O

Glixerol YnH2OAx rộng lớn

a=mX+mNaOH mGlixerol mH2O= 25, 86

.

.

.

.

.

.

.

Lp 12 - 2024

Lp 12 - Live VIP

Lp 11

Lp 10

Tiếng Anh

Toán cao cp

Khóa hc

Toán

Hóa

Sinh

Tiếng Anh

Lch s

Sách ID

Shophouse 41, S 8, Ngõ 25, Nguyn Chánh

KĐT Nam Trung Yên, Cu Giy,

Hà Ni

Phone: 0966 482 199

Email: [email protected]

Liên h

Moon.vn

CÔNG TY C PHN CÔNG NGH GIÁO DC

TRC TUYN ALADANH

Tng 3 No - 25 Tân Lp, Phưng Qunh Lôi,

Qun Hai Bà Trưng, Thành ph Hà Ni, Vit

Nam

Mã s thuế: 0103326250. Chu trách móc nhim

ni dung: Trn Duy Trang.

Giy luật lệ thiết lp mng xã hi s:

304360/GP-BTTT B vấn đề và Truyn

thông cp ngày 26/7/2017

Chính sách quyn riêng rẽ tư

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

!

08:33, 20/07/2023

Trang 1 / 1