i will give him the report

Câu hỏi:

06/01/2022 12,620

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

Bạn đang xem: i will give him the report

_______, I will give him the report

B. When he returns

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Kiến thức : Mệnh đề thời gian

Giải thích : Mệnh đề chủ yếu phân chia ở thì sau này thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn động kể từ tiếp tục phân chia ở thì thời điểm hiện tại.

Kết phù hợp với nghĩa thì lựa chọn đáp án trúng B

Tạm định: Khi anh ấy về bên, tôi tiếp tục trả mang đến anh ấy bạn dạng report.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

She had butterflies in her stomach ________  having prepared carefully for the interview.

A. although

B. due to

C. despite

D. because

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The Gray Wolf, a species (A) reintroduced into (B) their native habitat in Yellowstone National Park,(C) has begun to lớn breed (D) naturally there

A. reintroduced

B. their native habitat

C. has begun

D. naturally

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions

We haven’t written to lớn each other for two months

A. It is two months that we wrote to lớn each other.

Xem thêm: cơ năng của con lắc đơn

B. It is two months since we wrote together.

C. There are two months for us to lớn write to lớn each other.

D. It is two months since we last wrote to lớn each other.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

_______ to lớn ride a bicycle, he walked to lớn work every morning

A. Because he unable

B. Being unable

C. Be unable

D. Because he were unable

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Last night, we ______ television when the power ______.

A. was watching/ failed

B. watched/ was failing

C. were watching/ failed

D. watched/ failed

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

- Waiter: “Can I help you, sir?”     - Mr. Smith: “I’m looking for a____________ table”

A. wooden round fashionable

B. round wooden fashionable

C. wooden fashionable round

Xem thêm: một cây làm chẳng nên non

D. fashionable round wooden