left handers are the odd ones out

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the correct word for each of the blanks.

Left- handers are the odd ones out. Sure, lefties________ (31) up about 10 percent of the population, but, frankly, it seems lượt thích society has forgotten about them. Just consider all of the right-handed gadgets, awkwardly designed desks, and cooking tools that fit comfortably only in your right hand. What ________(32) someone to lớn become a southpaw? Scientists aren’t exactly sure, but research points to lớn a complex________(33) between genes and environment. While no exact phối of “leftie genes” have been discovered, people who dominantly use their left hands tự have more left-handed family members. And researchers have found different brain wirings in righties vs. lefties. But no matter ________(34) it is that drives someone to lớn use their antipodal paw, science has also uncovered a particular phối of personality traits that left-handed people tend to lớn have. So for all of you lefties, leftie- loving righties, and ambidextrous folks out there - it’s time to lớn brush up on your left-handed knowledge and help ________(35) an kết thúc to lớn leftie discrimination once and for all.

Bạn đang xem: left handers are the odd ones out

Dịch bài
Những người thuận tay ngược là những người dân lạc loại. Chắc chắn, người thuận tay ngược cướp khoảng tầm 10 Tỷ Lệ số lượng dân sinh, tuy nhiên, trực tiếp thắn thì, dường như như xã hội vẫn quên lãng chúng ta. Chỉ cần thiết đánh giá toàn bộ những tiện lợi thuận tay cần, kiến thiết bàn không dễ chịu, và những công cụ nấu bếp tự do thoải mái tương thích chỉ khi nhập tay cần của chúng ta. Điều gì tạo cho một người trở nên người thuận tay trái? Các căn nhà khoa học tập ko chắc hẳn rằng đúng chuẩn, tuy nhiên những nghiên cứu và phân tích đã cho thấy một sự hiệp tác phức tạp thân ái ren và môi ngôi trường. Mặc mặc dù ko phân phát hiện nay được đúng chuẩn những “gen thuận tay trái", tuy nhiên những người dân hay được dùng tay ngược của mình lại sở hữu nhiều member nhập mái ấm gia đình thuận tay ngược rộng lớn. Và những căn nhà nghiên cứu và phân tích vẫn nhìn thấy những rễ thần kinh không giống nhau ở người thuận tay cần và người thuận tay ngược. Nhưng dù cho có là vấn đề gì xúc tiến ai ê dùng tay ngược lại cút chăng nữa, khoa học tập đã và đang tò mò rời khỏi hàng loạt những Đặc điểm đặc biệt quan trọng nhưng mà người thuận tay ngược đem Xu thế đem. Vì vậy, toàn bộ những người dân thuận tay ngược, những người dân thuận tay cần yêu thương quý những người dân thuận tay ngược và những người dân thuận cả nhì tay, Đã đến thời điểm coi lại toàn bộ những kỹ năng về người thuận tay ngược của chúng ta và chung bịa đặt lốt chấm không còn mang đến việc phân biệt với những người dân thuận tay ngược một phen và mãi mãi.

Đáp án D

A. consist: bao gồm
B. account: coi như
C. hold: nắm
D. make (+ up): cướp
Dn: Chắc chắn, người thuận tay ngược cướp khoảng tầm 10 Tỷ Lệ số lượng dân sinh, tuy nhiên, trực tiếp thắn thì, dường như như xã hội vẫn quên lãng về chúng ta.

Xem thêm: tả dòng sông quê em

Đáp án B

Xem thêm: tả một người mà em yêu quý

A. collaborate (v): nằm trong tác
B. collaboration (n): sự nằm trong tác
C. collaborating: dạng V-ing của collaborate.
D. collaborated: dạng vượt lên khứ của collaborate.
Sau “a” và tính kể từ cần là 1 trong danh kể từ => chỉ B đúng
Dn : Các căn nhà khoa học tập ko chắc hẳn rằng đúng chuẩn, tuy nhiên những nghiên cứu và phân tích đã cho thấy một sự hiệp tác phức tạp thân ái ren và môi ngôi trường.

Đáp án C

Cấu trúc : No matter what + S + V, clause: Cho mặc dù đồ vật gi...cút chăng nữa
Dn: Nhưng dù cho có là vấn đề gì xúc tiến ai ê dùng tay ngược lại cút chăng nữa, khoa học tập đã và đang tò mò rời khỏi hàng loạt những Đặc điểm đặc biệt quan trọng nhưng mà người thuận tay ngược đem Xu thế đem.