let's wait here for her

Câu hỏi:

30/03/2020 42,609

C. arrive

Bạn đang xem: let's wait here for her

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Chọn C

Turn up= xuất hiện tại, arrive= cho tới, enter= vô, visit= thăm hỏi, return= quay về.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In the US the first stage of compulsory education ………….as elementary education.

A. to tát be generally known

B. is generally known

C. gererally known

D. is gererally knowing

Câu 2:

Her illness was ………….we thought at first.

A. much serious than

B. much more serious than

C. the more serious than

D. much seriously than

Câu 3:

Certain courses are compulsory; others are optional.

A. voluntary

B. free

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

C. pressure

D. mandatory

Câu 4:

If it ………..last night, it ………….sánh hot today.

A. rained / is not

B. was raining / were not

C. had rained / would not have been

D. had rained / would not be

Câu 5:

She’ll be a billionaire by the time she…………..forty.

A. is going to tát be

B. will be

C. is

D. was

Câu 6:

- “Do you think you’ll get the job?” - “…………………………….…..

A. I know so

B. Well, I hope so

C. I think not

D. Yes, that’s right

Xem thêm: silic là kim loại hay phi kim