like ving hay to vChương này tất cả chúng ta kế tiếp tìm hiểu hiểu những động kể từ hoàn toàn có thể được theo gót sau bởi vì cấu tạo V-ing hoặc cấu tạo To... và đem chân thành và ý nghĩa không giống nhau ứng với từng cấu tạo.

A. Nhóm động kể từ Like, Love và Hate vô giờ Anh

like love hate can't bear
enjoy dislike mind can't stand

    Những động kể từ và trở thành ngữ này đều phải có nghĩa công cộng là "thích" hoặc "không thích". Chúng thông thường được theo gót sau bởi vì V-ing.

Bạn đang xem: like ving hay to v

Ví dụ:

- Ann hates flying.

(Ann ko quí lên đường máy cất cánh.)

- Why vì thế you dislike living here?

(Vì sao các bạn ko quí sinh sống ở đây?)

- I don't lượt thích people shouting at bầm. (=I don't lượt thích being shouted at)

(Tôi ko quí người tớ quát mắng nạt tôi.)

    Sau những động kể từ love, hatecan't bear, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng to...

Ví dụ:

- I love meeting people. hoặc I love to tướng meet people.

(Tôi quí bắt gặp người xem.)

- She can't bear being alone. hoặc She can't bear to tướng be alone.

.

(Cô ấy ko Chịu đựng nổi cảnh sinh sống 1 mình.)

    Nhưng sau những động kể từ enjoy/dislike/mind/can't stand, tất cả chúng ta chỉ được dùng V-ing (không dùng to...)

Ví dụ:

- I enjoy being alone. (KHÔNG thưa 'I enjoy to tướng be')

(Tôi quí ở 1 mình.)

- Tom doesn't mind working at night. (KHÔNG thưa 'mind to tướng work')

(Tom ko lo ngại thao tác làm việc vô đêm hôm.)

Động kể từ Like

    Quý khách hàng nói theo một cách khác "I lượt thích doing something" hoặc "I lượt thích to tướng vì thế something" (=Tôi quí thao tác làm việc gì đó). Thường không tồn tại sự khác lạ này Lúc dùng nhị cấu tạo này.

Ví dụ:

- I lượt thích getting up early. hoặc I lượt thích to tướng get up early.

(Tôi quí dậy sớm.)

Trong tiếng Anh Anh (British English), thỉnh thoảng sở hữu sự khác lạ thân thuộc "I lượt thích doing" và "I lượt thích to tướng do".

 • I lượt thích doing something tức là Tôi quí thao tác làm việc gì đó.

  - Do you lượt thích cooking? (=do you enjoy it?)

  (Bạn sở hữu quí nấu nướng nướng không?)

  - I lượt thích living here. (=I enjoy it)

  (Tôi quí sinh sống ở phía trên.)

 • I lượt thích to tướng vì thế something tức là Tôi suy nghĩ tê liệt là một trong những việc đảm bảo chất lượng cần thiết thực hiện hoặc là phải làm.

  - I lượt thích to tướng clean the kitchen as often as possible.

  (This doesn't mean that I enjoy it; it means that I think it is a good thing to do)

  (Tôi ham muốn vệ sinh mái ấm phòng bếp càng thông thường xuyên càng đảm bảo chất lượng.)

  (điều này sẽ không tức là tôi quí việc vệ sinh chùi; nó đồng nghĩa với việc tôi nghĩ tê liệt là một trong những việc quan trọng nên làm)

  - Mary likes people to tướng be on time.

  (Mary quí những người dân trúng giờ.)

Quảng cáo

C. Would like/would love/would hate/would prefer vô giờ Anh

    Would like/would love/would hate/would prefer thông thường được theo gót sau bởi vì to + động kể từ nguyên vẹn thể.

Ví dụ:

- I would lượt thích to tướng be rich.?

(Tôi ham muốn trở thành phong phú.)

- Would you lượt thích to tướng come to tướng dinner on Friday?

(Bạn vẫn muốn cho tới sử dụng bữa tối vô loại Sáu?)

- I'd love (=would love) to tướng be able to tướng travel round the world.

(Tôi ham muốn hoàn toàn có thể lên đường du ngoạn vòng xung quanh trái đất.)

- Would you prefer to tướng have dinner now or late?

(Bạn ham muốn sử dụng bữa tối lúc này hoặc muộn rộng lớn.)

So sánh I likeI would like:

- I lượt thích playing/to play tennis. (=I enjoy it in general)

(Tôi quí nghịch tặc tennis.)

- I would lượt thích to tướng play tennis today. (=I want to tướng play today)

(Hôm ni tôi ham muốn nghịch tặc tennis.)

Ghi chú: Lưu ý rằng would mind được theo gót sau bởi vì cấu tạo V-ing.

- Would you mind closing the door, please?

(Bạn hoàn toàn có thể ngừng hoạt động lại được không?)

Quảng cáo

D. Cấu trúc I would lượt thích to tướng have done something

    Quý khách hàng nói theo một cách khác "I would lượt thích to tướng have done something" với tức là "Bây giờ tôi tiếc là tôi đang không làm hay là không thể thực hiện được điều đó".

Ví dụ:

- It's a pity we didn't see Val when we were in London. I would like to tướng have seen her again

(Thật đáng thương là Cửa Hàng chúng tôi đang không bắt gặp Val Lúc Cửa Hàng chúng tôi ở London. Tôi ham muốn gặp cô ấy một lần tiếp nữa.)

- We'd lượt thích to tướng have gone on holiday but we didn't have enough money.

(Chúng tôi ham muốn lên đường nghỉ ngơi non tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi đang được không tồn tại đầy đủ chi phí.)

    Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể dùng cấu tạo tương tự động sau would love/would hate/would prefer.

Ví dụ:

- Poor old Tom! I would hate to tướng have been in his position.

(Thật tội nghiệp mang lại ông các bạn già nua Tom! Tôi chẳng ham muốn rớt vào tình thế của ông ấy.)

- I'd love to tướng have gone to tướng the tiệc nhỏ but it was impossible.

(Tôi quí cho tới dự tiệc tuy nhiên đang không thể cho tới được.)

Bài tập luyện bửa sung

Exercise 1. Choose the best answer.

1. How much time vì thế you spend _______ TV every day?

A. watch

B. to tướng watch

C. watching

D. in watching

2. I would love _______ to tướng your party! Thank you for inviting bầm.

A. come

B. coming

C. to tướng come

D. came

3. Could you help bầm _______ the kitchen? It’s a real mess!

A. tidy

B. tidied

C. tidying

D. with tidying

4. Steven dislikes _______, ví he usually takes a bus to tướng work.

A. to tướng drive

B. to tướng be driven

C. be driven

D. driving

5. Marlene can’t wait _______ to tướng the beach again.

A. to tướng go

B. going

C. for going

D. go

6. I always enjoy _______ to tướng my grandfather. He always tells bầm great stories.

A. to tướng talk

B. to tướng talking

C. talking

D. talk

7. The doctor advised bầm _______  jogging every morning.

A. went

B. go

C. to tướng go

D. going

8. May I suggest you let _______.

A. Mary doing so

B. Mary vì thế so

Xem thêm: cách tính cấp số cộng

C. Mary does so

D. Mary to tướng vì thế so

9. She _______ him when he called her.

A. pretended not hear

B. pretended she heard not

C. pretended not to tướng hear

D. did not pretended hear

10. John is too stupid _______ understand this.

A. to

B. not to

C. to tướng not

D. for

11. My father has decided _______ a new house.

A. find

B. to tướng find

C. finding

D. him find

12. My father is _______ to tướng stay up late.

A. too tired

B. enough tired

C. tired enough

D. ví tired

13. She told Mary _______ up hope.

A. not give

B. vì thế not give

C. not to tướng give

D. to tướng give not

14. She explained _______.

A. how to tướng make it

B. bầm to tướng make it

C. bầm how to tướng make it

D. bầm make it

15. She is very glad _______ see you again.

A. in

B. with

C. to

D. for

Đáp án:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. A

6. C

7. C

8. B

9. C

10. A

11. B

12. A

13. C

14. A

15. C

Exercise 2. Choose the underlined part among A, B, C, or D that needs correcting.

1. I’m (A) sure he is incapable of (B) run (C) a mile in (D) four minutes.

2. There is (A) a lot of (B) work (C) doing (D) here.

3. We’re (A) looking forward (B) to see (C) you again (D).

4. I warned (A) them not climb (B) the mountain in (C) such bad weather (D).

5. You can congratulate (A) yourself (B) about (C) having done (D) an excellent job.

Đáp án:

1. C (run → running)

2. C (doing → to tướng do)

3. C (to see → to tướng seeing)

4. B (climb → to tướng climb)

5. C (about → on)

Exercise 3. Complete the sentences with the to-infinitive or -ing khuông of the verbs in brackets.

1. I tried hard _______ (concentrate), but my mind kept _______ (wander).

2. Tonight I’d lượt thích _______ (go) out, but I have to tướng vì thế my homework.

3. If I can choose, I prefer _______ (stay) at trang chủ to tướng _______ (play) sport.

4. I detested _______ (spend) two hours every day travelling to tướng work and back.

5. I’d lượt thích _______ (have) a look at your new xế hộp.

6. It’s difficult _______ (get) used to tướng getting up early.

7. Sue loves _______ (make) origami. She can fold some animals, birds and flowers.

8. I am a little busy. Would you mind _______ (wait) a little longer?

9. I’m looking forward _______ (see) you again.

10. I don’t enjoy _______ (go) to tướng the dentist.

Đáp án:

1. to tướng concentrate – wandering

2. to tướng go

3. staying – playing

4. spending

5. to tướng have

6. to tướng get

7. making / to tướng make

8. waiting

9. to tướng seeing

10. going

Bài tập luyện V + V-ing hoặc V + To V

Để thực hiện bài xích tập luyện V + V-ing hoặc V + To V, chào các bạn click loài chuột vô chương: Bài tập luyện V + V-ing hoặc V + To V.

Các loạt bài xích khác:

 • V + V-ing

 • V + to tướng infinitive

 • V + (Object) + to tướng infinitive

 • V + V-ing hoặc V + to tướng (I)

 • V + V-ing hoặc V + to tướng (II)

 • V + V-ing hoặc V + to tướng (III)

 • Prefer & Would Rather

 • Giới kể từ + V-ing

 • Be/get used to tướng + V-ing

 • V + giới kể từ + V-ing

 • Thành ngữ + V-ing

 • Giới kể từ to tướng, for và ví that

 • Tính kể từ + to tướng V

 • Afraid to/of và giới kể từ + V-ing

 • See sb vì thế và see sb doing

 • Mệnh đề V-ing (-ing Clause)

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo gót dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Cửa Hàng chúng tôi.