mary left home to start an independent life. she realised how much her family meant to her

Câu hỏi:

16/03/2020 30,606

Bạn đang xem: mary left home to start an independent life. she realised how much her family meant to her

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mary left trang chủ to tát start an independent life. She realised how much her family meant to tát her

A. Mary left trang chủ to tát start an independent life with a view to tát realising how much her family meant to tát her

B. To realise how much her family meant to tát her, Mary decided to tát leave trang chủ to tát start an independent life

C. Not until Mary had left trang chủ to tát start an independent life did she realise how much her family meant to tát her

Đáp án chủ yếu xác

D. Only when Mary realised how much her family meant to tát her did she leave trang chủ to tát start an independent life

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C.

Mary left trang chủ to tát start an independent life. She realised how much her family meant to tát her: Mary tách căn nhà nhằm chính thức cuộc sống đời thường tự động lập. Cô ấy nhìn thấy mái ấm gia đình ý nghĩa với cô ấy thế nào.

A. Mary left trang chủ to tát start an independent life with a view to tát realising how much her family meant to tát her: Mary tách căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống đời thường tự động lập với mục tiêu là nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa thế nào.

B. To realise how much her family meant to tát her, Mary decided to tát leave trang chủ to tát start an independent life: Để nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa thế nào, Mary ra quyết định tách căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống đời thường tự động lập.

C. Not until Mary had left trang chủ to tát start an independent life did she realise how much her family meant to tát her: Đến tận Lúc Mary tiếp tục tách căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống đời thường tự động lập thì cô ấy mới nhất nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa thế nào.

D. Only when Mary realised how much her family meant to tát her did she leave trang chủ to tát start an independent life: Chỉ sau khoản thời gian nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa thế nào Mary mới nhất tách căn nhà nhằm chính thức cuộc sống đời thường tự động luyện.

Ta thấy ý của câu gốc là sau khoản thời gian tách căn nhà nhằm sinh sống tự động lập thì Mary mới nhất nhìn thấy ý nghĩa sâu sắc của mái ấm gia đình với cô ấy. Sự việc “rời nhà” nên xẩy ra trước sự việc việc “nhận ra”, và vấn đề “nhận ra” là sản phẩm (không sở hữu ý muốn trước) của vấn đề “rời nhà” chứ không hề nên mục tiêu của chính nó. Vậy tao lựa chọn đáp án thực sự C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

You shouldn’t lose heart; success often comes to tát those who are not _______ by failure.s

A. put off

B. turned on

C. left out

D. switched off

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Only after she _______ from a severe illness did she realise the importance of good health

A. would recover

B. had recovered

C. has recovered

D. was recovering

Xem thêm: phân tích tâm trạng mị trong đêm tình mùa xuân

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

It is advisable that the apprentice should be _______ to tát learn the ins and outs of the new job

A. observant

B. acceptable

C. noticeable

D. permissive

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

It is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

A. inventing

B. distributing

C. classifying

D. adapting

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

“Would you lượt thích to tát go to tát the show with me?” Anna said to tát Bella

A. Anna reminded Bella to tát go to tát the show with her

B. Anna persuaded Bella to tát go to tát the show with her

C. Anna invited Bella to tát go to tát the show with her

D. Anna encouraged Bella to tát go to tát the show with her

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

There is no excuse for your late submission! You _______ the report by last Friday.

A. must have finished

B. needn’t have finished

C. should have finished

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

D. mightn’t have finished