peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

Câu hỏi:

12/11/2019 2,304

Bạn đang xem: peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

A. Ala-Gly.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án A.

Đipeptit không tồn tại phản xạ màu sắc biure.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 0,01 mol một aminoaxit X ứng dụng vừa phải đầy đủ với 40 ml hỗn hợp NaOH 0,25M. Mặt không giống 1,5 gam X ứng dụng vừa phải đầy đủ với 40 ml hỗn hợp KOH 0,5M. Tên gọi của X là

A. glyxin.

B. alanin

C. axit glutamic.

D. lysin.

Câu 2:

Cho 0,15 mol alanin vô 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp X. Cho X ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp HCl, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, chiếm được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 30,90.

B. 17,55.

C. 18,825

D. 36,375.

Câu 3:

Hỗn phù hợp X bao gồm 2 amino axit no (chỉ sở hữu group chức –COOH và –NH2 vô phân tử), vô cơ tỉ trọng mO:mN = 80 : 21. Để ứng dụng vừa phải đầy đủ với 3,83 gam lếu phù hợp X cần thiết 30 ml hỗn hợp HCl 1M. Mặt không giống, thắp cháy trọn vẹn 3,83 gam lếu phù hợp X cần thiết 3,192 lít O2(đktc). Dẫn toàn cỗ thành phầm cháy (CO2,H2O,N2) vô nước vôi vô dư thì lượng kết tủa chiếm được là

A. 15 gam.

 B. 20 gam.

 C. 10 gam.

D. 13 gam.

Câu 4:

Kết trái khoáy thực nghiệm của những hóa học cơ học X, Y, Z như sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Xem thêm: yếu tố nào đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ 3

Cu(OH)2 ở nhiệt độ phỏng thường

Dung dịch xanh lơ lam

Y

Nước brom

Mất màu sắc hỗn hợp Br2

Z

Quỳ tím

Hóa xanh

Các hóa học X, Y, Z thứu tự là

A. Ala-Ala-Gly, glucozơ, etyl amin.

B. Ala-Ala-Gly, glucozơ, anilin.

C. saccarozơ, glucozơ, anilin.

D. saccarozơ, glucozơ, metyl amin

Câu 5:

Cho 9,85 gam lếu phù hợp nhị amin no, đơn chức, đồng đẳng tiếp đến ứng dụng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp HCl chiếm được 18,975 gam muối bột. Công thức của nhị amin bên trên là

A. C3H9N và C4H11N.

B. CH5N và C2H5N.

C. CH5N và C2H7N.

D. C2H7Nvà C3H9N

Câu 6:

Chất nào là tại đây nằm trong loại amin bậc 1?

A. (CH3)3N

B. CH3NHCH3

C. CH3CH2NHCH3

D. CH3NH2

Câu 7:

Hỗn phù hợp M bao gồm nhị amin no, đơn chức, mạch hở X và Y (là đồng đẳng tiếp đến, MX < MY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M vô O2 chiếm được N2; 10,8 gam H2O và 6,72 lít CO2 (đktc). Chất Y là

A. propylamin

B. etylmetylamin

C. etylamin

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

D. butylamin