phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

Câu hỏi:

16/11/2019 51,755

Bạn đang xem: phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

C. xà chống hóa.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Phản ứng thủy phân este nhập môi trường thiên nhiên kiềm gọi là phản xạ xà hóa.

Tổng quát:

R-COO-R’ + NaOH H2O,to R-COONa + R’-OH

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xà chống hóa trọn vẹn một trieste X vị hỗn hợp NaOH nhận được 9,2 gam glixerol và 83,4 g muối bột của một axit Khủng no Y. Chất Y là:

A. axit linoleic.

B. axit oleic.

C. axit stearic.

D. axit panmitic.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Chất Khủng là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon nhiều năm, ko phân nhánh.

B. Chất Khủng ko tan nội địa.

C. Dầu ăn và dầu dung dịch trơn sở hữu nằm trong bộ phận thành phần.

D. Chất Khủng là thực phẩm cần thiết của loài người.

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn m gam một hóa học Khủng triglixerit cần thiết 1,61 mol O2, sinh đi ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho m gam hóa học Khủng bên trên ứng dụng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH thì lượng muối bột tạo ra trở thành là

A. 18,28 gam.

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

B. 17,42 gam.

C. 17,72 gam.

D. 18,68 gam.

Câu 4:

Cho 26,4 gam láo lếu ăn ý nhị hóa học cơ học sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, nhận được hỗn hợp X chứa chấp 28,8 gam láo lếu ăn ý muối bột và m gam ancol Y. Đun Y với hỗn hợp H2SO4 quánh ở nhiệt độ phỏng phù hợp nhận được hóa học cơ học Z sở hữu tỉ khối khá đối với Y vị 0,7. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 9,6.

B. 6,4.

C. 6,0.

D. 4,6.

Câu 5:

Thủy phân este X nhập môi trường thiên nhiên kiềm, nhận được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H2COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 6:

Este CH3COOC2H5 ứng dụng với NaOH sinh ra:

A. HCOONa, C2H5OH.

B. CH3CH2COONa, C2H5OH.

C. CH3COONa, C2H5OH.

Xem thêm: số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là

D. CH3COONa, CH3OH.