propen có tên gọi khác là

hint-header

Cập nhật ngày: 08-09-2022

Bạn đang xem: propen có tên gọi khác là


Chia sẻ bởi: Nguyễn toàn thắng


Propen mang tên gọi không giống là IUPAC

Chủ đề liên quan

B.14)Trong phân tử propen sở hữu số link xich quái (σ) là

Anken CH3CH=CHCH3 mang tên là

X sở hữu công thức cấu trúc CH2=CH-CH2-CH3. Tên gọi thường thì của X là

Danh pháp IUPAC của β -butilen là

But-2-en sở hữu công thức cấu trúc là

Cho anken sở hữu công thức:
Tên gọi của anken bên trên là

Cho anken sở hữu công thức:
Tên gọi của anken bên trên là IUPAC:

A

trans-3-metylpent-2-en.

D

trans-3-metylpent-3-en.

Số đồng phân cấu trúc anken sở hữu công thức phân tử C4H8

Số đồng phân mạch hở của C4H8

Số lượng đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10

Anken sau mang tên gọi là

A.14)Chất X sở hữu công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là

Anken X sở hữu công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên gọi của X theo dõi danh pháp IUPAC là

Anken X sở hữu công thức cấu trúc CH3–CH2–C(CH3)=CH2. Tên gọi của X là

X mang tên là 2,4-đimetylpent-2-en. X sở hữu công thức cấu trúc nào là sau đây?

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

A

.

B

.

C

.

D

.

Chất nào là tại đây sở hữu đồng phân hình học?

C

C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5.

D

C2H5–C(CH3)=C(CH3)–CH3.

Nhóm CH2=CH-CH2- mang tên là

Dãy bao gồm những anken được bố trí theo dõi sức nóng chừng sôi tăng dần dần là:

A

C2H4, C4H8, C3H6, C5H10.

B

C2H4, C3H6, C4H8, C5H10.

C

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

C5H10, C4H8, C3H6,C2H4.

D

C2H4, C3H6, C5H10, C4H8.