skills 2 unit 9 lớp 8

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skills 2 unit 9 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

1. Listen to lớn the news report and correct the following statements. 

(Nghe report thông tin và sửa những câu sau.)

1. A typhoon hit Nghe An Province early this morning.

(Một cơn lốc tiếp tục đổ xô vô tỉnh Nghệ An vô sáng sủa sớm ni.)

2. Only a few people were seriously injured in the storm.

(Chỉ đem một trong những người bị thương nặng trĩu vô cơn lốc.)

3. There wasn't any damage to lớn property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Không đem thiệt kiêng dè về gia sản bên trên Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển của Nghệ An.)

4. The storm had not weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão đang không suy giảm khi những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn cho tới điểm.)

5. According to lớn the weather bureau, the area will be rain-free over the next few days.

(Theo ban ngành khí hậu, điểm này tiếp tục không tồn tại mưa vô vài ba ngày cho tới.)

Phương pháp giải:

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to lớn property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to lớn Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to lớn safe areas, where temporary accommodation will be built to lớn house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to lớn continue over the next few days.

Dịch bài bác nghe:

Tỉnh Nghệ An bị tác động nặng trĩu quay về khi một cơn lốc tấn công vô điểm tối qua loa. Cơn bão chính thức vào thời gian 11 giờ tối và hoành hành xuyên suốt tối. Hàng chục con người bị thương nặng trĩu và hàng trăm ngàn người không giống bị mất mặt mái ấm cửa ngõ. Những cơn bão táp mạnh làm ra thiệt kiêng dè rộng lớn mang lại gia sản, bao hàm chúng ta cửa ngõ và công ty, nhất là ở Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An. Cơn bão tiếp tục yếu ớt chuồn khi team cứu hộ cứu nạn cho tới điểm này. Các sinh hoạt cứu hộ cứu nạn tiếp tục chính thức và nhiều người bị giắt kẹt trong số tòa mái ấm bị sập hoặc hư hỏng hư đang được cứu vãn bay. Công nhân hiện nay đang lau chùi và vệ sinh những miếng vụn còn sót lại kể từ cơn lốc kinh hoàng. nhà nước tiếp tục gửi khí giới cứu hộ cứu nạn cho tới Nghệ An, tương đương thức ăn và vật tư hắn tế. Những người bị mất mặt mái ấm cửa ngõ đang được đưa tới những điểm tin cậy, điểm những điểm tạm thời trú ẩn sẽ tiến hành kiến thiết. Cục khí hậu tiếp tục phát hành lưu ý lũ lụt mang lại Nghệ An và những tỉnh phụ cận khi mưa rộng lớn dự con kiến tiếp tục nối tiếp vô vài ba ngày cho tới.

Lời giải chi tiết:

Phần in đậm là phần được sửa lại

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

(Một cơn lốc nhiệt đới gió mùa tấn công vô Nghệ An tối qua loa.)

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

(Hàng tá người bị thương nặng trĩu vô cơn lốc.)

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Có thiệt kiêng dè rộng lớn về gia sản ở Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An.)

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão tiếp tục yếu ớt chuồn khi team cứu hộ cứu nạn cho tới điểm.)

5. According to lớn the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days. 

(Theo trung tâm dự đoán khí tượng thủy văn, mưa rộng lớn tiếp tục nối tiếp vô vài ba ngày cho tới.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and complete the data chart.

(Nghe lần tiếp nữa và hoàn thành xong bảng vấn đề.) 

Type of natural disaster

Typhoon

What is this disaster?

A powerful storm with severe (1) _______ and heavy rain.

When and where did the disaster occur?

- At about 11 p.m

- In Nghe An Province

What are the effects of this disaster?

- Dozens of people were seriously injured.

- Hundreds of others became (2) _______.

- Extensive (3) _______ was caused to lớn property, including homes and businesses.

- Heavy rain is expected to lớn continue and (4) _______ warnings have been issued.

What has been done to lớn help the victims of the disaster?

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

- Rescue workers are clearing up the (5) _______.

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

- People left homeless have been taken to lớn safe areas.

- Temporary (6) _______ will be built to lớn house them.

Lời giải chi tiết:

1. winds

2. homeless

3. damage

4. flood

5. debris

6. accommodation

Type of natural disaster

(Loại thiên tai)

Typhoon (Bão nhiệt độ đới)

What is this disaster?

(Thiên tai này là gì?)

A powerful storm with severe (1) winds  and heavy rain.

(Một cơn lốc kinh khủng với bão táp mạnh và mưa rộng lớn.)

When and where did the disaster occur?

(Thiên tai này xẩy ra lúc nào và ở đâu?)

- At about 11 p.m (Khoảng 11 giờ tối)

- In Nghe An Province (Ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this disaster?

(Những tác động của thiên tai này là gì?)

- Dozens of people were seriously injured.

(Hàng tá người đã biết thành thương nặng trĩu.)

- Hundreds of others became (2) homeless.

(Hàng trăm con người không giống phát triển thành người vô gia cư.)

Xem thêm: toán lớp 4 trang 120

- Extensive (3) damage  was caused to lớn property, including homes and businesses.

(Thiệt kiêng dè nguy hiểm với gia sản, bao hàm mái ấm cửa ngõ và gia sản.)

- Heavy rain is expected to lớn continue and (4) flood warnings have been issued.

(Mưa nặng trĩu phân tử được nghĩ rằng tiếp nối và lưu ý lũ lụt đang được thể hiện.)

What has been done to lớn help the victims of the disaster?

(Điều gì đang được thực hiện sẽ giúp hứng những nàn nhân của thảm họa?)

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

(Những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn tiếp tục cứu vãn được những người dân bị kẹt trong mỗi mái ấm sụp nhừ và bị đập diệt.)

- Rescue workers are clearing up the (5) debris.

(Nhân viên cứu hộ cứu nạn đang được dọn tinh khiết những miếng vụn.)

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

(Các khí giới cứu hộ cứu nạn, tương đương hoa màu và dung dịch thang đang được gửi cho tới.)

- People left homeless have been taken to lớn safe areas.

(Những người bị mất mặt mái ấm đang được đưa tới điểm tin cậy.)

- Temporary (6) accommodation will be built to lớn house them.

(Chỗ ở trong thời điểm tạm thời đang được xây mang lại chúng ta.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about.

(Em hoặc ai bại vô mái ấm gia đình trải đời qua loa một thảm họa vạn vật thiên nhiên chưa? Ghi chú nó vô bảng bên dưới. Thay vô bại, em đem viết lách một thảm họa vạn vật thiên nhiên nhưng mà em từng hiểu.)

Type of natural disaster

 

What is this disaster?

 

When and where did the disaster occur?

 

What are the effects of this disaster?

 

What has been done to lớn help the victims of the disaster?

 

Lời giải chi tiết:

Type of natural disaster 

(Loại thiên tai)

Drought 

(Hạn hán)

What is this disaster?

(Thảm họa này là gì?)

There was no rain for 6 months and the temperature was over 40 celcius degrees. 

(Không đem mưa trong nửa năm trời và nhiệt độ phỏng bên trên 40oC.)

When and where did the disaster occur?

(Thảm họa xẩy ra lúc nào và ở đâu?)

In the early of 2013 (Đầu năm 2013)

In Long An province (Ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this disaster?

(Những tác dụng của thảm họa này?)

The trees and animals died without water.

(Cây và động vật hoang dã bị tiêu diệt vì thế không tồn tại nước.)

The rice paddies were dry and died.

(Những đồng lúa bị khô rạn hạn và bị tiêu diệt.)

The soil was broken. 

(Đất bị nứt nẻ.)

People didn’t have enough water for daily activities.

(Người dân không tồn tại đầy đủ nước mang lại sinh hoạt mỗi ngày.)

What has been done to lớn help the victims of the disaster?

(Điều gì được sản xuất sẽ giúp mững nàn nhân thảm họa?)

The rescue workers brought water tanks to lớn villages to lớn provide water.

(Đội cứu hộ cứu nạn đem bám theo những bình nước cho tới những ngôi làng mạc nhằm hỗ trợ nước.)

People were limited to lớn go out on day. 

(Người tao bị giới hạn rời khỏi ngoài vô buổi ngày.)

Bài 4 a

Video chỉ dẫn giải

4.a. Use your notes in 3 to lớn write a news report.

(Sử dụng xem xét vô bài bác 3, viết lách 1 thông tin.)

Lời giải chi tiết:

A severe drought in Long An Province

A severe drought seriously affected a large area in Long An province in early 2013. There had been no rain for 6 months and the temperature reached over 40 degrees Celsius. The drought had serious consequences. In drought areas, the trees and animals died gradually for lack of water. The rice paddies withered and the soil was broken. The people in affected areas didn’t have enough water for their daily activities. To save the desperate situation, hundreds of rescue workers were sent to lớn the drought areas. They brought water tanks to lớn help the thirsty villagers. Moreover, the villagers were advised to lớn limit their outside activities by day. It was expected that the situation would improve soon.

Tạm dịch:

Một mùa hạn hán nguy hiểm ở tỉnh Long An

Một mùa hạn hán nguy hiểm tiếp tục tác động áp lực cho tới một vùng to lớn ở tỉnh Long An đầu xuân năm mới 2013. Không đem mưa trong nửa năm và nhiệt độ phỏng lên tới mức 40oC. Hạn hán này đã nhằm lại những kết quả rộng lớn lao. Trong những điểm bị hạn hán, cây cỏ và động vật hoang dã bị tiêu diệt dần dần vì như thế háo nước. Những cánh đồng lúa bị tiêu diệt thô và khu đất đai nứt nẻ. Con đứa ở điểm bị tác động không tồn tại đầy đủ nước cho những sinh hoạt mỗi ngày. Để cứu vãn vắng tanh tình hình nguy khốn cung cấp, hàng trăm ngàn nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn được gởi cho tới điểm bị hạn hán. Họ rước những bình nước cho tới gom những người dân dân làng mạc đang được bị tiêu diệt khát. Hơn thế nữa, dân làng mạc được khuyên nhủ số lượng giới hạn những sinh hoạt phía bên ngoài vô buổi ngày. Mọi người đang được mong ngóng tình hình tiếp tục sớm được nâng cao.

Bài 4 b

4b. Swap news reports with a partner and review each other's drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to lớn class.

(Trao thay đổi vấn đề với cùng 1 bạn làm việc và xem xét lại phiên bản nháp của từng người. Ôn lại và sửa nếu như cần thiết. Sau bại trình diễn report ở đầu cuối mang lại lớp.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 9

7. 

8. 

9.