some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Câu hỏi:

18/03/2020 129,085

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Some manufacturers are not only (A) raising their prices (B) but also (C) decreasing the production of their products (D) as well.

D. as well

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Câu trúc: - not only ....but also ~ not only ....but ....as well (không những ....nhưng mà còn)

E.g: She not only sings beautifully but also dances well.

Dịch: Một số nhà phát triển không chỉ đội giá trở thành mà còn phải tách năng suất của những thành phầm.

Do đó: as well => lược bỏ

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Tom may get into hot water when driving at full tốc độ after drinking wine.

A. get into trouble

B. stay safe  

C. fall into disuse  

D. keep calm

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Emissions from factories and exhaust fumes from vehicles can have detrimental effects on our health.

A. beneficial        

B. neutral    

C. needy     

D. harmful

Câu 3:

Your sister seldom cooks meals, _________?

A. did she  

B. didn’t she         

Xem thêm: đạo hàm của căn x

C. does she 

D. doesn’t she

Câu 4:

On my birthday, my mother gave mạ a _________.

A. new xanh rớt German car 

B. blue German new car

C. new German xanh rớt car

D. German new xanh rớt car

Câu 5:

- Hoa: “Would you mind closing the door?” - Hung: “ _________.”

A. Yes, of course. Are you tired?

B. No, not at all. I’ll vì thế it nowChọn đáp án B

Hoa: “Phiền chúng ta ngừng hoạt động lại hộ bản thân được không?”

Hung: “ _________”  

A. Ừ, tất yếu là phiền rồi. Cậu mệt mỏi à?

B. Không, ko phiền gì. Tớ tiếp tục đóng góp ngay lập tức.

C. Có. Cậu rất có thể đóng góp này lại.

D. Đừng phiền lòng. Cứ kế tiếp đi

C. Yes, I vì thế. You can close it.

D. Don’t worry. Go ahead!

Câu 6:

All candidates will be treated equally, _________ of their age or background.

A. irrelevant         

B. discounting      

C. notwithstanding         

Xem thêm: bác hồ bao nhiêu tuổi

D. irrespective