speech is one of the most important

5 Read the following paragraph and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gaps.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác quá hạn sử dụng.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng chính sách toàn screen

Xem thêm: the bomb exploded in the garage

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Typing text

Font: