the noise next door did not stop until after midnight

Câu hỏi:

31/03/2020 46,668

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions from 26 vĩ đại 28.

Bạn đang xem: the noise next door did not stop until after midnight

The noise next door did not stop until after midnight.

A. It was not until after midnight that the noise next door stopped

Đáp án chủ yếu xác

B. Not until after midnight did the noise next door stopped

C. The noise next door stopped at midnight

D. It was midnight that the noise next door stopped

Đáp án A

Cấu trúc It is/ was not until... that... + S + V được dùng làm nhấn mạnh vấn đề khoảng tầm thời hạn hoặc thời gian nhưng mà một vấn đề xẩy ra.

Tiếng tiếng ồn căn nhà lân cận ko tạm dừng cho tới tận sau nửa đêm

= A. It was not until after midnight that the noise next door stopped.: Mãi cho đến sau nửa tối giờ đồng hồ tiếng ồn trong nhà lân cận mới nhất tạm dừng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions from 9 vĩ đại 20

Many young people have objected vĩ đại _______ marriage, which is decided by the parents of the bride and groom.

A. sacrificed

B. contractual

C. agreed

D. shared

Câu 2:

Mark the letter (A, B, C or D) on your answer sheet vĩ đại indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the sentences from 34 vĩ đại 35.

Billy, come and give má a hand with cooking.

A. help

B. prepared

C. attempt

D. be busy

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions from 26 vĩ đại 28.

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

He started working as an engineer 5 years ago.

A. He has worked as an engineer for 5 years

B. He was working as an engineer 5 years ago

C. He didn’t work as an engineer any more

D. He has started working as an engineer since 5 years ago

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions from 9 vĩ đại 20

I think your mother should let you _______ your own mind.

A. vĩ đại make up

B. make up

C. making up

D. made up

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 36 vĩ đại 37.

Anna jogs every morning. It is very good for her health.

A. Anna jogs every morning that is very good for her health.

B. Anna jogs every morning, which is very good for her health

C. Anna jogs every morning and then it is good for her health.

D. Anna jogs every morning and is good for her health.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlinedpart that needs correction in each of the following questions from 21 vĩ đại 23.

They are planning on attending the convention _______ next month, and so I am.

A. ví I am

B. and

C. planning

Xem thêm: cách chứng minh tam giác đồng dạng

D. on attending