tiếng anh 7 unit 8 communication


1. Listen and read the conversations. Pay attention to lớn the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Listen to lớn the conversation and fill in the blanks with the words you hear. 4. Work in groups. Do a survey about your group members' favourite films 5. Report your results to lớn the class.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 8 communication

Video chỉ dẫn giải

Everyday English

Accepting and declining suggestions

(Đồng ý và kể từ chối tiếng đề nghị)

1. Listen and read the conversations. Pay attention to lớn the highlighted sentences.

(Nghe và phát âm những cuộc chat chit. Chú ý cho tới những câu được lưu lại.)

Tom: How about going to lớn the cinema tonight? 

(Hay tối ni nằm trong coi phim đi?)

Anna: That's a great idea. 

(Đó là một trong ý tưởng phát minh tuyệt đấy.)

Minh: Let's go to lớn see A Nightmare at Sao Mai Cinema tonight. 

(Tối ni cút nằm trong coi phim "A Nightmare" bên trên rạp chiếu phim Sao Mai nhé.)

Mi: I'd love to lớn, but that's too far for bu to lớn travel. 

(Mình vô cùng mến, tuy nhiên rạp chiếu phim ê vượt lên xa thẳm nhằm bản thân rất có thể cho tới.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations.

(Làm việc bám theo cặp. Thực hiện tại những cuộc chat chit tương tự động với những trường hợp sau.)

- Student A suggests going to lớn the cinema and student B accepts. 

(Học sinh A ý kiến đề xuất cút coi phim và học tập sinh B đồng ý.)

- Student A suggests going for a picnic but student B declines. 

(Học sinh A ý kiến đề xuất cút dã nước ngoài tuy nhiên học viên B kể từ chối.)

- Student A suggests playing badminton. after school and student B accepts.

 (Học sinh A đề nghị chơi cầu lông sau giờ học tập và học viên B đồng ý.)

Lời giải chi tiết:

1. Student A suggests going to lớn the cinema and student B accepts.

(Học sinh A ý kiến đề xuất cút coi phim và học tập sinh B đồng ý.)

A: How about going to lớn the cinema at weekend?

(Cuối tuần này nằm trong cút coi phim thì sao?)

B: That’s a good idea.

(Đó là một trong ý tưởng phát minh ấn tượng.)

2. Student A suggests going for a picnic but student B declines.

(Học sinh A ý kiến đề xuất cút dã nước ngoài tuy nhiên học viên B kể từ chối.)

A: How about going for a picnic at weekend?

(Cuối tuần này nằm trong cút dã nước ngoài thì sao?)

B: I’d love to lớn, but I have to lớn prepare for the midterm test.

(Tôi vô cùng mến tuy nhiên tôi nên sẵn sàng cho tới bài xích kiểm mô tả đằm thắm kì.)

3. Student A suggests playing badminton. after school and student B accepts. 

(Học sinh A đề nghị chơi cầu lông sau giờ học tập và học viên B đồng ý.)

A: How about going to lớn play badminton tomorrow?

(Ngày mai này nằm trong đùa cầu lông thì sao?)

B: That’s a good idea.

(Đó là một trong ý tưởng phát minh ấn tượng.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

A survey about films (Khảo sát về những phim)

3. Listen to lớn the conversation and fill in the blanks with the words you hear.

(Nghe đoạn đối thoại và điền những kể từ chúng ta nghe được nhập vị trí trống không.)

Tom: Hi Lan. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?

Lan: Sure. Go ahead.

Tom: What kind of films vì thế you lượt thích (1) _______?

Lan: I love (2) _______.

Tom: What's the name of your (3) _______ comedy?

Lan: It's Dr Johnny.

Tom: Who (4) _______ in it?

Lan: Bill Harris.

Tom: What vì thế you think of it?

Lan: It's very (5) _______

Tom: Thank you.

Lời giải chi tiết:

(1) best

(2) comedies

(3) favourite

(4) stars

(5) funny

Tom: Hi Lan. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?

(Chào Lan. Tớ đang khiến một cuộc tham khảo về phim. Tớ rất có thể chất vấn cậu vài ba câu được không?)

Lan: Sure. Go ahead.

(Chắc chắn rồi. Cậu chất vấn cút.) 

Tom: What kind of films vì thế you lượt thích (1) best?

(Cậu mến phân mục phim nào là nhất?) 

Lan: I love (2) comedies.

(Tớ vô cùng mến phim hài.)

Tom: What's the name of your (3) favourite comedy?

(Tên của bộ phim truyện hài yêu thương mến của cậu là gì?) 

Lan: It's Dr Johnny.

(Là Dr Johnny.) 

Tom: Who (4) stars in it?

(Ai hùn mặt mày nhập phim vậy?) 

Lan: Bill Harris.

Tom: What vì thế you think of it?

(Cậu suy nghĩ gì về nó?) 

Lan: It's very (5) funny.

(Nó vô cùng vui nhộn.) 

Tom: Thank you.

(Cảm ơn cậu nhé.) 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Do a survey about your group members' favourite films.

(Làm việc group. Thực hiện tại một cuộc tham khảo về những bộ phim truyện yêu thương mến của những member nhập group của chúng ta.)

Member's name 

(Tên trở nên viên)

Lan

Name of the film 

(Tên phim)

Dr Johnny

Type of film 

(Thể loại phim)

comedy (hài kịch)

Main actor(s) / actress(es) 

(Nam/ Nữ trình diễn viên chính)

Bill Harris

Reviews 

Xem thêm: chức năng của thị trường

(Nhận xét)

very funny (rất hài hước)

Lời giải chi tiết:

1.

Me: Hi Minh. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?

(Chào Minh. Mình đang khiến một bài xích tham khảo về phim. Mình rất có thể chất vấn chúng ta vài ba câu không?)

Minh: Certainly. Go ahead.

(Tất nhiên rồi. Bắt đầu thôi.)

Me: What kind of films vì thế you like?

(Thể loại phim chúng ta yêu thương mến là gì?)

Minh: I love horror films.

(Mình mến phim kinh dị.)

Me: What's the name of your favorite horror?

(Tên của bộ phim truyện kinh dị yêu thương mến của chúng ta là gì?)

Minh: It's The conjuring.

(Đó là phim “The conjuring.)

Me: Who stars in it?

(Ai là kẻ nhập cuộc bộ phim truyện đó?)

Minh: Vera Farmiga.

(Diễn viên Vera Farmiga.)

Me: What vì thế you think of it?

(Bạn suy nghĩ gì về nó?)

Minh: It's very scary.

(Nó rất đáng để kinh khủng.)

Me: Thank you.

(Cảm ơn chúng ta.)

2.

Me: Hi Nga. I'm doing a survey about films. Can I ask you some questions?

(Chào Nga. Mình đang khiến một bài xích tham khảo về phim. Mình rất có thể chất vấn chúng ta vài ba câu không?)

Nga: Of course.

(Tất nhiên rồi.)

Me: What kind of films vì thế you like?

(Thể loại phim chúng ta yêu thương mến là gì?)

Nga: I love romantic films.

(Mình mến phim romantic.)

Me: What's the name of your favorite romantic film?

(Tên của bộ phim truyện romantic yêu thương mến của chúng ta là gì?)

Nga: It's Titanic.

(Đó là phim “Titanic”.)

Me: Who stars in it?

(Ai là kẻ nhập cuộc bộ phim truyện đó?)

Nga: Leonardo Dicaprio and Katte Winslet

(Diễn viên Leonardo Dicaprio và Katte Winslet.)

Me: What vì thế you think of it?

(Bạn suy nghĩ gì về nó?)

Nga: It's very moving.

(Nó vô cùng cảm động.)

Me: Thank you.

(Cảm ơn chúng ta.)

Member's name

 (tên trở nên viên)

Lan

Minh 

Nga

Name of the film 

(tên phim)

Dr. Johnny

The conjuring 

Titanic

Type of film

 (thể loại phim)

Comedy

(hài kịch)

Horror film 

(phim kinh dị)

Romantic Film

(phim lãng mạn)

Main actor(s) / actress(es) 

(diễn viên chính)

Bill Harris

Vega Farmiga 

Leonardo Dicaprio, Katte Winslet

Reviews 

(đánh giá)

very funny

(rất hài hước)

 very scary

(rất xứng đáng sợ)

very moving

(rất cảm động)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Report your results to lớn the class.

(Trình bày thành phẩm của chúng ta trước cả lớp.)

Example:

In our survey we interviewed three members: Lan,... and... Lan likes comedies best. Her favourite comedy is...

(Trong cuộc tham khảo, bọn chúng tôi đã phỏng vấn tía trở nên viên: Lan,... và... Lan mến phim hài nhất. Sở phim hài yêu thương mến của cô ý ấy là...)

Lời giải chi tiết:

In our survey, we interviewed three members: Lan, Minh and Nga. Firstly, Lan likes comedies best. Her favourite comedy is Dr. Johnny. This film is very funny. Bill Harris is the main actor in this film. Secondly, The conjuring is the favourite horror film of Minh. He likes this kind of film very much. Vega Farmiga is the actress in this film. Minh feels very scared when he saw The conjuring. Finally, Nga likes romantic films best. Her favourite film is Titanic. This film is very moving. Leonardo Dicaprio and Katte Winslet are stars in it.

Tạm dịch:

Trong cuộc tham khảo, công ty chúng tôi vẫn phỏng vấn tía trở nên viên: Lan, Minh và Nga. Thứ nhất, Lan mến phim hài nhất. Sở phim hài yêu thương mến của cô ý là phim “Dr Johnny”. Sở phim này vô cùng vui nhộn. Bill Harris là phái nam trình diễn viên chủ yếu nhập phim này. Thứ nhì, phim “The conjuring” là bộ phim truyện kinh dị Minh yêu thương mến nhất. Cậu ấy vô cùng mến phân mục phim này. Vega Farmiga là cô diễn viên của bộ phim truyện này. Minh cảm nhận thấy vô cùng kinh khủng khi nhìn coi phim “The conjuring”. Cuối nằm trong, Nga mến nhất những bộ phim truyện tình yêu. Sở phim yêu thương mến của chúng ta ấy là Titanic. Sở phim này vô cùng cảm động. Leonardo Dicaprio và Katte Winslet là những trình diễn viên của bộ phim truyện.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to lớn talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to lớn complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to lớn their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to lớn the conversation again. Choose the best answer to lớn each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 A Closer Look 2

  1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to lớn complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to lớn complete each sentence. 5. GAME Chain story

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: công thức tính diện tích hình tròn

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.