tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to lớn meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to lớn the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects to lớn study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let mạ put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ cửa ngõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. quý khách hàng đang được sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một chút ít.

Vy: Ồ, đó là Duy, các bạn mới mẻ của tớ.

Phong: Chào Duy. Rất mừng được gặp gỡ các bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống mới đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của người tiêu dùng nhìn nặng trĩu nhỉ.

Duy: Ừm! Mình đem sách mới mẻ, và tất cả chúng ta đem những môn học tập mới mẻ nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới mẻ nữa, Duy à! quý khách hàng nhìn bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tao luôn luôn nhìn sáng ngời vô cỗ đồng phục của tớ.

Phong: Chờ bản thân đem đồng phục nhé. Sau tê liệt tất cả chúng ta rất có thể chuồn.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài bác đối thoại và ghi lại Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go to lớn the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects to lớn study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go to lớn the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là các bạn của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong phát biểu Duy nhìn bảnh bao khi diện đồng phục.)

4. They have new subjects to lớn study.

(Họ đem những môn học tập mới mẻ.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang diện đồng phục của ngôi trường.)

Xem thêm: tả một người mà em yêu quý

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ vô sườn vào cụ thể từng địa điểm rỗng.)

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ to lớn the same school? - Yes, they bởi.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích to lớn study? - I Like to lớn study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh đem đồng phục của mình vô loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy mang trong mình 1 người các bạn mới mẻ là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they bởi.

( - Phong, Vy và Duy đem học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn nhìn thông thoáng khi diện cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích to lớn study? - I lượt thích to lớn study English and history.

(Bạn mến học tập môn gì? - Tôi mến học tập giờ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau tê liệt nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây viết chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng nhưng mà em phát hiện ra vô vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn