toán lớp 5 trang 176

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 176

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(683 × 35;\)                     \(1954 × 425 ;\)                       \(2438 × 306 ;\)

b) \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35};\)                      \( \dfrac{9}{22} \times 55;\)                           \( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34};\)

c) \(36,66 : 7,8 ;\)                  \(15,7 : 6,28 ;\)                     \(27,63 : 0,45 ;\)

d) \(16\) giờ \(15\) phút \(: 5\);                \(14\) phút \(36\) giây \(: 12\).

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo dõi những quy tắc tiếp tục học tập về quy tắc nhân hoặc quy tắc phân tách số thập phân.

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

- Muốn phân tách nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

b)  \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35} = \dfrac {7 \times 3}{9 \times 35}\) \(=\dfrac {7 \times 3}{3 \times 3\times 7 \times 5}=\dfrac {1}{15};\)

\( \dfrac{9}{22} \times 55 =\dfrac {9\times 55}{22}\) \(=\dfrac {9 \times 5 \times 11}{2 \times 11}=\dfrac {45}{2}  ;\)                    

\( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34} = \dfrac {11}{17} \times \dfrac {34}{33}\) \(=\dfrac {11 \times 34}{17 \times 33}=\dfrac {11 \times 2 \times 17}{17 \times 3\times 11 }=\dfrac {2}{3}; \)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

\(a)\; 0,12 \times  x = 6\) ;                                      \(b) \;x : 2,5 = 4\) ;

\(c) \;5,6 : x = 4\) ;                                          \(d) \;x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\) .

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn mò mẫm quá số chưa chắc chắn tớ lấy tích phân tách mang đến quá số tiếp tục biết.

- Muốn mò mẫm số bị phân tách tớ lấy thương nhân với số phân tách.

- Muốn mò mẫm số phân tách tớ lấy số bị phân tách chia mang đến thương.

Lời giải chi tiết:

a) \(0,12 \times  x = 6 \)                  

                 \(x = 6 : 0,12\)                            

                 \(x = 50\).

b) \(x : 2,5 = 4\)

              \(x = 4 \times  2,5\)

              \(x = 10\).

c) \(5,6 : x = 4 \)                                     

              \(x = 5,6 : 4\)   

              \(x = 1,4\)

d) \( x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\)

                  \(x =\dfrac{2}{5}: 0,1 \)

                  \(x = \dfrac{2}{5} : \dfrac{1}{10}\)

                  \(x =\dfrac{2}{5} \times \dfrac{10}{1} \) 

                  \(x = 4\)

Xem thêm: johnny used to be one of the most

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong phụ vương ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối tê liệt, ngày loại nhị bán tốt 40% số lối tê liệt. Hỏi ngày loại phụ vương siêu thị tê liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tìm số lối chào bán ngày loại nhất

- Số lối chào bán ngày loại phụ vương = số lối chào bán nhập phụ vương ngày \(-\) số lối chào bán ngày loại nhất \(-\) số lối chào bán ngày loại nhị. 

Cách 2 :

- Tìm tỉ số Phần Trăm của số lối chào bán ngày loại phụ vương đối với tổng số lối chào bán nhập phụ vương ngày.

- Tìm số đường chào bán ngày loại phụ vương.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba ngày: 2400 kilogam đường

Ngày loại nhất: 35% số đường

Ngày loại hai: 40% số đường

Ngày loại 3: ... kilogam đường?

Bài giải

Cách 1 :

Ngày loại nhất siêu thị bán tốt số ki-lô-gam đường là:

              2400 : 100 × 35 = 840 (kg)

Ngày loại nhị cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

               2400 : 100 × 40 = 960 (kg)

Ngày loại phụ vương cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

               2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

                                Đáp số: 600kg lối.

Cách 2 :

Số lối bán tốt ngày loại phụ vương rung rinh số Phần Trăm số lối bán tốt nhập cả phụ vương ngày là:

             100% – (35% + 40%) = 25%

Ngày loại phụ vương siêu thị chào bán được số ki-lô-gam đường là:

            2400 : 100 × 25 = 600 (kg)

                               Đáp số: 600kg lối. 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị chào bán hoa quả trái cây (trái cây) nhận được \(1800000\) đồng, tính rời khỏi số chi phí lãi vị \(20\%\) số chi phí mua sắm. Hỏi chi phí vốn liếng để sở hữ số hoa quả trái cây này đó là từng nào đồng ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  chi phí chào bán = tiến thủ vốn liếng + chi phí lãi. 

Lời giải chi tiết:

Coi số chi phí vốn liếng để sở hữ số hoa quả trái cây này đó là \(100\%\).

Tiền chào bán hoa quả trái cây rung rinh số Phần Trăm đối với chi phí vốn liếng là:

         \(100\% + 20\% = 120\% \)

Xem thêm: nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít

Số chi phí vốn liếng để sở hữ hoa quả trái cây là:

     \(1800000 : 120\times 100= 1500000\) (đồng)

                                Đáp số: \(1500000\) đồng.