toán lớp 5 trang 176

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 176

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(683 × 35;\)                     \(1954 × 425 ;\)                       \(2438 × 306 ;\)

b) \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35};\)                      \( \dfrac{9}{22} \times 55;\)                           \( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34};\)

c) \(36,66 : 7,8 ;\)                  \(15,7 : 6,28 ;\)                     \(27,63 : 0,45 ;\)

d) \(16\) giờ \(15\) phút \(: 5\);                \(14\) phút \(36\) giây \(: 12\).

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo dõi những quy tắc tiếp tục học tập về quy tắc nhân hoặc quy tắc phân tách số thập phân.

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

- Muốn phân tách nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

b)  \( \dfrac {7}{9} \times  \dfrac {3}{35} = \dfrac {7 \times 3}{9 \times 35}\) \(=\dfrac {7 \times 3}{3 \times 3\times 7 \times 5}=\dfrac {1}{15};\)

\( \dfrac{9}{22} \times 55 =\dfrac {9\times 55}{22}\) \(=\dfrac {9 \times 5 \times 11}{2 \times 11}=\dfrac {45}{2}  ;\)                    

\( \dfrac {11}{17} :  \dfrac {33}{34} = \dfrac {11}{17} \times \dfrac {34}{33}\) \(=\dfrac {11 \times 34}{17 \times 33}=\dfrac {11 \times 2 \times 17}{17 \times 3\times 11 }=\dfrac {2}{3}; \)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

\(a)\; 0,12 \times  x = 6\) ;                                      \(b) \;x : 2,5 = 4\) ;

\(c) \;5,6 : x = 4\) ;                                          \(d) \;x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\) .

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn mò mẫm quá số chưa chắc chắn tớ lấy tích phân tách mang đến quá số tiếp tục biết.

- Muốn mò mẫm số bị phân tách tớ lấy thương nhân với số phân tách.

- Muốn mò mẫm số phân tách tớ lấy số bị phân tách chia mang đến thương.

Lời giải chi tiết:

a) \(0,12 \times  x = 6 \)                  

                 \(x = 6 : 0,12\)                            

                 \(x = 50\).

b) \(x : 2,5 = 4\)

              \(x = 4 \times  2,5\)

              \(x = 10\).

c) \(5,6 : x = 4 \)                                     

              \(x = 5,6 : 4\)   

              \(x = 1,4\)

d) \( x \times 0,1 = \dfrac{2}{5}\)

                  \(x =\dfrac{2}{5}: 0,1 \)

                  \(x = \dfrac{2}{5} : \dfrac{1}{10}\)

                  \(x =\dfrac{2}{5} \times \dfrac{10}{1} \) 

                  \(x = 4\)

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong phụ vương ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% số lối tê liệt, ngày loại nhị bán tốt 40% số lối tê liệt. Hỏi ngày loại phụ vương siêu thị tê liệt bán tốt từng nào ki-lô-gam lối ?

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tìm số lối chào bán ngày loại nhất

- Số lối chào bán ngày loại phụ vương = số lối chào bán nhập phụ vương ngày \(-\) số lối chào bán ngày loại nhất \(-\) số lối chào bán ngày loại nhị. 

Cách 2 :

- Tìm tỉ số Phần Trăm của số lối chào bán ngày loại phụ vương đối với tổng số lối chào bán nhập phụ vương ngày.

- Tìm số đường chào bán ngày loại phụ vương.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Ba ngày: 2400 kilogam đường

Ngày loại nhất: 35% số đường

Ngày loại hai: 40% số đường

Ngày loại 3: ... kilogam đường?

Bài giải

Cách 1 :

Ngày loại nhất siêu thị bán tốt số ki-lô-gam đường là:

              2400 : 100 × 35 = 840 (kg)

Ngày loại nhị cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

               2400 : 100 × 40 = 960 (kg)

Ngày loại phụ vương cửa ngõ hàng bán được số ki-lô-gam đường là:

               2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

                                Đáp số: 600kg lối.

Cách 2 :

Số lối bán tốt ngày loại phụ vương rung rinh số Phần Trăm số lối bán tốt nhập cả phụ vương ngày là:

             100% – (35% + 40%) = 25%

Ngày loại phụ vương siêu thị chào bán được số ki-lô-gam đường là:

            2400 : 100 × 25 = 600 (kg)

                               Đáp số: 600kg lối. 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị chào bán hoa quả trái cây (trái cây) nhận được \(1800000\) đồng, tính rời khỏi số chi phí lãi vị \(20\%\) số chi phí mua sắm. Hỏi chi phí vốn liếng để sở hữ số hoa quả trái cây này đó là từng nào đồng ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  chi phí chào bán = tiến thủ vốn liếng + chi phí lãi. 

Lời giải chi tiết:

Coi số chi phí vốn liếng để sở hữ số hoa quả trái cây này đó là \(100\%\).

Tiền chào bán hoa quả trái cây rung rinh số Phần Trăm đối với chi phí vốn liếng là:

         \(100\% + 20\% = 120\% \)

Xem thêm: vịnh hạ long thuộc tỉnh nào

Số chi phí vốn liếng để sở hữ hoa quả trái cây là:

     \(1800000 : 120\times 100= 1500000\) (đồng)

                                Đáp số: \(1500000\) đồng.