toán lớp 5 trang 53 54

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 53 54

Tính: 

Phương pháp giải:

 - Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số bất ngờ.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) \(72,1 - 30,4\);               b) \(5,12 - 0,68\);              c) \(69 - 7,85\).

Phương pháp giải:

Muốn trừ một trong những thập phân mang đến một trong những thập phân tao thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

- Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số bất ngờ.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Lưu ý với câu c: Coi \(69 = 69,00\) tao triển khai quy tắc tính \(69,00 - 7,85\) như thông thường.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một thùng đựng \(28,75 kg\) lối. Người tao lấy kể từ thùng cơ đi ra \(10,5kg\) lối, sau này lại lôi ra \(8kg\) lối nữa. Hỏi vô thùng còn từng nào ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

- Tính số lối đang được lôi ra : \(10,5kg + 8kg\) 

- Tính số lối sót lại \(=\) số lối ban sơ \(-\) số lối đang được lôi ra.

Xem thêm: công thức tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thùng đựng: 28,75 kilogam đường

Lấy ra: 10, 5 kilogam đường

Lấy ra: 8kg lối nữa

Còn lại: ... kilogam đường?

Bài giải

Người tao lôi ra toàn bộ số ki-lô-gam lối là:

               \(10,5 + 8 = 18,5 \;(kg)\)

Trong thùng sót lại số ki-lô-gam lối là:

               \(28,75 - 18,5 =10,25 \;(kg)\)

                            Đáp số: \(10,25kg\) lối.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1: Đường vội vàng khúc ABC nhiều năm \(4,29m\), vô cơ đoạn trực tiếp AB nhiều năm \(1,84m\). Hỏi đoạn trực tiếp BC nhiều năm từng nào mét?

Ta nên triển khai quy tắc trừ:   \(4,29 - 1,84 =\; ?\; m\)

Ta có:       \(4,29m = 429 centimet \)  

                \(1,84m = 184 cm\)

                \(\begin{array}{l}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{429\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{184\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,245\,\,(cm)}\end{array}\\245cm = 2,45m\end{array}\)

 Vậy:        \(4,29 - 1,84 = 2,45 \;(m).\)

Thông thông thường tao bịa đặt tính rồi thực hiện như sau:

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{4,29\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\{1,84\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,2,45\,\,(m)}\end{array}\)

 Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số bất ngờ.

 Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

b) Ví dụ 2:    \(45,8 - 19,26 = \;?\)

                 \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{\,45,8\,\,\,\,\,}\\{19,26\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,26,54}\end{array}\)

 Coi \(45,8\) là \(45,80\) rồi trừ như trừ những số bất ngờ.

 Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ.

Muốn trừ một trong những thập phân mang đến một trong những thập phân tao thực hiện như sau:

- Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho những chữ số ở và một mặt hàng bịa đặt trực tiếp cột nhau.

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

- Thực hiện nay quy tắc trừ như trừ những số bất ngờ.

- Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những vệt phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số tại đoạn thập phân của số bị trừ thấp hơn số chữ số tại đoạn thập phân của số trừ, thì tao hoàn toàn có thể ghi chép tăng một trong những tương thích chữ số \(0\) vô phía bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ những số bất ngờ.