vùng kết thúc của gen là vùng

hint-header

Cập nhật ngày: 13-02-2022

Bạn đang xem: vùng kết thúc của gen là vùng


Chia sẻ bởi: Trần Văn Ngọc


Vùng kết thúc giục của ren là vùng

đem tín hiệu phát động và trấn áp quy trình phiên mã

B

đem tín hiệu kết thúc giục phiên mã

C

quy tấp tểnh trình tự động bố trí những aa vô phân tử prôtêin

D

đem vấn đề mã hoá những aa.

Chủ đề liên quan

Vùng mã hóa của một ren cấu tạo đem tầm quan trọng gì?

A

khắc chế quy trình phiên mã.

B

Mang vấn đề DT mã hóa những axit amin.

C

Mang tín hiệu khởi điểm quy trình phiên mã.

D

Mang tín hiệu xong xuôi quy trình dịch mã.

Vùng điều tiết vô ren cấu tạo nằm tại địa điểm nào?

A

Đầu 3' của mạch mã gốc.

B

Đầu 3' của mạch bổ sung cập nhật.

C

Đầu 5' của mạch mã gốc.

D

Đầu 5' của mạch bổ sung cập nhật.

Chức năng vùng điều tiết vô ren cấu tạo gồm:
1. chứa chấp ren khắc chế quy trình phiên mã.
2. chứa chấp vùng phát động quy trình phiên mã.
3. chứa chấp trình tự động nuclêôtit điều tiết quy trình phiên mã.
4. chung ARN - pôlimeraza phân biệt và link nhằm phát động quy trình phiên mã.
Tổ vừa ý trúng gồm:

Gen đem vùng mã hóa liên tiếp được gọi là

Vùng mã hóa vô ren cấu tạo của loại vật nhân thực không giống loại vật nhân sơ là

A

không tồn tại những đoạn itron.

B

không tồn tại những đoạn êxôn.

Mã DT là

A

toàn cỗ những nuclêôtit và axit amin ở tế bào.

B

từng nuclêôtit ở axit nuclêic, bao gồm cả ren và ARN.

C

trình tự động nuclêôtit đem vấn đề mã hóa axit amin.

D

chuỗi những axit amin ở prôtêin quy tấp tểnh tính trạng.

Mã DT đem điểm sáng là

A

mã cỗ một, tức là cứ một nuclêôtit xác lập một loại aa.

B

mã cỗ tư, tức là cứ tư nuclêôtit xác lập một loại aa.

C

mã cỗ phụ thân, tức là cứ phụ thân nuclêôtit xác lập một loại aa.

D

mã cỗ nhì, tức là cứ nhì nuclêôtit xác lập một aa.

Mã DT mang ý nghĩa thoái hoá, tức là:

A

nhiều cỗ phụ thân không giống nhau nằm trong mã hoá cho 1 loại axit amin

B

toàn bộ những loại đều sử dụng công cộng nhiều cỗ mã di truyền

C

toàn bộ những loại đều sử dụng công cộng một cỗ mã di truyền

D

một cỗ phụ thân mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Mã DT đem tính thông dụng, tức là

A

toàn bộ những loại đều sử dụng công cộng nhiều cỗ mã DT

B

nhiều cỗ phụ thân nằm trong xác lập một axit amin

C

một bô phụ thân mã DT chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

D

toàn bộ những loại đều sử dụng công cộng một cỗ mã DT, trừ một vài ba loại nước ngoài lệ

Nội dung nào là bên dưới đấy là không đúng?

A

Có nhiều mã cỗ phụ thân không giống nhau nằm trong mã hóa cho 1 axit amin.

B

Vì đem 4 loại nuclêôtit không giống nhau và mã DT là mã cỗ phụ thân nên sẽ sở hữu 43 = 64 mã cỗ phụ thân không giống nhau.

C

Mỗi mã cỗ phụ thân rất có thể mã hóa cho 1 hoặc một số trong những axit amin không giống nhau.

D

Các mã cỗ phụ thân ko ck gối lên nhau và ở sau đó nhau.

Thông tin yêu DT được mã hóa vô ADN bên dưới dạng:

A

Trình tự động của những nuclêôtit qui tấp tểnh trình tự động của những axit amin vô phân tử prôtêin.

B

Trình tự động của những axit phôtphoric qui tấp tểnh trình tự động của những axit amin.

C

Nguyên tắc bổ sung cập nhật vô cấu tạo không khí của ADN.

D

Trình tự động của những axit phôtphoric qui tấp tểnh trình tự động của những nuclêôtit.

Mã DT đem tính quánh hiệu, tức là

A

toàn bộ những loại đều sử dụng công cộng một cỗ mã DT.

B

mã khai mạc là AUG, mã kết thúc giục là UAA, UAG, UGA.

C

nhiều cỗ phụ thân nằm trong xác lập một axit amin.

D

một cỗ ba rọi mã hóa cho 1 loại axit amin.

Tất cả những loại loại vật đều sở hữu công cộng một cỗ mã DT, trừ một vài ba nước ngoài lệ, điều này biểu thị điểm sáng gì của mã di truyền?

A

Mã DT đem tính quánh hiệu.

B

Mã DT đem tính suy giảm.

C

Mã DT đem tính thông dụng.

D

Mã DT luôn luôn là mã cỗ phụ thân.

Mã DT đem tính suy giảm, tức là

A

nhiều cỗ phụ thân không giống nhau nằm trong mã hóa cho 1 loại axit amin.

B

toàn bộ những loại đều sử dụng công cộng nhiều cỗ mã DT.

C

toàn bộ những loại đều sử dụng công cộng nhiều cỗ mã DT.

D

một cỗ ba rọi mã hóa cho 1 loại axit amin.

Đặc điểm nào là tại đây ko trúng với mã di truyền

A

Mã DT bên trên ren luôn luôn gọi theo hướng kể từ 5' - 3'.

B

Mã DT là mã cỗ phụ thân, cứ 3 nuclêôtit sau đó quy tấp tểnh một axit amin.

C

Mã DT mang ý nghĩa suy giảm nghĩa là 1 trong loại axit amin được mã hóa vị 2 hoặc nhiều cỗ phụ thân.

D

Mã DT được gọi bên trên một điểm xác lập và liên tiếp, ko gối lên nhau.

Nhiều cỗ phụ thân không giống nhau rất có thể nằm trong mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu thị điểm sáng gì của mã di truyền?

A

Mã DT đem tính thông dụng.

B

Mã DT đem tính quánh hiệu.

C

Mã DT luôn luôn là mã cỗ phụ thân.

D

Mã DT đem tính suy giảm.

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên ADN được gọi là

Xem thêm: bài văn về thiếu nhi

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên mARN được gọi là

Đơn vị mã hoá vấn đề DT bên trên tARN được gọi là

Bộ phụ thân thực hiện trọng trách khai mạc quy trình dịch mã là