you may find doing this job very

Câu hỏi:

04/04/2020 23,266

A. relaxing 

Bạn đang xem: you may find doing this job very

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ vựng, kể từ loại

Giải thích:

relaxing (a): tự do thoải mái, thoải mái và dễ chịu       relaxed (a): tự do thoải mái, thoải mái và dễ chịu

relax (v): thư giãn giải trí                           relaxation (n): sự thư giãn giải trí, tự do thoải mái

Vị trí này tao cần thiết một tính kể từ. Sự không giống nhau thân thiện tính kể từ đuôi –ing và –ed: Tính kể từ đuôi –ing thể hiện tại thực chất, điểm lưu ý của việc vật, sự việc; còn tính kể từ -ed chỉ thể trạng trái đất.

Tạm dịch: Bạn rất có thể thấy thực hiện việc làm này vô cùng thư giãn giải trí. Thử xem!

Chọn A 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I demand lớn know how this vase ______, and no one is leaving till I find out. 

A. got broken 

B. was breaking 

C. has broken 

D. is broke 

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

“Please, let my child go!” she begged the kidnapper.

A. She begged the kidnapper lớn let her child lớn go

B. She pleaded with the kidnapper lớn release her child

C. She solemnly ordered the kidnapper lớn phối her child miễn phí.

D. She pleaded the kidnapper lớn let her child go. 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

The head teacher has asked bu lớn take the new boy under my ______ and look after him. 

A. sleeves 

Xem thêm: toán lớp 5 trang 43 luyện tập chung

B. arm 

C. wing 

D. cloak 

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She fell over in the last minutes. She didn't win the race. 

A. If she didn't fall over in the last minutes, she would win the race. 

B. She didn't win the race even though she fell over in the last minutes 

C. Not having won the race, she fell over in the last minutes 

D. She could have won the race if she hadn't fallen over in the last minutes

Câu 5:

Turn off this machine, please. The harsh sound really _______ bu crazy. 

A. bothers 

B. drives 

C. worries 

D. takes 

Câu 6:

You'll have lớn _____ a better idea kêu ca that if you want lớn win. 

A. come in for 

B. come up with 

C. bring out 

Xem thêm: tơ được sản xuất từ xenlulozơ

D. get down to