anh 9 unit 1 looking backVới điều giải bài xích luyện Unit 1 lớp 9: Looking back vô Unit 1: Local environment Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 9 Unit 1.

Unit 1 lớp 9: Looking back

Unit 1 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 1 looking back

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Local environment - Looking back - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Write some traditional handicrafts in the word trang web below. (Viết một vài ba nghề ngỗng tay chân truyền thống lâu đời vô sơ thiết bị kể từ bên dưới.)

1. basket weaving2. conical hat making3. drums4. silk
5. pottery6. paintings7. lanterns8. lacquerware

Hướng dẫn dịch:

1. đan rổ

2. thực hiện nón lá

3. trống

4. tơ tằm

5. thiết bị gốm

6. tranh

7. đèn lồng

8. thiết bị đá mài

Quảng cáo

2. Complete the second sentence in each pair by putting the correct sườn of a verb from the box into each blank. (Hoàn trở thành câu thứ hai trong những cặp câu bằng phương pháp phân tách động kể từ đúng trong các sườn vào cụ thể từng điểm rỗng tuếch.)

1. The artisan made this statue by pouring hot liquid bronze into a mould.

=> The artisan _____________________this statue in bronze.

2. I'm decorating a cloth picture with a pattern of stitches, using coloured threads.

=> I'm_____________________a picture.

3. They made baskets by crossing strips of bamboo across, over, and under each other.

=> They_____________________baskets out of bamboo.

4. My mum made this sweater for mạ from wool thread by using two bamboo needles.

=> My mum_____________________a wool sweater for mạ.

5. He made this flower by cutting into the surface of the wood.

=> He_____________________this flower from wood.

6. I took some clay and used my hands vĩ đại make it into a bowl shape.

=> I _____________________the clay into the desired shape.

Quảng cáo

Đáp án:

1. The artisan cast this statue in bronze.

2. I’m embroidering a picture.

3. They wove baskets out of bamboo.

4. My mum knitted a wool sweater for mạ.

5. He carved this flower from wood.

6. I moulded the clay into the desired shape.

Hướng dẫn dịch:

1. Người nghệ nhân tiếp tục đúc tượng phật này bằng đồng nguyên khối.

2. Tôi đang được thêu một hình ảnh.

3. Họ đan giỏ tự tre.

4. Mẹ tôi đan một cái áo len ấm len cho tới tôi.

5. Anh ấy tiếp tục đụng chạm xung khắc hoa lá này kể từ mộc.

6. Tôi nặn khu đất sét trở thành hình dạng mong ước.

3. Complete the passage with the words/phrases from the box. (Hoàn trở thành đoạn văn với những từ/cụm kể từ vô sườn.)

Quảng cáo

Last week we had a memorable trip vĩ đại a new (1) on the outskirts of the đô thị. We were all (2) the trip. There are lots of wild animals, and they are looked after carefully. Each species is kept in one big compound and the animals look healthy. After we (3) round the animal zone, we gathered on a big lawn at the back of the zoo. There we played some (4) games and quý phái songs. Then we had a delicious (5) prepared by Nga and Phuong. In the afternoon, we walked vĩ đại a (6) nearby. There is a big collection of handicrafts made by different  (7) villages. I'm sure that the zoo will be our new place of (8).

1. zoo2. look forward to3. looked4. team-building
5. lunch6. museum7. craft8. interest

Giải thích:

1. Chỗ rỗng tuếch cần thiết một danh kể từ kiểm đếm được số không nhiều

2. looking forward to: hào hứng hy vọng chờ

3. Chia động kể từ ở vượt lên trước khứ đơn vì như thế đàng sau cũng chính là vượt lên trước khứ đơn

4. team - building games: trò đùa đồng đội

5. Chỗ rỗng tuếch cần thiết một danh từ

6. Chỗ rỗng tuếch cần thiết một danh từ

7. Chỗ rỗng tuếch cần thiết một tính từ

8. place of interest : vị trí yêu thương thích

Hướng dẫn dịch:

Tuần trước, công ty chúng tôi tiếp tục với 1 chuyến hành trình lưu niệm cho tới một sở thú mới nhất ở ngoại thành TP.HCM. Chúng tôi đều tiếp tục vô cùng hào hứng chờ mong chuyến hành trình này. Có thật nhiều động vật hoang dã hoang dại và bọn chúng được che chở cẩn trọng. Mỗi loại được nhốt trong tầm khu đất khá rộng và những loài vật nhìn mạnh mẽ. Sau khi công ty chúng tôi cút tham ô quan tiền chống động vật hoang dã, công ty chúng tôi tiếp tục triệu tập ở một bến bãi cỏ rộng lớn đàng sau sở thú. Tại cơ, công ty chúng tôi tiếp tục đùa một vài ba trò đùa đem lòng tin đồng team và hát. Chúng tôi tiếp tục với một giở trưa ngon miệng được sẵn sàng tự Nga và Phương. Buổi chiều, công ty chúng tôi quốc bộ cho tới viện kho lưu trữ bảo tàng sát cơ. Tại cơ với 1 bộ thu thập rộng lớn về thành phầm tay chân rộng lớn tới từ những làng mạc tay chân không giống nhau. Tôi chắc chắn rằng sở thú tiếp tục là 1 trong những vị trí yêu thương mến mới nhất của công ty chúng tôi.

4. Complete the complex sentences with your own ideas. (Hoàn trở thành những câu phức tự ý của em.)

1. Although this village is famous for its silk products,_________________________.

2. Many people love going vĩ đại this park because_________________________.

Xem thêm: yếu tố nào đã đặt nền tảng cho các phát minh của cách mạng công nghiệp lần thứ 3

3. Since_________________________foreign tourists often buy traditional handicrafts.

4. Moc Chau is a popular tourist attraction when_________________________.

5. This weekend we're going vĩ đại the cinema in order that_________________________.

Gợi ý:

1. Although this village is famous for its silk products, there are not many people know how vĩ đại weave.

2. Many people love going vĩ đại this park because it's large and has many trees.

3. Since the crafts remind people of a specific region, foreign tourists often buy traditional handicrafts.

4. Moc Chau is a popular tourist attraction when the spring comes.

5. This weekend we're going vĩ đại the cinema in order that we can see a great film.

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc mặc dù ngôi làng mạc này phổ biến về thành phầm lụa, không tồn tại nhiều người biết đan.

2. phần lớn người mến cho tới khu vui chơi công viên này chính vì nó rộng lớn và thoáng mát.

3. Bởi vì như thế thành phầm tay chân nhắc nhở người tao về một vùng miền quan trọng khác nước ngoài quốc tế thông thường mua sắm những thành phầm tay chân truyền thông.

4. Mộc Châu là 1 trong những địa điếm hấp dẫn khách hàng phượt thông dụng khi ngày xuân cho tới.

5. Cuối tuần này tất cả chúng ta sẽ tới rạp chiếu phim nhằm coi một tập phim hoặc.

5. Rewrite each sentence so sánh that it contains the phrasal verb in brackets. You may have vĩ đại change the sườn of the verb (Viết lại từng câu sao cho tới với chứa chấp cụm động kể từ vô ngoặc đơn. Em hoàn toàn có thể cần thay cho thay đổi cơ hội phân tách của động kể từ.)

1. I don't remember exactly when my parents started this workshop. (set up)

2. We have vĩ đại try harder so sánh that our handicrafts can stay equal with theirs. (keep up with)

3. What time will you begin your journey vĩ đại Da Lat? (set off)

4. We arranged vĩ đại meet in front of the lantern cửa hàng at 8 o'clock, but she never arrived. (turn up)

5. The artisans in my village can earn enough money from basket weaving vĩ đại live. (live on)

Đáp án:

1. I don’t remember exactly when my parents phối up this workshop.

2. We have vĩ đại try harder so sánh that our handicrafts can keep up with theirs.

3. What time will you phối off your jouney vĩ đại Da Lat?

4. We arranged vĩ đại meet in front of the lantern cửa hàng at 8 o’clock, but she never turned up.

5. The artisans in my village can live on from basket weaving.

Giải thích:

1. phối up = xây dựng, bắt đầu

2. keep up with = bắt kịp

3. phối off = bắt đầu

4. turn up = đến

5. live on = sinh sống bằng sự việc gì

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ko lưu giữ đúng chuẩn thân phụ u tôi tiếp tục cởi nhà xưởng này lúc nào.

2. Chúng tao cần nỗ lực không chỉ có vậy nhằm thành phầm tay chân của tất cả chúng ta theo dõi kịp thành phầm của mình.

3. Bạn tiếp tục xuất hành chuyến hành trình Đà Lạt vô khi bao nhiêu giờ?

4. Chúng tôi tiếp tục bố trí nhằm hứa hẹn bắt gặp nhau trước siêu thị lồng đèn vô khi 8 giờ tuy nhiên cô ấy dường như không cho tới.

5. Những người thợ thuyền tay chân ở làng mạc tôi hoàn toàn có thể dò la đầy đủ chi phí nhằm sinh sống kể từ nghề ngỗng đan giỏ mây.

6. Work in groups. One student thinks of a popular place of interest in their area. Other students ask Yes/No questions vĩ đại guess what place he/she is thinking about. (Làm việc theo dõi group. Một học viên nghĩ về về một vị trí yêu thương mến thông dụng vô chống bản thân sông. Một học viên không giống đặt điều những thắc mắc Có/Không nhằm đoán điểm tuy nhiên học viên cơ đang được nghĩ về cho tới là gì.)

Tham khảo những bài xích giải bài xích luyện Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

 • Từ vựng Unit 1: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Write the name ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs ... 2. Match the verbs ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent ... 2. Make a complex sentence ...

 • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai ... 2. Imagine that your class ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Mi visited Tay Ho ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see ... 2. Listen vĩ đại what these ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional ... 2. Complete the second ...

 • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group ... 2. Collect pictures from ...

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất với đáp án

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-1-local-environment.jsp