cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

I. Tỷ lệ tăng dân sinh tự động nhiên

1. Khái niệm, cách thức tính

Bạn đang xem: cách tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên

Tỷ lệ tăng dân sinh tự nhiên là nút chênh chếch thân ái số sinh và số bị tiêu diệt đối với dân sinh khoảng nhập kỳ nghiên cứu và phân tích, hoặc vì chưng hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thô của dân số nhập kỳ (thường tính mang lại 1 năm lịch).

Công thức tính:

NIR

=  B – D ×

1000 = CBR – CDR


Ptb

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

B         : Số sinh nhập năm;

D         : Số chết nhập năm;

Ptb       : Dân số trung bình (hoặc dân sinh sở hữu cho tới ngày thứ nhất mon 7) của năm;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô.

2. Phân tổ ngôi nhà yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và ngôi nhà ở;

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân ái kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.

II. Tỷ lệ tăng dân sinh chung

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

1. Khái niệm, cách thức tính

Tỷ lệ tăng dân số cộng đồng (gọi tắt là tỷ trọng tăng dân số) là tỷ suất mà theo đòi đó dân số được tạo thêm (hay giảm đi) nhập một thời kỳ (thường tính mang lại 1 năm lịch) vì thế tăng tự nhiên và thiên cư thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ xác suất so sánh với dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

GR = CBR – CDR + IMR – OMR

Trong đó:

GR      : Tỷ lệ tăng dân số chung;

CBR    : Tỷ suất sinh thô;

CDR   : Tỷ suất chết thô;

IMR    : Tỷ suất nhập cư;

OMR  : Tỷ suất xuất cư.

Hay:                                   GR = NIR + NMR

Trong đó:

NIR     : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;

NMR  : Tỷ lệ thiên cư thuần.

2. Phân tổ ngôi nhà yếu: Thành thị/nông thôn.

3. Kỳ công bố: Năm.

4. Nguồn số liệu

– Tổng khảo sát dân sinh và ngôi nhà ở;

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

– Điều tra dân sinh và nhà tại thân ái kỳ;

– Điều tra dịch chuyển dân sinh và plan hóa mái ấm gia đình.

5. Cơ quan lại phụ trách tích lũy, tổng hợp: Tổng viên Thống kê; Cục Thống kê.