chất nào sau đây tác dụng với nước sinh ra khí h2

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 162670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: đề thi đại học môn toán 2022

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: so sánh hai phân số

CÂU HỎI KHÁC

 • Ở nhiệt độ phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe ứng dụng được với hỗn hợp này sau đây:
 • Dung dịch này tại đây thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch color xanh?
 • Dung dịch này tại đây ứng dụng được với Al(OH)3?
 • Sắt với số lão hóa +2 vô thích hợp hóa học này sau đây?
 • Tro thực vật được dùng như 1 loại phân bón cung ứng nhân tố kali mang lại cây chứa chấp muối bột kali cacbonat, Công thức của kali cacbonat là
 • Chất này tại đây được dùng làm thực hiện mượt nước với tính cứng vĩnh của
 • Dung dịch này tại đây với pH < 7?
 • Khí thải của một vài xí nghiệp sản xuất với chứa chấp khí sunfurơ thực hiện độc hại không gian. Công thức của khí sunfurơ là
 • Tên gọi của este CH3COOCH3 là
 • Số group cacboxyl (COOH) vô phân tử glyxin là
 • Chất này tại đây ứng dụng với nước sinh rời khỏi khí H2?
 • Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Ion sắt kẽm kim loại này tại đây với tính lão hóa mạnh nhất?
 • Thủy phân tristearin (C17H35COOC3H5) vô hỗn hợp NaOH, chiếm được muối bột với công thức là
 • Chất này tại đây ứng dụng với hỗn hợp NaHCO3 sinh rời khỏi khí CO2?
 • Ở ĐK thông thường, hóa học này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2?
 • Kim loại này tại đây pha chế được vị cách thức thủy luyện?
 • Số nguyên vẹn tử oxi vô phân tử glucozơ là
 • Có Chất X với công thức FeSO4. Tên gọi của X là
 • Polime này tại đây được pha chế vị phản xạ trùng ngưng?
 • Cho 2,25 gam H2NCH2COOH ứng dụng không còn với hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là
 • Khi thắp cháy trọn vẹn 3,51 gam láo lếu thích hợp glucozo và saccacrozo cần thiết vừa phải đầy đủ 0,12 mol O2, chiếm được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là
 • Phát biểu này tại đây sai?
 • Thủy phân saccarozơ, chiếm được nhì monosaccarit X và Y. Chất X với vô tiết người và với mật độ khoảng tầm 0,1%. Phát biểu này tại đây đúng?
 • Hòa tan không còn 0,81 gam Al vô hỗn hợp NaOH, chiếm được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là
 • Cho lá kẽm mỏng dính vô ống thử đựng 2 ml hỗn hợp hóa học X, thấy lá kẽm tan dần dần và với lớp bọt do khí tạo ra bay rời khỏi. Chất X là:
 • Cho hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp bao gồm Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3, chiếm được kết tủa X. Cho X ứng dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 (đặc, nóng), chiếm được hỗn hợp chứa chấp muối bột.
 • Phát biểu này tại đây đúng?
 • Hòa tan không còn 1,8 gam sắt kẽm kim loại R (hóa trị II) vô hỗn hợp H2SO4 loãng, chiếm được 0,075 mol H2 Kim loại R là
 • Có từng nào tơ tổ hợp trong số tơ: xenlulozơ axetat, visco, nitron, nilon-6,6?
 • Nung giá buốt m gam láo lếu thích hợp X bao gồm Mg, Al và Cu vô O2 dư, chiếm được 13,1 gam láo lếu thích hợp Y bao gồm những oxit. Hoàn tan không còn Y vị lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp bao gồm HCl 1M và H2SO4 1M, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 34,6 gam láo lếu thích hợp muối bột hòa hợp. lõi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là
 • Khi thủy phân không còn 3,42 gam láo lếu thích hợp X bao gồm nhì este đơn chức, mạch hở thì nên vừa phải đầy đủ 0,05 mol NaOH, chiếm được một muối bột và láo lếu thích hợp Y bao gồm nhì ancol nằm trong sản phẩm đồng đẳng. Đốt cháy không còn Y vô O2 dư chiếm được CO2 và m gam H2O. Giá trị m là
 • Nhiệt phân trọn vẹn 11,88 gam X (là muối bột ở dạng dìm nước), chiếm được khỉ và hơi) và 3,24 gam một hóa học rắn Z. Hấp thụ không còn Y vô nước, chiếm được hỗn hợp T. Cho 80 ml hỗn hợp NaOH 1M vô T, chiếm được hỗn hợp chỉ có một muối bột, lượng của muối bột là 6,8 gam. Phần trăm lượng nhân tố oxi vô X là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Trong mật ong với chứa chấp fructozơ và glucozơ.
 • Thí nghiệm xác lập tấp tểnh tính nguyên vẹn tử cacbon và hiđro vô phân tử saccarozơ được tổ chức bám theo quá trình sau:
 • Cho những sơ vật dụng phản ứng:
 • Hỗn thích hợp E bao gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit X. Cho m gam E ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam láo lếu thích hợp nhì muối bột. Nếu thắp cháy không còn m gam E thì nên vừa phải đầy đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O và 5,22 mol CO2. Khối lượng của X vô m gam E là
 • Cho láo lếu thích hợp E bao gồm phụ thân hóa học X, Y và ancol propylic, X, Y là nhì anin sau đó nhau vô sản phẩm đồng đẳng, phân tử X, Y đều sở hữu nhì group NH2 và góc hiđrocacbon ko no, MX MY. Khi thắp cháy không còn 0,5 mol E cần thiết vừa phải đầy đủ 2,755 mol O2, chiếm được H2O, N2 và 1,77 mol CO2. Phần trăm lượng của X vô E là
 • Hỗn thích hợp E bao gồm phụ thân este mạch hở X, Y và Z, vô cơ với 1 este nhì chức và nhì este đơn chức: Mx MY MZ. Cho 29,34 gam E ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được láo lếu thích hợp những ancol no và 31,62 gam láo lếu thích hợp muối bột của nhì axit cacboxylic sau đó vô nằm trong đồng đẳng. Khi thắp cháy không còn 29,34 gam E thì nên vừa phải đầy đủ 1,515 mol O2, chiếm được H2O và 1,29 mol CO2. Khối lượng của Y vô 29,34 gam E là
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau: (8) Cho láo lếu thích hợp Ba và Al (tỉ lệ mol ứng 1: 2) vô nước (d

AANETWORK

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA