i remember she wore a

Câu hỏi:

07/09/2021 50,807

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Bạn đang xem: i remember she wore a

I remember she wore a ______dress to tát go out with her boyfriend last week

A. cốt tông white Vietnamese

B. Vietnamese white cotton

C. white Vietnamese cotton

Đáp án chủ yếu xác

D. white cốt tông Vietnamese

Đáp án C

Kiến thức: Trật tự động tính từ

Giải thích: Theo quy tắc trật tự động tính kể từ vô câu: OSASCOMP

white – Color; Vietnamese – Origin; cốt tông – Material

Tạm dịch: Tôi lưu giữ cô ấy đang diện một cái váy vải vóc cốt tông nước ta white color nhằm rời khỏi ngoài với chúng ta trai tuần trước

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

When I last saw him, he ______ in London

A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

I deeply regret having spoken to tát her ví severely yesterday. She was badly hurt

A. If only I could apologize to tát her for having spoken to tát her ví severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken to tát her ví severely yesterday.

B. I wish I hadn’t spoken to tát her ví severely yesterday.

D. If I hadn’t spoken to tát her ví severely yesterday, she wouldn’t be badly hurt.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Many exam candidates lose marks simply ________ they bởi not read the questions properly

Xem thêm: ch3 ch2 ch3+cl2

A. because of

B. because

C. due to

D. owing that

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that best completes each of the following exchanges

David is talking to tát Linda after a các buổi party.

- David: “Would you lượt thích bu to tát give you a ride home?”

- Linda: “________”

A. That’s be great, thanks.

B. Sorry, you’re not my type.

C. Yes, I’m riding trang chủ now.

D. No, thanks. I don’t lượt thích riding.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

________ the homework, he was allowed to tát go out with his friends.

A. Finishing

B. Finish

C. To finish

D. Having finished

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

A good artist (A) like a good engineer learns (B) as much from (C) their mistakes as (D) from successes

A. like

B. as

C. their

Xem thêm: ông đồ vũ đình liên

D. from