kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy

  1. Lớp 12

  2. Kim loại nào là tại đây được pha trộn vày cách thức năng lượng điện phân rét chảy?

hint-header

Cập nhật ngày: 02-01-2023


Chia sẻ bởi: Văn Chiến


Kim loại nào là tại đây được pha trộn vày cách thức năng lượng điện phân rét chảy?

A

Fe.

B

Na.

C

Cu.

D

Ag.

Chủ đề liên quan

Phương pháp công cộng nhằm pha trộn những sắt kẽm kim loại Na, Ca, Al vô công nghiệp là

A

điện phân hỗn hợp.

B

điện phân rét chảy.

C

nhiệt luyện.

D

thủy luyện.

Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại nào là tại đây chỉ được pha trộn vày cách thức năng lượng điện phân rét chảy?

A

Fe.

B

Cu.

C

Mg.

D

Ag.

Cho những sắt kẽm kim loại sau. K, Ba, Cu và Ag. Số sắt kẽm kim loại pha trộn được vày cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp là

A

1.

B

4.

C

3.

D

2.

Kim loại nào là tại đây pha trộn được vày cách thức thủy luyện?

A

Cu.

B

Na.

C

Ca.

D

Mg.

Kim loại nào là tại đây pha trộn được vày cách thức thủy luyện?

A

Mg.

B

Ca.

C

Cu.

D

K.

Hai sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể được pha trộn vày cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp là

A

Al và Mg.

B

Na và Fe.

C

Cu và Ag.

D

Mg và Zn.

Dãy những sắt kẽm kim loại đều hoàn toàn có thể được pha trộn vày cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp muối bột của bọn chúng là.

A

Fe, Cu, Ag.

B

Mg, Zn, Cu.

C

Al, Fe, Cr.

D

Ba, Ag, Au.

Dãy những sắt kẽm kim loại đều hoàn toàn có thể được pha trộn vày cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp muối bột là.

A

Ni, Cu, Ag.

B

Ca, Zn, Cu.

C

Li, Ag, Sn.

D

Al, Fe, Cr.

Kim loại nào là tại đây được pha trộn vày cách thức nhiệt độ luyện với hóa học khử là CO?

A

Ca.

B

K.

C

Cu.

D

Ba.

Kim loại nào là tại đây pha trộn được vày cách thức nhiệt độ luyện với hóa học khử là H2?

Xem thêm: ch3 ch2 ch3+cl2

A

K.

B

Na.

C

Fe.

D

Ca.

Oxit sắt kẽm kim loại bị khử vày khí CO ở nhiệt độ chừng cao là

A

Al2O3.

B

CuO.

C

K2O.

D

MgO.

Tiến hành phản xạ khử oxit X trở thành sắt kẽm kim loại vày khí CO theo dõi sơ đồ dùng hình vẽ.

Oxit X là

A

Al2O3.

B

K2O.

C

CuO.

D

MgO.

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được pha trộn vày cách thức nhiệt độ luyện là

A

Al, Na, Ba.

B

Ca, Ni, Zn.

C

Mg, Fe, Cu.

D

Fe, Cr, Cu.

Ở nhiệt độ chừng cao, khí CO khử được những oxit nào là sau đây?

A

Fe2O3 và CuO.

B

Al2O3 và CuO.

C

MgO và Fe2O3.

D

CaO và MgO.

Trường ăn ý nào là tại đây nhận được sắt kẽm kim loại natri

A

mang đến Mg thuộc tính với hỗn hợp NaCl.

B

nhiệt độ phân NaHCO3.

C

năng lượng điện phân rét chảy NaCl.

D

năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl. 

Trong công nghiệp, Mg được pha trộn bằng phương pháp nào là bên dưới đây?

A

Điện phân rét chảy MgCl2.

B

Cho sắt kẽm kim loại Fe vô hỗn hợp MgCl2.

C

Điện phân hỗn hợp MgSO4.

D

Cho sắt kẽm kim loại K vô hỗn hợp Mg2.

Sự huỷ huỷ sắt kẽm kim loại tự sắt kẽm kim loại thuộc tính thẳng với những hóa học oxi hoá vô môi trường thiên nhiên gọi là

A

sự khử sắt kẽm kim loại.

B

sự thuộc tính của sắt kẽm kim loại với nước.

C

sự bào mòn hoá học tập.

D

sự bào mòn năng lượng điện hoá.

Phát biểu nào là sau đây không đúng?

A

Bản hóa học của bào mòn sắt kẽm kim loại là quy trình oxi hoá-khử.

B

Nguyên tắc công cộng nhằm pha trộn sắt kẽm kim loại là khử ion sắt kẽm kim loại trở thành vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại.

C

Ăn hao hoá học tập đột biến loại năng lượng điện.

D

Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

Ở nhiệt độ chừng cao, H2 khử được oxit nào là sau đây?

A

K2O.

B

CaO.

C

Na2O.

D

FeO.

Kim loại nào là tại đây hoàn toàn có thể pha trộn được vày phản xạ nhiệt độ nhôm?

A

Na.

B

Al.

D

Fe.