new electronic devices have been developed to cater to users' ever changing needs

New electronic devices have been developed lớn satisfy users’

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: new electronic devices have been developed to cater to users' ever changing needs

New electronic devices have been developed lớn satisfy users’ ever-changing needs.


constant

predictable

unstable

changeable

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

ever-changing (adj): liên tiếp thay cho đổi

A. constant (adj): liên tục

B. predictable (adj): hoàn toàn có thể đoán được

C. unstable (adj): không đúng định

D. changeable (adj): hoàn toàn có thể thay cho đổi

=> ever-changing > predictable

Tạm dịch: Các tranh bị năng lượng điện tử mới mẻ đang được trở nên tân tiến nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu liên tiếp thay cho thay đổi của người tiêu dùng.

Chọn A

Xem thêm: đề thi đại học môn toán 2022

App xem sách tóm lược miễn phí