not many people are aware

Câu hỏi:

01/08/2020 40,553

Đáp án: D

Bạn đang xem: not many people are aware

Giải thích: Be aware of (nhận thức được)

Dịch: Không nhiều người trí tuệ được việc ưu tiên phái mạnh nhập doanh nghiệp lớn này.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

The gender gap in primary education has been eliminated.

A. variety

B. inconsistency

C. difference

D. similarity

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Much has to tướng be done to achieve gender equality in employment opportunities.

A. attain

B. obtain

C. reach

D. abandon

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

The United Kingdom has made a remarkable progress in gender equality.

A. insignificant

B. impressive

C. notable

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

D. famous

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

It is important that men should share household tasks ____ their wives.

A. to

B. with

C. for

D. against

Câu 5:

Some people tend to tướng wrongly believe that men are not as good ____ children as women.

A. with

B. as

C. at

D. on

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Men and women equally gain first class degrees.

A. acquire

B. lose

C. achieve

Xem thêm: bờ biển việt nam dài bao nhiêu km

D. Obtain