ôn tập về đo thể tích

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về đo thể tích

Video chỉ dẫn giải

a) Viết số phù hợp nhập vị trí chấm:

b) Trong những đơn vị chức năng đo thể tích:

- Đơn vị rộng lớn vội vã từng nào chuyến đơn vị chức năng bé nhiều hơn tiếp ngay tắp lự ?

- Đơn vị nhỏ nhắn vì chưng một trong những phần bao nhiêu đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay tắp lự ?

Phương pháp giải:

Dựa nhập lý thuyết tiếp tục học tập về những đơn vị chức năng đo thể tích.

Lời giải chi tiết:

a)

b)

- Đơn vị rộng lớn vội vã \(1000\) chuyến đơn vị chức năng bé nhiều hơn tiếp ngay tắp lự.

- Đơn vị nhỏ nhắn vì chưng \(\dfrac{1}{1000}\) đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay tắp lự.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết những số phù hợp nhập vị trí chấm:

1m= ... dm3                                        1dm3 = ...cm3

7,268m3 = ... dm3                                 4,351dm3 = ....cm3

0,5m= ... dm3                                    0,2dm3 = ...cm3

3m3 2dm3 = ... dm3                              1dm3 9cm3 = ...cm3

Phương pháp giải:

Xem thêm: công nghiệp hóa hiện đại hóa có tác dụng

Áp dụng tính chất: Trong những đơn vị chức năng đo thể tích:

- Đơn vị rộng lớn vội vã \(1000\) chuyến đơn vị chức năng bé nhiều hơn tiếp ngay tắp lự. 

- Đơn vị nhỏ nhắn vì chưng \(\dfrac{1}{1000}\)  đơn vị to hơn tiếp ngay tắp lự.

Lời giải chi tiết:

1m3= 1000dm3                                        1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268dm3                                4,351dm3 = 4351cm3

0,5m= 500dm3                                      0,2dm3 = 200cm3

3m3 2dm3 = 3002dm3                             1dm3 9cm3 = 1009cm3

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những số đo sau bên dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị chức năng đo là mét khối:

6m3 272dm3 ;              2105dm3 ;                  3m3 82dm3 .

b) Có đơn vị chức năng đo là đề-xi-mét khối:

8dm3 439cm3 ;               3670cm3 ;                 5dm3 77cm3.

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: Trong những đơn vị chức năng đo thể tích:

- Đơn vị rộng lớn vội vã \(1000\) chuyến đơn vị chức năng bé nhiều hơn tiếp ngay tắp lự. 

- Đơn vị nhỏ nhắn vì chưng \(\dfrac{1}{1000}\) đơn vị chức năng to hơn tiếp ngay tắp lự.

Lời giải chi tiết:

a) 6m3 272dm3 = 6,272m3  ;        

    2105dm3 = 2,105m3   ;              

    3m3 82dm3 = 3,082m3

Xem thêm: if the weather is fine i will go on a picnic with my friends she said

b) 8dm3 439cm3 = 8,439dm3

   3670cm3 = 3,670dm= 3,67dm3 ; 

   5dm3 77cm3 = 5,077dm3.