phenol có tác dụng với naoh không

Phản ứng Phenol C6H5OH + NaOH đưa đến Natri Phenolat C6H5ONa nằm trong loại phản xạ thế vẹn toàn tử H của tập thể nhóm OH đã và đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài bác luyện đem tương quan về Phenol đem lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: phenol có tác dụng với naoh không

1. Phương trình phản xạ C6H5OH ứng dụng với NaOH

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Phản ứng này nằm trong loại phản ứng thế vẹn toàn tử H của tập thể nhóm OH

2. Hiện tượng của phản xạ C6H5OH ứng dụng với NaOH

- Phenol đa số ko tan nội địa giá buốt tuy nhiên tan vô hỗn hợp NaOH.

3. Cách tổ chức phản xạ C6H5OH ứng dụng với NaOH

- Nhỏ 2ml NaOH đặc vô ống thử chứa chấp 1 không nhiều phenol.

4. Cách ghi chép phương trình của phản xạ C6H5OH ứng dụng với NaOH

Bước 1: Viết sơ thiết bị phản ứng:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Bước 2: Đếm số vẹn toàn tử từng thành phần vô 2 vế của phương trình chất hóa học.

Bước 3: Đặt thông số sao cho tới số vẹn toàn tử của từng thành phần ở hai vế cân nhau.

Quảng cáo

Bước 4: Hoàn trở nên phương trình hóa học:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

5. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của phenol

Phenol đem phản xạ thế vẹn toàn tử H của tập thể nhóm – OH và đem đặc điểm của vòng benzen.

a. Phản ứng thế vẹn toàn tử hiđro của tập thể nhóm OH

- Tác dụng với sắt kẽm kim loại kiềm:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa (Natri phenolat) + H2

- Tác dụng với bazơ:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Phenol đem tính axit, tính axit của phenol vô cùng yếu; hỗn hợp phenol ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

Nhận xét: Vòng benzen đã trải tăng kĩ năng phản xạ của vẹn toàn tử H nằm trong group -OH vô phân tử phenol đối với ancol.

b. Phản ứng thế vẹn toàn tử hiđro của vòng benzen

- Phản ứng với hỗn hợp brom:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | Phenol + NaOH | C6H5OH rời khỏi C6H5ONa

Quảng cáo

- Phản ứng với hỗn hợp HNO3

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | Phenol + NaOH | C6H5OH rời khỏi C6H5ONa

Nguyên tử H của vòng benzen vô phân tử phenol dễ dẫn đến thay cho thế rộng lớn vẹn toàn tử H của vòng benzen trong những phân tử hiđrocacbon thơm sực. Đó là tác động của tập thể nhóm -OH cho tới vòng benzen.

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Bài 1: Cho láo thích hợp bao gồm 0,2 mol phenol và 0,3 mol etylen glycol ứng dụng với lượng dư kali chiếm được V lít H2 ở đktc.Giá trị của V là?

A. 8,96                                   

B. 11,2                                    

C. 5,6                            

D. 7,84

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

2C6H5OH + 2K → 2C6H5OK + H2                 

0,2               →                          0,1  mol

C2H4(OH)2 + 2K → C2H4(OK)2 +  H2

0,3               →                                0,3           mol

V = (0,1 + 0,3).22,4 = 8,96 lít.

Quảng cáo

Bài 2: Nhận xét nào là tại đây đúng?

A. Phenol đem tính axit mạnh rộng lớn etanol                           

B. Phenol đem tính axit yếu đuối rộng lớn etanol

C. Phenol dễ dàng tan nội địa rộng lớn vô hỗn hợp NaOH 

D. Phenol không tồn tại tính axit.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Loại C vì: Phenol không nhiều tan vô nước

Loại D vì: Do tác động của vòng benzen cho tới OH dẫn cho tới phenol đem tính axit.

Loại B vì: Vòng benzen hít e của tập thể nhóm OH thực hiện tỷ lệ năng lượng điện bên trên OH rời, link O-H phân cực mạnh rộng lớn. Nguyên tử H của tập thể nhóm OH vui nhộn rộng lớn đối với ancol nên phenol đem tính axit mạnh rộng lớn etanol

Bài 3: Cho 15,4 gam láo thích hợp o-crezol và etanol ứng dụng với Na dư chiếm được m gam muối hạt và 2,24 lít khí H2. Giá trị của m là

A. 19,8                                                                                      

B. 18,9                                                                                      

C. 17,5                                                                                      

D. 15,7

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đặt công thức tổng quát lác của láo thích hợp là ROH.

ROH  + Na → RONa  + 0,5 H2

            0,2                          0,1          mol

Áp dụng quyết định luật BTKL tao có: mROH + mNa   =  mmuối  +  mH2

↔  15,4   + 0,2.23  = m   +  0,1. 2

→  m = 19,8 gam

Bài 4: Có từng nào thích hợp hóa học thơm sực X đem công thức phân tử là C7H8O2 ứng dụng NaOH theo đuổi tỉ lệ thành phần 1:2. Số công thức kết cấu X là

A.6                                                                                           

B.8                                                                                            

C.4                                                                                           

D.5

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

X là của phenol, đem 2 group OH link thẳng với vòng benzen

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | Phenol + NaOH | C6H5OH rời khỏi C6H5ONa

Vậy đem toàn bộ 6 công thức thỏa mãn  

Bài 5: Để phân biệt hỗn hợp phenol và ancol benzylic tao hoàn toàn có thể uống thuốc demo nào là trong những dung dịch demo sau: Na (1), NaOH (2), hỗn hợp nước Br2 (3).

A. Chỉ đem (1)                                                                             

B. (2) và (3)                                                                               

C.  Chỉ đem (2)                                                                             

D. Chỉ đem (3)

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | Phenol + NaOH | C6H5OH rời khỏi C6H5ONa

- Dung dịch phenol ứng dụng với NaOH và hỗn hợp nước Br2  còn ancol benzylic thì ko.

- Tuy nhiên phản xạ thân thiện hỗn hợp phenol và hỗn hợp NaOH ko để ý rõ ràng được hiện tại tượng  phản xạ. Còn phản xạ thân thiện hỗn hợp phenol và hỗn hợp brom đơn giản và dễ dàng để ý được hiện tượng lạ chất hóa học xẩy ra.

Bài 6: 0,54 gam 1 đồng đẳng của phenol phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 10ml NaOH 0,5M. Công thức phân tử của hóa học lúc đầu là :

A.C7H8O             

B.C7H8O2                     

C.C8H10O                      

D.C8H10O2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

nNa = 0,5.0,01=0,005 (mol)

Gọi đồng đẳng của phenol đem công thức là ROH

ROH  + NaOH → RONa  +  H2O

 0,005    0,005

MROH = 0,540,005=108 = R+ 17  →   R = 91  

Vậy thích hợp hóa học đem công thức: C7H8O.

Bài 7: C6H5Cl NaOHX+(CO2+H2O)Ydd Br2Z. Tên gọi của thích hợp hóa học Z là:

A.1,3,5-tribromphenol

B.2,4,6-tribromphenol   

C.3,5-dibromphenol

D. phenolbromua

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

C6H5Cl+2NaOH to,p C6H5ONa (X)  + NaCl + H2O

C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH (Y) + NaHCO3                 

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | Phenol + NaOH | C6H5OH rời khỏi C6H5ONa

Bài 8: Cho m gam láo thích hợp X bao gồm phenol và rượu etylic ứng dụng với Na dư chiếm được 25,2 láo thích hợp muối hạt. Cho m/10 gam lượng láo thích hợp X phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 10ml hỗn hợp NaOH 1M. Số mol của rượu và phenol là:

A. 0,1 và 0,1                           

B. 0,2 và 0,2                  

C. 0,2 và 0,1                            

D. 0,18 và 0,06

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

C6H5OH + Na → C6H5ONa   + 0,5 H2

x                                         x            mol

C2H5OH + Na → C2H5ONa   + 0,5 H2

y                                           y          mol

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa   +  H2O

0,01                0,01                  mol

Ta đem hệ phương trình:

116x+68y=25,2x=0,01.10x=0,1y=0,2

Bài 9: X là láo thích hợp bao gồm C6H5OH (phenol) và ancol đơn chức A. Cho 25,4 gam X ứng dụng với Na dư chiếm được 6,72 lít H2 (đktc). Công thức phân tử của A là?

A. C2H5OH                   

B. C3H7OH                    

C. C4H9OH                   

D. CH3OH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Gọi CTPT cộng đồng của phenol và ancol A là R¯OH

nH2=6,7222,4=0,3mol

R¯OH + Na → R¯ONa   + 0,5 H2

0,6                                  0,3      mol

MR¯OH=R¯+17=25,40,6=42,33R¯=25,333

Vậy ancol A là CH3OH (do – CH3 (15 < 25,33)).

Bài 10:  Một láo thích hợp phenol và rượu thơm sực X đơn chức. Lấy trăng tròn,2 gam láo thích hợp này ứng dụng với Na dư chiếm được 2,24 lít khí H2 ở đktc. Mặt không giống, cũng trăng tròn,2 gam láo thích hợp này phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 50 ml hỗn hợp NaOH 2M. Công thức phân tử của X là

A. C7H8O                                      

B.C4H8O                                       

C.C6H6O                                       

D.C6H6O2

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi công thức phân tử của X là ROH

Chỉ đem phenol ứng dụng với NaOH

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa   +  H2O

    0,1             0,1                                        mol

mC6H5OH=0,1.94=9,4gmX=20,29,4=10,8gam

Có nX = nNaOH → MX =  R  + 17 =108. X là rượu thơm sực.

Công thức phân tử của X là C7H8O.

Bài 11: Hợp hóa học X chứa chấp 3 thành phần C, H, O đem tỉ lệ thành phần lượng là 21:2:4 . Công thức đơn giản và giản dị nhất trùng với công thức phân tử của X. lõi X ứng dụng đối với tất cả Na và NaOH. X đem từng nào công thức kết cấu thỏa mãn?

A.2            

B.3                                                      

C.4                                

D.5

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Tỉ lệ lượng của C, H, O là 21:2:4

Tỉ lệ số mol của C,H,O là

2112:21:416=1,75:2:0,25=7:8:1

Công thức đơn giản và giản dị nhất trùng với công thức phân tử của X nên CTPT của X là C7H8O

X ứng dụng đối với tất cả Na và NaOH nên X đem group OH gắn thẳng vô vòng benzen.

Các công thức kết cấu của X là

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | Phenol + NaOH | C6H5OH rời khỏi C6H5ONa

Bài 12: A là thích hợp hóa học cơ học CxHyOz được 0,1 mol A cho tới toàn cỗ thành phầm vô nước vôi chiếm được 30 gam kết tủa. Đun lạnh lẽo dụng dịch chiếm được tiếp trăng tròn gam kết tủa. A một vừa hai phải ứng dụng với Na và NaOH. lõi 1 mol A ứng dụng không còn với Na chiếm được 0,5 mol khí H2. Cho A ứng dụng với hỗn hợp Brom theo đuổi tỉ lệ thành phần 1:3 .Tên gọi cả A là

A. p-crezol                    

B. o-crezol                     

C. m-crezol                   

D. cả A,B,C

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

CO2 + Ca(OH)2 →  CaCO3 ↓  + H2O

0,3             ←          0,3                    mol

2CO2 + Ca(OH)2 →  Ca(HCO3)2

0,4                ←           0,2                 mol

Ca(HCO3)2 to CaCO3↓  + CO2 +   H2O

0,2                ←             0,2              mol

CxHyOz +O2xCO2

0,1              → 0,1x       mol

nCO2=0,1x=0,7molx=7

1 mol A ứng dụng với Na chiếm được 0,5 mol khí H→ A có một group OH

A một vừa hai phải ứng dụng với Na và NaOH  → A là đồng đẳng của phenol

C7H8O

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O | Phenol + NaOH | C6H5OH rời khỏi C6H5ONa

Do A phản xạ với Br2 theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1:3 nên A chỉ mất m-crezol (chất loại 2).

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + CO2 → NaHCO3
 • 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O
 • NaOH + SO2 → NaHSO3
 • NaOH + HCl → NaCl + H2O
 • NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
 • 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O
 • 2NaOH + CuSO4 → Na2SO4+ Cu(OH)2
 • 2NaOH + FeSO4 → Na2SO4 + Fe(OH)2
 • 3NaOH + FeCl3 → 3NaCl+ Fe(OH)3
 • 2NaOH + Mg(NO3)2 → 2NaNO3 + Mg(OH)2
 • NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2+ 2H2O
 • NaOH + Cr(OH)3 → NaCrO2+ 2H2O
 • 2NaOH + Zn(OH)2 ↓ → Na2ZnO2 (dd)+ 2H2O
 • NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O
 • NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O
 • 2NaOH + Ba(HSO3)2 → Na2SO3 + BaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ba(HCO3)2 → Na2CO3 + BaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HCO3)2 → Na2CO3 + CaCO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Ca(HSO3)2 → Na2SO3 + CaSO3 ↓ + 2H2O
 • 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O
 • 6NaOH + 3Cl2 -90oC→ 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
 • 2NaOH + Al2O3 → 2NaAlO2 + H2O
 • 2NaOH + ZnO → Na2ZnO2 + H2O
 • 2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O
 • NaOH + H2S → NaHS + H2O
 • NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O
 • NaOH + NH4Cl -to→ NaCl+ NH3 ↑ + H2O
 • NaOH + NH4NO3 -to→ NaNO3+ NH3 ↑ + H2O
 • 2NaOH + (NH4)2SO4 -to→ Na2SO4+ 2NH3 ↑ + 2H2O
 • CH3COOCH3 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + NaOH -H2O,to→ CH3COONa + C2H5OH
 • C2H5Cl + NaOH -to→ NaCl + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -to→ NaBr + C2H5OH
 • C2H5Br + NaOH -toC2H5OH→ NaBr + C2H4 ↑ + H2O
 • C2H5Cl + NaOH -toC2H5OH→ NaCl + C2H4 ↑ + H2O
 • 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
 • Zn + 2NaOH -to→ Na2ZnO2 + H2
 • NaOH + NaHS → Na2S + H2O
 • 2NaOH + 2KHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2NaOH + 2KHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O
 • CH3COONa + NaOH -CaO,to→ CH4 ↑ + Na2CO3
 • H2N-CH2-COOH + NaOH → H2N-CH2-COONa + H2O
 • AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl
 • ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaCl
 • Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2
 • SiO2 + 2NaOH -to→ Na2SiO3 + H2O

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-natri-na.jsp